فرایند پذیرش مقالات

نوع داوری مقاله

رهپویه هنرهای تجسمی در بررسی و داوری مقالات از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس استفاده می کند. به این معنی که هویت نویسنده و داور در فرایند داوری ناشناس خواهد بود. لذا نویسندگان باید توجه داشته باشند که فایل مقاله آنها نباید به هر نحو اطلاعات نویسندگان را افشا نماید. 

 
زمان بررسی مقاله

زمان بررسی مقاله با توجه به موضوع و کیفیت مقاله متغیر است (ممکن است یک مقاله نیاز به چندین مرحله داوری و اصلاح داشته باشد). ضمناً برای هر داور در هر مرحله سی روز فرصت داوری درنظر گرفته شده است.


فرایند بررسی مقالات

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در  نشریه رهپویه هنرهای تجسمی به شرح زیر است:

  1- بررسی اولیه و اعلام نظر سردبیر؛

 • مقاله در مرحله اول توسط سردبیر از نظر مطابقت با فرمت نشریه، میزان مشابهت و تناسب با محورهای موضوعی نشریه مورد بررسی قرار می گیرد. 
 • در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد وارد می‌شود.
 • در صورت وجود ایراد در فایل ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد.
 • در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد مذکور منفی باشد، عدم پذیرش مقاله اعلام می گردد.

 

 2- ارسال به داوری؛
 • در صورت تکمیل بودن فایل‌ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل، مقاله همزمان برای 3 داور ارسال می‌شود.
 • دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگاه جهت انجام اصلاحات؛
 • دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داوری نهایی؛
 • در صورت کامل بودن فایل‌ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات نهایی ارسال می‌شود.
 • در صورتی که نتایج داوری منفی باشد، عدم پذیرش مقاله اعلام خواهد شد. 

 

3- داوری تطبیقی و بررسی نهایی 
 • دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛
 • در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف  در جلسه تحریریه مطرح می‌شود.
 • قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار

 

4- آماده سازی و انتشار مقاله

تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می‌شود.

تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد.

 


فرایند بررسی مقالات در نشریه رهپویه هنر/هنرهای تجسمی