بررسی نگاره‌های ورقه و گلشاه: یک تحلیل جامعه‌شناختی و تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 دانشجوی دکتری تاریخ ایران، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22034/ra.2024.1973466.1277

چکیده

ورقه و گلشاه منظومه‌ای عاشقانه سروده‌ی عیّوقی شاعر عهد غزنویست. نسخه‌ای از این منظومه متعلق به قرن ششم هجری محفوظ در موزه‌ی توپکاپی استانبول باقی‌ مانده است. هنرمند این نقاشی‌ها محمد خویی است و به نظر می‌رسد نسخه جایی در آذربایجان در سال‌های پایانی قرن ششم و عصر فروپاشی سلسله‌ی سلجوقی (حک: 431ـ590 ه.ق) در ایران و به سبک نقاشی سلجوقی کشیده شده است. این پژوهش در پی تحلیل چگونگی بازتاب شرایط اجتماعی و تاریخی در نگاره‌های ورقه و گلشاه است؛ برای پاسخ به این دغدغه باید زمینه‌ی تاریخی و هنری و فرآیند رویدادهای معاصر با خلق اثر مورد بررسی قرار گیرد. از این رو این مقاله با رویکرد جامعه‌شناسی تأویلی و با روش پژوهش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به تحیلل نگاره‌ها به مثابه متن پرداخته است. جمع‌آوری داده‌ها نیز به شیوه اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است. نتایج این جستار نشان می‌دهد اگرچه نقاشی‌ها با هدف بهره‌مندی خواننده‌ی سوادآموز یا کم سواد کشیده‌ شده‌اند اما وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان متن و تصویر قصد و انگیزه‌ی دیگر هنرمند را بازتاب می‌دهند. در تصاویری که از جنگ‌های تن به تن وجود دارد، در حالی که شاعر توصیفی حماسی از نبردها و جنگ‌آوری قهرمانان داستان را ارائه می‌دهد، نگارگر کوشیده با بزرگنمایی صحنه‌های خون‌آلود، بر خشونت تصاویر بیافزاید. هنرمند به جای قبایل بادیه‌نشین عرب، تصویری از یک شهر با ویژگی‌های ایرانی را ترسیم کرده است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت تلاش هنرمند برای ایجاد فضایی شهری و ایرانی و نشان دادن وضعیت نابسامان و خشونت‌آمیز جامعه‌ی ایرانی بازگوکننده‌ی قصد هنرمند در خلق تصاویری ناهماهنگ با متن هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Varqa and Golshah Paintings: A Sociological and Historical Analysis

نویسندگان [English]

  • zekrollah mohammadi 1
  • mojtaba khalifeh 2
  • setare ghaffari bijar 3
1 Associate Professor, Department of History, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of History, Faculty of Literature, Birjand University, Birjand, Iran.
3 PhD Student of History of Iran, Department of History, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to the ravages of the Mongol invasion and the long interval of a thousand years, only a few works have remained from the painting of the Seljuk period (590-429 AH).Varqa and Golshah is a romantic poem written by Ayyuqi, a poet of the Ghaznavid period. A manuscript of this verse belonging to the 6th century of the Hijri has been preserved in the Topkapi Museum in Istanbul. The artist of these paintings is Muhammad Khoei, and it seems that the version was drawn somewhere in Azerbaijan in the last years of the 6th century and during the collapse of the Seljuk dynasty (590-429 AH) in Iran. This period of Iran's history coincides with chaos, the formation of Atabaks local governments and endless conflicts. With the death of Sultan Masoud (529-547 AH), the last relatively powerful Sultan of the Seljuk dynasty, Emirs, who had the title of Atabek, emerged as the only influential group in the structure of the Seljuk government. Their first goal was to bring the princes under their tutelage to the throne. Atabak's first goal was to put his prince on the throne. These political conflicts caused chaos in especially the western regions of Iran.
This article follows a sociological and historical analysis of the paintings of that poetry book. Since there is no information about the artist of the paintings of Varqa and Gulshah, Muhammad Khoei, the time when these paintings were created should be taken into consideration. This paper seeks to find the intention of the artist and the relationship between the style of the paintings and the historical and social situation of that era. Every artist is influenced by external factors in his life whether he likes it or not, while the artist benefits from the previous arts and the legacy left for him. In this research, the paintings of Varqa and Golshah will be examined with the approach of interpretive sociology and with the help of some principles proposed in the intentional hermeneutic method. Hermeneutics is searching for the understanding of the text, here the paintings are considered as the text.
Here, the principles mentioned in Skinner's intentional hermeneutic method are used. According to Skinner, understanding the text involves understanding what meaning they intend to convey and how this meaning is intended to be interpreted. Skinner emphasizes the intention in the text. The intention in the text does not mean only what is in the mind of the agent or the author of the work, but to understand the intention, the actions of the author should be examined in the broader context of life and its specific social conditions. Skinner believes that the main duty of the interpreter is to prove the meaning of the text, and this meaning cannot be obtained by reading the text alone rather, to reach it, you have to go beyond or below the literary level of the text. As a result, knowing the political and social contexts along with knowing the author's intentions in Skinner's methodology can be considered. Skinner's method has three steps: Author's texts and works, Context reconstruction and Understanding the author's ideas.
The artist of the paintings was influenced by the Manichaean and Sassanid schools of art, and in addition, he was influenced by the state of society and life, and displayed signs of the social changes of his time. At this time, the Iranian society had chosen the oriental face of the Turks as a symbol of beauty for more than a century. And this issue is clearly seen in Persian literature, especially poetry in these centuries. In addition there are some inconsistencies between the text and the image, which makes it important to analyze the artist's intention for such images. This issue can be examined in two cases. The first is in the images of hand-to-hand battles. While the poet presents an epic description of the battles and the bravery of the heroes of the story, the painter tried to increase the violence of the images by enlarging the bloody scenes. Another inconsistency is about the description of the position of a tribe. The artist has drawn a picture of a city with Iranian characteristics, a picture with details that shows the urban life and various jobs in Iran. From this, we can conclude that although in general, the images are dependent on the text, but the artist has tried to show the appearance of Iranian cities and the violent state of Iranian society. These inconsistencies in the images show the intention of the painter and this has had a great impact on the paintings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Varqa and Golshah
  • Intentional Hermeneutics
  • Seljuks
  • Eldiguzids