نسبت سراسطوره با گفتمان‌های سیاسی در دوسالانه‌های هشتم و دهم پوستر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار  گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 کارشناس ارشد پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله، بدون آن‌که به شاکلة دیداری آفریده‌های گرافیکیِ دوسالانه‌های هشتم و دهم پرداخته‌شود، تنها مناسبات میان‌اسطوره‌ای در دو وضعیت چیره بر دوسالانه‌های هشتم و دهم، تحلیل خواهدشد. چارچوب نظری و روش‌شناسی آن نیز تحلیل گفتمان لاکلائو است که البته از نظریة سراطوره نیز با آن درمی‌آمیزد. بر پایه این چارچوب نظری برای سنجش اثرگذاری گفتمان‌های سیاسی بر حوزة هنری، نیاز به آن است که حوزة هنری از دو جنبة «تخیل‌ورزی زیباشناختی» و «سوژمندیِ هنرمندان» درنظر گرفته‌ شود و دو مدل آنتاگونیستی و آگونیستی برای سنجشِ آن، تدوین شود. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که دوسالانه دهم، هم‌خوانی بیشتری با مدل آنتاگونیستی دارد تا دوسالانه هشتم با مدل آگونیستی. چرا که وضعیت گفتمانی در زمان برگزاری دوسالانه هشتم آگونیستی نبود و حتی گفتمانی برتر، دیگر گفتمان‌ها را از میدان سیاست کنار زده بود و جایگاهی چیره داشت. حتی این گفتمان در حوزة هنری نیز وارد شده بود و رابطه‌های آنتاگونیستی خود را به این حوزه (البته تنها در ساحت سوژه‌سازی هنرمندان) گسترش داده بود. ولی با وجود گسترش آنتاگونیسم در سطح «سوژه‌شدگی هنرمندان»، زنجیرة هم-ارزی گفتمان غالب در تولید معنا، به حوزه هنری گسترش نیافت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of the 8th and 10th Tehran Poster Biennial

نویسندگان [English]

  • Ali Salehifarsani 1
  • Fatemeh Rezaee 2
1 Assistant professor,  Department of Political Science, Faculty of Humanities, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Master of Art Research, Department of Research of Art, Faculty of Art and Architecture, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this article treid, without attention to optical formation of graphic creation, to analyze inter-mythical relations in discursive situation of eighth and tenth biennial. Theoretical and methodological framework of this analysis is Laclau and Mouffe’s discourse analysis that is combined with theory of archi-myth. We need for assessing the impact of political discourses on art domain of society that divide this domain into two section of aesthetic imagination and subjectivity and codify tow models of antagonism and agonism. Findings driven from applying these models show that tenth biennial is more correspondent to antagonistic model and eighth is relatively correspondent to agonist model. Because discursive situation in the time of eighth biennial was not agonist and hegemon discourse removed other discourses.
In this article, the method of research and theoretical framework, is discourse analysis. This is for discourse analysis is a perfect paradigm that contains both the method of research and theoretical framework simultaneously. Discourse analysis is a method for studying written or spoken language in relation to its context. It aims to understand how language is used in real life situations. When you do discourse analysis, you might focus on: The purposes and effects of of language. Indeed in this article is tried to analyse the conection between discourses in Iran’s political sphere and discursive circumstances of the 8th and 10th Tehran International Poster Biennial.
Discourse analysis is used in this article, studies language in political context and focuses on the political purposes and effects of spoken communications in Tenth and Eighth biennial. The presupposition of this political analysis is that the political, determined in “micro-physics” of power. A “micro-physics” of power is a strategy, and we need to decipher it in a system of relations that can be called political anatomy. Power is not a property but a strategy evident in the relations between people. Power relations operate and exist through people. They go right down into society and in this article these relations analysed in the 8th and 10th Tehran International Poster Biennial.
Befor considering the finding that conclude from applying of discourse analysis’s heuristic tools to atmosphere of these Biennials, should said that atmosphere of 8th Biennial was agonistic and atmosphere of 10th Biennial was antagonistic. These tow concept deive from Michel Foucault’s thought and applied in Laclau and Mouffe’s discourse analysis. Agonism emphasizes the potentially positive aspects of certain forms of conflict. It accepts a permanent place for such conflict in the political sphere, but seeks to show how individuals might accept and channel this conflict positively. Agonists are especially concerned with debates about democracy, and the role that conflict plays in different conceptions of it. The agonistic tradition to democracy is often referred to as agonistic pluralism. Beyond the realm of the political, agonistic frameworks have similarly been utilized in broader cultural critiques of hegemony and domination, as well as in literary and science fiction. In return, Antagonism is hostility that results in active resistance, opposition, or contentiousness. Agonism is not simply the undifferentiated celebration of antagonism: Agonism implies a deep respect and concern for the other; indeed, the Greek agon refers most directly to an athletic contest, but emphasizing the importance of the struggle itself a struggle that cannot exist without the opponent. Victory through default, or over an unworthy opponent, comes up short compared to a defeat at the hands of a worthy opponent—a defeat that still brings honor. An agonistic discourse will therefore be one marked not merely by conflict but just as importantly, by mutual admiration.
Disourse analysis in this article, leads to the following findings: 
Correspondence of 10th Tehran International Poster Biennial with antagonistic model is more than 8th Tehran International Poster Biennial. Because, discursive circumstances in political sphere, was not antagonistic and even a powerful discourse outfights other discourses and became hegemon both in political spheres and in aesthetics and this hegemon discourse extends antagonistic relations to aesthetical domains, such as 8th and 10th Biennial (Of course this extension limited to objectification of subjects of graphic designers in two Biennial). But despite the extension of hegemon discourse’s antagonism to objectification of subjects of graphic designers, hegemon discourse’s chain of equivalence cannot affect the process of visual content production in tow Biennial and this process is immune to the effects of the hegemon discourse and its antagonistic relations with its peripheral environment.
The most important point about 8th Biennial is that only aesthetical aspects of graphic designs considered and because of existence of agonism in relations between several discourses and the importance of visual and aesthetical aspects of artworks in this Biennial is more than their themes. In this agonist situation in 8th Biennial that the form is more important than content, several meta-myths could determine theme and visual aspects of artworks and all of them compete for hegemony.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetic imagination. Tenth biennial
  • Eighth biennial
  • Antagonism
  • Agonism
فهرست منابع فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارغوانی، شیوا (1394)، تحلیل گفتمان پوسترهای دوسالانه‌‌های گرافیک سال‌‌های 84-92، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه هنر اصفهان.‌‌‌‌
چالمرز، آلن (1378)، چیستی علم، ترجمۀ سعید زیباکلام، تهران: سمت.
حسینی‌‌زاده، سید محمدعلی (1386)، اسلام سیاسی در ایران، قم: نشر دانشگاه مفید.
حقیقی، ابراهیم (1382)، اخبار ادبی و هنری 29 بهمن‌ماه 1382، در وبگاه:         
##http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=5530
ربیعی‌‌پور سمیعی، محمدرضا؛ مهاجرافشار، کامران (1398)، تحلیل گفتمان نقاشی دفاع مقدس در دوران جنگ (در مقایسه با نقاشی جنگ در شوروی)، مجلۀ باغ نظر، دوره 16، شماره 73، صص 5-16.
رضائی، فاطمه (1395)، تحلیل سراسطوره ای حاکم بر پوسترهای دوسالانه گرافیک ایران؛ مطالعه موردی دوسالانه‌های هشتم و دهم، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، رشتۀ پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ.
سلطانی، علی‌اصغر (1384)، قدرت، گفتمان و زبان، سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نی.
شیوا، قباد (1381)،  گفتگو با قباد شیوا؛ دور بنده را هم خط کشیدند!، در وبگاه:
##http://rangmagazine.com/?type=dynamic&lang=1&id=1855
صادقی، حبیب‌‌الله (1388)، اختلاف نظر در برپایی دهمین دوسالانه پوستر تهران، در وبگاه: 
##http://www.tebyan.net/newmobile.aspx/Comment/index.aspx?pid=99376
فانی، علیرضا (1386)، مراسم اختتامیه و تقدیر و تشکر از همکاران دوسالانۀ دهم، در وبگاه: 
##http://www.rangmagazine.com/?type=dynamic&lang=1&id=935
فتاحی‌‌سده، سارا (1391)، خوانش گفتمانی آثار گرافیکی رضا عابدینی، پایان‌‌نامه کارشناسی ‌‌ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه هنر اصفهان،
مبینی‌‌پور، نیره‌‌سادات؛ شریف‌‌زاده، محمدرضا، و خبری، محمدعلی (1398)،  تحلیل گفتمان نقاشی‌‌های دفاع مقدس، فصلنامۀ علمی مطالعات میان‌‌فرهنگی، دورۀ 14، شماره 36، صص 149-187.
محمدزاده، مهدی؛ خزائی، محمد، و باقرزادۀ آتش‌‌چی، زهرا (1399)، تأثیر مبانی کلامی امام خمینی قدس سره بر تکوین خرده‌‌گفتمان گرافیک انقلاب، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، سال هفدهم، شماره 62، صص 381-602.
مختاریان، بهار (1394)، تحلیل گفتمان پوسترهای دوسالانه‌های گرافیک سال های 84-92، پایان‌‌نامه کارشناسی‌‌ارشد، رشتۀ پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه هنر اصفهان.
مرندی، لیلا؛ معنوی‌‌راد، میترا، و ساسانی، فرهاد (1394)، بررسی تکوین هویت ایرانی در گرافیک معاصر ایران با رویکرد تحلیل گفتمان (مطالعه موردی: توجه به هنر ایران باستان در پوسترهای فرهنگی دهه‌های 40 و 50 شمسی به‌عنوان نشانه‌های هویت ایرانی)، مجله نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، پاییز و زمستان 1394، دورۀ 8، شماره 16، صص 91-111. 
نامورمطلق، بهمن (1392)، درآمدی بر اسطوره‌‌شناسی، تهران: نشر سخن.
وبر، ماکس (1382)، روش‌‌شناسی علوم اجتماعی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر مرکز.
هیندس، باری (1380)، گفتارهای قدرت از هابز تا فوکو، ترجمۀ مصطفی یونسی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
فهرست منابع لاتین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Mouffe, C. (1996). Democracy, Power, and the ‘Political’. In Benhabib, S. (ed.). Democracy and Difference (pp. 245-255). Princeton: University Press.