دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آبان 1402، صفحه 1-138