خوانش حجاری نبرد رستم و اشکبوس در عمارت دیوانخانه زندیه شیراز بر اساس نظریه شمایل شناسانه اروین پانوفسکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشکده باستان شناسی و مرمت، دانشگاه هنر شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

حجاری نبرد رستم و اشکبوس در عمارت دیوانخانه زندیه شیراز، دارای ویژگی های هنری و اهمیت فرهنگی اجتماعی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است. هدف، شناخت جنبه های مفهومی این اثر در بستر دوره زندیه است و در پی پاسخ به این سؤالات که نبرد رستم و اشکبوس نماد چیست و این اثر چه ارتباطی با بستر اجتماعی دوره زندیه دارد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از روش شمایل شناسی اروین پانوفسکی در توصیف، تحلیل و تفسیر این حجاری استفاده شده است. بنابر نتایج این تصویر بخشی از روایت کاموس کشانی در شاهنامه فردوسی است که پیروزی رستم بر اشکبوس را نشان می دهد. در این حجاری شمایل کریم خان و پیروزی او بر حکومت در قالب پیروزی رستم به تصویر درآمده است. معنای درونی این اثر برای بیان شکوه و قدرت سیاسی کریم خان در دوران خود و غلبه بر دشمنان است که از نژاد پادشاهان نبوده و حکومتی مردمی دارد و به دنبال تصویرسازی صحنه های بزم و شکار نیست. انتخاب این نقش جهت حجاری در عمارت دیوانی که محل حضور و دادخواهی مردم (عوام) و دیدار سفیران (خواص) است، نمایش قدرت حکومت مردمی کریم خان در جامعه فرهنگی اجتماعی زندیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lithograph of Rostam and Ashkboos in the Divankhaneh Zandieh in Shiraz based on Arvin Panofsky’s iconic theory

نویسنده [English]

  • maryam Shirvani
Assistant Professor, Department of Restoration of Historical Monuments, Faculty of Archeology and Restoration, Shiraz University of Arts, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Reading images in the field of art studies has always been the focus of many enthusiasts who have approached this issue with different approaches and different theories and methods in this field have always been proposed. Ervin Panofsky (1892-1968) was one of the theorists who, by emphasizing the views of great philosophers and artists such as Hegel and Warburg, formed his ideas and discussed the field of iconography. He made a methodical distinction between iconography and iconography. An icon is a symbol that refers to the subject that represents it only through the forms of the subject itself. Panofsky’s idiomatic theory can be applied to any pictorial platform that depends on the field of content and meaning. And this method includes a wide range of visual references. In the discussion of iconology, it is necessary to first examine the concept of iconography. The term “icon” is used only where the visual cues are legible and their meaning and concept outside the realm of the image are their concern. The pictorial language of the icons is primarily symbolic, and the verbal and narrative values are secondary. The icon is a mystical image that goes beyond the apparent values of historical events. Iconography is both the artist’s way of writing the image and what the image itself writes, the story that the image tells. The purpose of iconography is to define the subject and content of the work of art. It can be acknowledged that the image of the battle of Rostam and Ashkboos on the royal wall of the Shiraz court building from the Zandieh period is the only sculptural work related to this historical period that has a narrative-epic aspect. Unlike other sculptural works of this period, which remain in buildings such as Karim Khan Citadel, Vakil Mosque, Bagh-e Nazar Mansion, etc., and all of them are abstract and natural images of plants, bergamot, flowers and plants. The artistic values of this work and the symbols embedded in it have received less attention from researchers. There is no independent research in recognizing and introducing this sculpture, and this work is very different from other sculptural motifs of its time. Ervin Panofsky’s methodology of iconography makes it possible to discuss and recognize a new reading in this field. In this reading, the relationship between the literary aspect of the work, the cultural and social characteristics of the Zand era in the formation of the work and the use of the building will be examined. Accordingly, the purpose of this study is to study and analyze the conceptual aspects of the work and reading of carving based on the iconic theory of Ervin Panofsky and seeks to answer these questions: what is the image of Rostam and Ashkboos in carving? And what does the sculpted role have to do with the social and functional context? In order to achieve the research goal and answer the questions raised in this field, the research method is descriptive-analytical. At first, Ervin Panofsky’s iconic theory has been studied and then his views on the relief of the courthouse have been challenged according to its role and function in order to analyze the content of this work based on Panofsky’s theory. The tools used are library studies, visuals and field observations. Iconology as a method of artistic analysis created a new opportunity in the sculptural study of the battle of Rostam and Ashkboos in the Divankhaneh mansion. A work that has many symbolic and artistic values. Karim Khan Zand is depicted in the symbol of Rostam, Ashkboos and Khaqan in the symbol of enemies. The iconological analysis of the work states that the battle of Rostam and Ashkboos, taken from the war of the seven divisions of Kamusi Keshani in Shahnameh, is a symbol of the victory of the Iranians over the Turanians. There are pictures. Rostam with his own panther costume and hat, which have such features in almost all of his illustrations and can be seen well in tiling and painting. Ashkboos is also depicted with his shotgun, which is described in great detail in the Shahnameh. The iconic interpretation of the work shows that this sculpture serves as a visual medium to express the political power of Karim Khan and to overcome the enemies and those who intend to invade Iran. The selection of this sculpture in the court building with the use of a court (justice) and the meeting place of ambassadors and ministers shows the clever look of Karim Khan. The building has been both a place of public litigation and a meeting of properties. The significance and symbolic function of this role throughout Zand’s history has remained on the building of Karim Khan Court, which is the place of court proceedings, and has retained its value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panofsky
  • lithograph
  • Zandieh
  • Divankhaneh
فهرست منابع فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدامز، لوری (1388)، روش‌شناسی هنر، ترجمه علی منصوری، تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
آهنگران، امید (1389)، خان‌های سلسله زند و مسئله قفقاز جنوبی، فصلنامه گنجینه اسناد، ش. 78، صص 32-47.
اسدپور، علی (1399)، مطالعه شمایل شناسانه نبرد رستم و دیو سپید در کاشی نگاره سردر ارگ کریم‌خانی شیراز به روش اروین پانوفسکی، باغ نظر، ش. 17 (86)، صص 29-40.
اسلامی ندوشن، محمدعلی (1383)، چهارسخن گوی وجدان ایران، تهران: قطره.
پاکباز، رویین (1381)، دایره‌‌المعارف هنر، تهران: فرهنگ هنر.
پانوفسکی، اروین (1395)، معنا در هنرهای تجسمی، ترجمه ندا اخوان مقدم، تهران: نشر چشمه.
حسامی، منصور؛ احمدی توانا، اکرم (1390)، مطالعه تطبیقی نگارگری ایرانی و نظریه شمایل‌شناسی اروین پانوفسکی بررسی موردی نگاره پادشاهی جمشید از شاهنامه بایسنقری، نشریه هنرهای تجسمی، ش. 20، صص 81-95.
رجایی، غلامعلی (1386)، ایران تکریم خان زند (نوآوری‌های کریم‌خان در دوره حکومت)، تهران: انتشارات نیکتاب.
سرحدی، مسعود (1394)، بررسی شگردهای ادبیات روایی در رزم‌نامه رستم و اشکبوس (با محوریت گفتگو)، فصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنائی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، ش. 24، صص 29-46.
شاقلانی پور، زهرا؛ قاضی‌زاده، خشایار (1394)، رمزپردازی نگاره معراج پیامبر در فال‌نامه طهماسبی به روش آیکونولوژی اروین پانوفسکی، پیکره، ش.  4(8)، صص 36-53.
شعبانی، رضا (1378)، مختصر تاریخ ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه، تهران: سخن.
شفیعی، فاطمه؛ اسفندیاری پور، هوشنگ (1384)، جلوه‌گاه هنر و معماری در کاخ کریم‌خانی، شیراز: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس.
شمسی نیا، محمدامین (1398)، درنگی بر بیتی از رستم و اشکبوس، مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش. 126، صص 27-28.
شیروانی، مریم (1391)، دیوانخانه یادگاری از هنر دوره زندیه در شیراز، شیراز: تخت جمشید.
شیروانی، مریم (1399)، تأثیر فرهنگ جامعه و کارکرد اثر در شکل‌گیری کالبد و تزیینات معماری در بناهای زندیه با نگاهی بر عمارت دیوانخانه، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، ش. 25 (4)، صص 27-34.
طلوع حسینی، زهره  سادات (1399)، شمایل‌شناسی نقش انسان بالدار در نقاشی‌های بقعه شاهزاده ابراهیم کاشان، رهپویه هنر هنرهای تجسمی، ش. 3 (4)، صص 33-50.
قره‌باغی، علی‌اصغر (1383)، هنر نقد هنری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی (سوره مهر).
قنبری، تابان؛ سلطانزاده، حسین، و نصیرسلامی، محمدرضا (1395)، نشانه‌شناسی محتوا و زمینه‌های مؤثر بر دیوارنگاری و تزیینات دوره زندیه با تأکید بر درون‌مایه‌های هنر قومی، باغ نظر، ش. 13(45)، صص 91-104.
گری، بازل (1385)، نقاشی ایرانی، ترجمه عربعلی شروه، چاپ دوم، تهران: نشر دنیای نو.
میرشمسی، فرشته سادات؛ محمدصادق میرزا ابوالقاسمی، و فتح‌‌الله زارع خلیلی (1396)، تنوع نقوش گیاهی در نقاشی دیواری عصر زندیه در شیراز، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، ش. 22 (1)، صص 43-52.
نصری، امید (1391)، خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی، فصلنامه کیمیای هنر، سال اول، ش 6، صص 8-20.
نصری، امید (1397)، تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل‌شناسی، تهران: نشر چشمه.
وزیری بزرگ، رقیه‌‌السادات؛ احمدی، بهرام (1397)، بررسی نگاره معراج پیامبر اثر سلطان محمد بر اساس آرا پانوفسکی، نشریه پژوهش در هنر و علوم انسانی، ش. 3 (10)، صص 25- 34.
هالی، آن مایکل (1395)، پرسپکتیو شمایل شناسانه در معنا در هنرهای تجسمی، ترجمه ندا اخوان مقدم، تهران: نشر چشمه.
فهرست منابع لاتین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Turner, Jane. (1998). the Dictionary of Art, V. 15, Grove Press.
فهرست منابع الکترونیکی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
URL1: https://www.artang.ir/rustam-and-isfandiyar-combat/, (Retrieved 2021/11/29)##
URL2: https://www.fa.m.wikipedia.org/wiki,       اشکبوس (Retrie- ved 2021/11/29)##
URL 3:   https://www.malekmuseum.org/saloon/artifact/1393. 02.00009, (Retrieved 2021/11/29)##
URL4:   https://www.artang.ir/real-rustam,  (Retrieved 2021/11 /29)##