دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 1-126 
عوامل تبیین مفهوم اسطوره‌عکس

صفحه 75-84

10.22034/ra.2024.2011749.1396

کامران شریفی؛ محمد ستاری؛ بهمن نامور مطلق