کلیدواژه‌ها = عکاسی
بازشناسی و بازآفرینیِ مقامِ ایرانیِ رنگ در گستره‌ی عکاسی

دوره 6، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 51-59

10.22034/ra.2023.1999907.1326

حمید قاسم احمد؛ محمد ستاری؛ حسن بلخاری


مطالعه تطبیقی عکس و تاریخ مکتوب جنگ تحمیلی عراق بر ایران در فاصله سال های 1361-1359(نوع مقاله پژوهشی)

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 73-88

10.22034/ra.2020.241728

فرشاد عسگری کیا؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ محمد خدادادی مترجم زاده