راهنمای نویسندگان

شرایط و ضوابط ارسال مقاله

 • هدف نشریه رهپویه هنرهای تجسمی انتشار نتیجه پژوهش­ ها و تجربه­ های علمی در زمینه­ های تجسمی است.
 • نوشتارهای علمی- پژوهشی، تحلیلی، در زمینه ­های، هنرهای تجسمی­، و پژوهشی هنر برای درج در نشریه پذیرفته شده و پس از داوری و تصویب هیأت تحریریه به چاپ می­ رسند.
 • نشریه رهپویه هنر­های تجسمی از چاپ مقاله ­های غیر علمی -  پژوهشی (ترجمه،  گردآوری، مروری و یاداشت­ های تحقیقاتی) معذور است.
 • نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه­ ای به چاپ رسیده باشند.
 • مقاله­ های ارائه­ شده به نشریه رهپویه هنرهای تجسمی برای بررسی و چاپ نباید هم ­زمان به نشریه دیگر ارائه شده باشند.
 • نوشتارها ترجیحاً به زبان فارسی باشند. 
 • مقالات فقط از طریق سایت نشریه و به صورت بارگذاری در بخش مربوطه قابل دریافت است
 • نویسنده مسئول باید پس از ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در سایت نشریه، نسبت به بارگذاری فایل مقاله خود از بخش ارسال مقاله اقدامات لازم را انجام دهد.
 • مقالات ارسالی به ایمیل نشریه به هیچ عنوان بررسی نخواهند شد.
 • برای دانلود راهنمای ثبت نام در سایت نشریه و آگاهی از چگونگی ارسال و پیگیری مقاله اینجا کلیک کنید.

 


فرم ها و فایل های ضروری نشریه

برای دریافت فرمهای ضروری به منوی فرم ها مراجعه نمایید. 


راهنمای تنظیم مقالات 

ساختار مقاله
 • مقاله باید به ترتیب دارای بخش­ های چکیده، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، مبانی نظری، بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی­ نوشت­ ها و فهرست منابع باشد.
 • اندازه این نوشتارها می­ باید حدود 12 صفحه نشریه یا حدود 8.000  کلمه (با احتساب تمام بخش ­های مقاله) باشد.
 • نوشتارها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند.
 • چکیده مقاله باید شامل بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله و یافته ­های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان­ کنندة تمام مقاله و به ویژه نتایج به ­دست ­آمده باشد.
 • اندازه چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه و چکیده انگلیسی مبسوط (Extended Abstract) حدود 800 کلمه است.
 • چکیده انگلیسی به صورت مبسوط است، بنابراین تعداد واژگان آن بیش از ترجمه متن چکیده فارسی خواهد بود.
 • واژه‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین 4 تا 6 کلمه نوشته شود.
 • مقدمه نوشتار، ارایه‌کنندة مسأله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است.
 • تعداد عکس‌ها‌، نگاره‌ها، جداول و غیره در حداقل میزان و با کیفیت مناسب تهیه شوند. شماره و مأخذ عکس ­ها ، نگاره ­ها، و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می ­شود در ذیل آنها قید گردد.
 • نتیجه نوشتار باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید که روشن‌کنندة بحث و ارایه یافته‌های تحقیق باشد، ارایه گردد.
 • در بخش تشکر و قدردانی، ‌راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به‌طور خلاصه از آنها سپاسگزاری می‌گردد.
 • پی‌نوشت‌های مقاله (اصطلاحات و معادل‌های واژه‌ها، توضیحات و غیره) می‌باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پی‌نوشت‌ها گنجانده‌ شوند.
 • فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام شهرت نویسندگان در انتهای مقاله می‌آید. 

شیوه ارجاع‌دهی

ترتیب ارجاع­­­ دهی عناصر اطلاعات کتاب­ شناختی در مورد مقالات، کتب و منابع الکترونیکی به سبک شیوه‌نامۀ انجمن روانشناسی آمریکا (APAو به شرح زیر است:

 • در ارجاع درون‌متنی (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره صفحه) پس از نَقل مطلب می‌آید.
 • فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌گردد. کلیه فهرست منابع و مأخذ (اعم از فارسی، لاتین و سایت‌ها) پس از ترجمه بخش فارسی به همراه بقیه منابع انگلیسی و سایت‌ها، مجددا بر مبنای حروف نام خانوادگی در ذیل References تنظیم گردد (این بخش در قسمت چکیده انگلیسی قرار می‌گیرد).  
 • برای کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، سال نشر، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، ناشر. 
 • برای مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، دوره یا سال، شماره صفحه آغاز و پایان مقاله.  
 • برای مقاله الکترونیکی: نام خانوادگی نویسنده، نام، سال نشر، نام مقاله، نام نشریه الکترونیکی یا تارنما، تاریخ آخرین بازنگری، نشانی اینترنتی.       
 • مثال هایی از سبک استنادی استاندارد APA به شرح ذیل:

  مقاله با یک نویسنده

  Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science on the initial public offering of university Spinoffs: evidence from Japan. Scientometrics, 127(8), 4439-4455.

  آژند، یعقوب (1386)، نقاشان قاجار. گلستان هنر، 3(9)، 74-81.

  مقاله با دو نویسنده

  Haunschild, R., & Bornmann, L. (2022). Relevance of document types in the scores’ calculation of a specific field-normalized indicator: Are the scores strongly dependent on or nearly independent of the document type handling?. Scientometrics, 127(8), 4419-4438.

  چنگیز، سحر و بلخاری ‌‌قهی، حسن (1395). تحلیل نماد های عد د ی، هند سی و جانوری د ر سفالی از نیشابور (با تأکید  بر مضامین مذهبی قرن چهارم هجری). پژوهشنامه خراسان بزرگ، 6(25)، 1-41.

  مقاله با سه نویسنده

  Vakkari, P., Chang, Y. W., & Järvelin, K. (2022). Largest contribution to LIS by external disciplines as measured by the characteristics of research articles. Scientometrics, 127(8), 4499-4522.

  محمدزاد ه میانجی، مهناز؛ شفیعی سرارود ی، مهرنوش و سرپولکی، حسین (1396). پژوهش کنش محور د ر قلمرو هنر، جنبشی نوین د ر روش شناسی پژوهشی. هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا)، 22(3)، 17- 28.

  مقاله با بیش از سه نویسنده

  Wheeler, J., Pham, N. M., Arlitsch, K., & Shanks, J. D. (2022). Impact factions: assessing the citation impact of different types of open access repositories. Scientometrics, 127(8), 4977-5003.

  یاری حصار، ارسطو؛ سعیدی زارنجی، سمیرا؛ زارنجی، ژیلا فرزانه سادات و اسکندری عین الدین، هادی (1399). ارزیابی مناسب­ سازی فضاهای شهری برای معلولان و افراد کم توان جسمی-   حرکتی (مطالعه موردی: شهر اردبیل). مطالعات شهری، 9(36)، 117-132.

  2. ضروری است شناسه منحصر به فرد DOI یا DOR هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح زیر درج گردد:

  ظریف کارفرد، الهام؛ آژند، یعقوب و   نامور مطلق، بهمن (1402). نگارۀ  ناصرالدین‌شاه و دو تن از رجال، گفتمانی از جدالی پنهان در ساختار دربار. رهپویه هنرهای تجسمی، 6(1)، 17-28. doi: 10.22034/ RA.2023.539373.1107

  یا

  ظریف کارفرد، الهام؛ آژند، یعقوب و   نامور مطلق، بهمن (1402). نگارۀ  ناصرالدین‌شاه و دو تن از رجال، گفتمانی از جدالی پنهان در ساختار دربار. رهپویه هنرهای تجسمی، 6(1)، 17-28. doi: 20.1001.1. 26765675.1401.5.4.2.7

  Rajabzadeh, M., Elahi, S., Hasanzadeh, A., & Mehraeen, M. (2022). Internet of Things in Supply Chain Management: A Systematic Review Using the Paradigm Funnel Approach. Iranian Journal of Information Processing and Management, 37(1), 59-82. doi: ­10.52547/jipm.37.1.59 [In Persian]

  Akbari, A. (2022). Exploring the factors of the organizational structure of knowledge management in the libraries of medical universities. Health Information Management  Journal, 18 (6), 286-290. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357853.1400.18.6.8.2 [In Persian] 

  3. از یک عنوان استاندارد فارسی و یک عنوان استاندارد غیرفارسی برای نشریه در وبگاه نشریه استفاده شود. آشفتگی در عنوان نشریه منجر به احتمال خطا در محاسبه استنادات نشریه خواهد شد.
 • مثال: عنوان فارسی نشریه: مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

  عنوان انگلیسی نشریه: Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology (JAHSSP)

  بدیهی است تنوع در عنوان یک نشریه به هنگام ارجاعدهی می تواند به شدت بر شمار استنادات این نشریه اثر منفی داشته باشد. برای مثال از این تنوعات می­بایستی پرهیز شود:

  مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی

  دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

  مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

  biannual jahssp

  jahssp

  applied health studies in sport physiology

  journal of applied health studies in sport physiology

  the journal of applied health studies in sport physiology (jahssp)

  Biannual Journal of applied sciences in sport Physiology

  the journal of applied health studies in sport physiology

  4. نشریاتی که فهرست منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه می کنند، ضروری است در انتهای ارجاع به مقاله ای که در اصل به زبان فارسی بوده است به شکل استاندارد (یعنی کامل، یکدست و در کروشه) از عبارت [In Persian] استفاده گردد. 

مشخصات نویسندگان

 • صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس،‌ تلفن، نمابر و E-mail نویسنده (نویسندگان) باشد.
 • حتما در زمان ثبت نام اسم و مشخصات همه نویسندگان به صورت کامل در سامانه ثبت شود.
 • همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام همکاران نیز در صفحه اول درج گردد.
 • صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی باشد.
 • عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان‌کننده محتویات نوشتار باشد.
 • چنانچه مقاله‌ دارای چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده مسئول انجام شود. در غیر این صورت، نویسندگان می ­بایست کتباً یک نفر را به عنوان نماینده جهت ارائه مقاله و انجام مکاتبات به دفتر نشریه معرفی نمایند.

همانندجویی:

کلیه نویسندگان ابتدا باید مقاله خود را در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به نشانی https://tik.irandoc.ac.ir ثبت و سپس نتیجه آن را، درصورتی‌که میزان مشابهت آن زیر ۲۰ درصد باشد، به همراه مقاله و سایر ضمایم در سامانه نشریه بارگذاری نمایند.

 • نشریه رهپویه هنرهای تجسمی از پذیرفتن مقالات با میزان مشابهت بالای ۲۰ درصد معذور است.
 • چنانچه مقاله ­ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتار­های علمی نشریه به طریق مزبور باشد، قبل از ارائه به هیأت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت­ داده خواهد شد.
 • دفتر نشریه رهپویه هنرهای تجسمی آمادگی پذیرش الکترونیکی مقالات از طریق سایت نشریه به نشانی http://rahpooye.soore.ac.ir را دارد.
 • تأیید نهایی نوشتارها برای چاپ در نشریه پس از نظرات داوران با هیأت تحریریه نشریه است.
 • صحت نوشتارهای علمی با نویسنده/ نویسندگان است.
 • چاپ نوشتارهای نشریه رهپویه هنرهای تجسمی بدون ذکر مأخذ در نشریه ­های دیگر ممنوع است.

ایمیل نشریه: rahpooyehonar@gmail.com  شناسه نشریه: WVQTWU


سیاست دسترسی و کپی رایت

دسترسی به تمامی مقالات این نشریه آزاد و رایگان است و مقالات بلافاصله پس از انتشار در وبسایت نشریه قابل دسترس خواهند بود. نشریه رهپویه هنرهای تجسمی تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود. در این مجله و تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان تمامی حقوقاز جمله حق چاپ (کپی رایت) محتوای خود را حفظ می‌کنند، اما به کاربران اجازه می‌دهند تا در صورت استناد صحیح به نویسندگان و نشریه، محتوا را بارگیری، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند. در این نشریه نویسندگان صاحب حق چاپ (کپی رایت) محتوای مقالات می باشند. 


هزینه انتشار مقالات

بنابرآیین‌نامۀ ابلاغیه وزارت علوم در خصوص تعیین هزینۀ پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز در فروردین ماه ۱۴۰۱، به اطلاع می­‌رساند که بر اساس رویۀ متعارف مجلات دسترسی باز جهان که هزینۀ انتشار را از نویسندگان دریافت می­‌کنند این نشریه تعرفۀ چاپ مقاله در رهپویه هنرهای تجسمی،  ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است که طبق آیین­‌نامه فوق به شرح زیر دریافت می‌گردد: 

 • ۵۰ درصد از هزینه پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی 
 • ۵۰ درصد باقیمانده پس از آماده‌‏سازی مقاله برای انتشار (قبل از انتشار رسمی مقاله)