اعلام درجه علمی نشریه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بنابر اعلام دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، طبق نامه شماره 3/18/1045، مورخ 1399/02/01 فصلنامه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی به درجه علمی ارتقاء یافت