دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-116 

مقاله پژوهشی

تجلی اندیشه مانی در نقاشی‌های قرون میانه

صفحه 5-13

10.22034/ra.2022.547188.1170

ماندانا علیپور؛ رقیه بهزادی؛ شهلا اسلامی