دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-142