تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر فروش آثار نقاشان معاصر ایران؛ مطالعه موردی: حراج تهران، سالهای 1395 تا 1399 ه.ش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه نقاشی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزة هنر، مسئلة خریدوفروش تابلوهای نقاشی است. با تأسیس خانة حراج تهران، خریدوفروش آثار نقاشی هنرمندان معاصر ایرانی شکل جدیدی گرفت و آثار با دارابودن ویژگی‌هایی خاص با قیمت‌هایی متفاوت ارزش‌گذاری شدند. از طرفی ایجاد بحران‌های اقتصادی مانند تورم و افزایش قیمت دلار آزاد در سال‌های اخیر می‌توانست بر ارزش‌گذاری، تعیین قیمت و میزان فروش آثار هنری اثرگذار باشد. هدف مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر فروش آثار نقاشی و تأثیر نوسانات قیمت دلار آزاد بر میزان فروش آثار نقاشی در حراجی تهران است. در این راستا چنین سؤالاتی مطرح است:‌1. عوامل مؤثر بر فروش آثار نقاشان معاصر ایران کدم‌اند؟ 2. چگونه شرایط و بحران‌های اقتصادی می‌تواند بر میزان فروش آثار نقاشی معاصر ایران تأثیرگذار باشد؟ و پژوهش در صدد پاسخگویی به سؤالات خواهد بود. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و شیوة جمع‌آوری اطلاعات، اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای است. در این راستا، آثار فروخته‌‌شدة پنج هنرمند (بهمن محصص، سهراب سپهری، محمد احصایی، آیدین آغداشلو و فرهاد مشیری) در حراجی تهران سال‌های 1395-1399به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهد خصوصیات فیزیکی آثار در ارزش‌گذاری و فروش آن تأثیری مستقیم دارد. دلار و تورم نیز بر میزان فروش و قیمت‌گذاری آثار، اثرگذار بوده به‌طوری‌که اگرچه قیمت نهایی فروش آثار در حراجی تهران بر حسب تومان افزایش داشته ولی با در نظرگرفتن تورم، ارزش ریال و قیمت دلار آزاد در زمان برگزاری هر دوره از حراج، فروش هر دوره همراه با افزایش تورم و نرخ دلار کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Study of Effective Factors in the Sale of Works by Contemporary Iranian Painters

نویسندگان [English]

  • Javad Alimohammadi Ardakani 1
  • Sara Mousaei Sanjari 2
1 Assistant Professor, Department of Painting, Faculty of Art and Architecture, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
2 Master of Art Research, Department of Art Research, Faculty of Art and Architecture, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, artistic activities are one of the goals of governments to achieve economic growth in the field of art, especially in developing and advanced countries. Iranian art can also make a significant contribution to the growth of the country’s economy. so that with economic growth; Jobs will be created. Therefore, the art and cultural goods industry can be of special importance in the country’s economy. Many of the goals that governments seek to achieve are increasing production, reducing the unemployment rate in society, stabilizing prices, reducing the inflation rate, etc., and also the art and cultural goods industry can be particularly important in the country’s economy. One of the bases that is effective in the field of growth and job creation in the country’s economy is the economy of art. In recent years, galleries and auctions have become more active in the field of buying and selling works of art, especially paintings, and Iranian artists have achieved great success in domestic and foreign markets regardless of the difficulties that exist. In today’s societies, the auction of works of art has become a very important thing in terms of cultural activities and introduces the works of artists to art lovers. In addition to the impact they have on the economy, auctions expand the scope of the artist’s art and knowledge and introduce people to art. Due to their uniqueness and because they are different and distinct from each other externally and internally, paintings are placed in the group of heterogeneous goods. In the supply and sale of paintings, there are many factors, such as having an aesthetic understanding of style, technique, content, dimensions, creation time, and physical and visual characteristics. In addition to being different in terms of features and appearance, these works are very different from each other in terms of theme and in terms of form, concept, color and characteristics of the painter himself. Works of art also have significant differences from other goods in terms of sales and presentation, even in terms of the type of consumer. One of the most important centers where art works are bought and sold, especially paintings, is Tehran Auction, which has been operating for about a decade. But the important point is the impact of social conditions and economic crises on the sale of paintings, which must be analyzed. With the formation of Tehran Auction in 2012, the buying and selling of art works especially paintings by contemporary Iranian artists took on a new form and these works were valued and priced with special features at different prices. Tehran Auction, as one of the most important centers that introduces classical, modern, and contemporary art works by contemporary Iranian artists to the audiences and buys and sells visual works of Iranian artists, especially paintings, has created a new perspective on valuing works of art. On the other hand, economic crises such as inflation and the rising dollar in recent years have affected the valuation, pricing, and sale of artworks. This article aims to investigate the factors affecting the sale of paintings by contemporary Iranian artists and the effect of free dollar price fluctuations on the sale of paintings in the Tehran auction. However, in this study we seek to answer the following questions: 1. What are the factors affecting the sale of works by contemporary Iranian painters? 2. How do economic conditions and crises affect the sale of contemporary Iranian paintings? In this descriptive-analytical research, data libraries are collected. The statistical population includes all artists who participated in the Tehran auction from 2016 to 2020. The sample size consists of five contemporary artists including Bahman Mohasses, Sohrab Sepehri, Muhammad Ahsaei, Aydin Aghdashloo, and Farhad Moshiri whose works (37 works in total) were sold during the mentioned period. Two factors were considered in selecting the sample size: the highest amount of sales of works in the Tehran auction and the popularity of the mentioned artists in international auctions. The results showed that the physical characteristics of the paintings have a direct effect on its evaluation and sale such as technique, dimensions, material, creation time, whether the artist is alive or not. In addition, the dollar rate and inflation have also affected the sales and pricing of works. However, the total works selling price at the Tehran auction increased in terms of Tomans (Iranian currency), but considering the inflation rate, the value of the Rial and the free dollar price at the time of each auction, the sales of each period decreased with increasing inflation and the dollar rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Auction
  • Art Market
  • Painting Art
  • Contemporary Iranian Painters
فهرست منابع فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایمانی‌خوشخو، محمدحسین (1388)، اقتصاد هنر و فعالیت‌های هنری و نقش آن‌ها در توسعه صنایع فرهنگی، نشریه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 24، صص 78-81.
جهانبخش، زهرا؛ حواله‌دار، محمدامین (1395)، بررسی ارزش اقتصادی آثار هنر مدرن و معاصر طی سال‌های 2006 تا 2013، محمدرضا مریدی گردآورندة مجموعه مقالات، اقتصاد هنر ایران، صص 125-140، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
حراج هنر کلاسیک و مدرن ایران خرداد ۱۳۹۵
##https://tehranauction.com/category/2016/
حراج هنر کلاسیک و مدرن ایران تیر ۱۳۹۶
##https://tehranauction.com/category/2017/
حراج هنر کلاسیک و مدرن ایران تیر ۱۳۹۷
##https://tehranauction.com/category/2018-2/
حراج هنر کلاسیک و مدرن ایران تیر ۱۳۹۸
##https://tehranauction.com/category/2019/
حراج هنر مدرن و معاصر ایران دی ۱۳۹۹
##https://tehranauction.com/category/1399-dey/
حراج هنر معاصر ایران دی ۱۳۹۵
##https://tehranauction.com/category/2016-2/
حراج هنر معاصر ایران دی ۱۳۹۶
##https://tehranauction.com/category/2018/
حراج معاصر ایران دی ۱۳۹۷
##https://tehranauction.com/category/2019-2/
حراج هنر معاصر ایران دی ۱۳۹۸
##https://tehranauction.com/category/1398-dey/
حواشی حراج هنر تهران از نرخ دلار تا قانونِ حسین پاکدل
##https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/09/1763 679/
رکوردشکنی نقاشی ۵۰۰ ساله داوینچی از یک خرس
##https://www.irna.ir/news/84398731 
رنگچیان، علی؛ نسل‌شاملو، عباس (1395)، عرضه و فروش آثار تجسمی با نگاهی به حراجی تهران، محمدرضا مریدی گردآورندة مجموعه مقالات، اقتصاد هنر ایران، صص 141-156، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
زرلونی، آلسیا (‌1395)، اقتصاد هنر معاصر؛ بازارها، راهبردها و نظام ستاره‌سازی، ترجمه حمیدرضا شش‌جوانی و لیلا میرصفیان، تهران: فرهنگستان هنر.
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال ١٣٩6
##https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1396/tavarom%20sale%2096.pdf
شاخص قیمت مصرف‌کننده
##https://www.bourseiness.com/dictionary/cpi
شاخص قیمت مصرف‌کننده - اسفند ١٣٩7
##https://www.amar.org.ir/news/ID/10120/
شاخص قیمت مصرف‌کننده - اسفند ١٣٩8
##https://www.amar.org.ir/news/ID/12754/
شاخص قیمت مصرف‌کننده - اسفند ١٣٩٩
##https://www.amar.org.ir/news/ID/15470/
شش‌جوانی، حمیدرضا (1395)، درآمدی به ساختار و منطق بازار هنرهای تجسمی، محمدرضا مریدی گردآورندة مجموعه مقالات، اقتصاد هنر ایران، صص 63-80. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
قیمت باورنکردنی تابلوی ابراهیم و فرشتگان رامبرانت
##https://shahrvandonline.ir/11757
گران‌ترین آثار فروخته شده در حراج تهران با احتساب نرخ دلار
##https://www.honarmrooz.comحراج-تهران-با-احتساب-نرخ-دلار/
بخش-تجسمی-2501/65-گرانترین-آثار-فروخته-شده-در-
گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در اسفندماه سال ١٣٩5
##https://amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1395/g_shghkvkh mkhshk_95-12.pdf
نعیمی ‌جورشری، عباس (1397)، مقدمات جامعه‌شناسی هنر، تهران: انتشارات نصیرا.
نمودار جامع تحولات سالانه دلار
##https://www.tgju.org/profile/price_dollar_rl/charts