مفهوم حقیقت در عکاسی  از دیدگاه سه نظریه پرداز عکاسی در مقایسه با مفهوم حقیقت در هنر از منظر افلاطون (نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده هنرهاى تجسمى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسى ارشد، رشته نقاشى، دانشکده هنرهاى تجسمى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

ظهور طغیانگر عکاسی و مباحث نظری و انتقادی که به دنبال آن در جهان شکل گرفت، بی تردید رویکردها و نگاه های جدیدی را در مورد مفهوم هنر، چیستی آن، رابطه اش با جهان پیرامون و مباحث فلسفی دیگر مطرح نمود. این مقاله در صدد است تا ضمن توصیف و تفسیر سه رویکرد نو و البته غالب در دوران معاصر در مورد عکاسی و ماهیت آن، به مقایسۀ آنها با مفهوم حقیقت نزد افلاطون بپردازد. ازاین رو، ابتدا آراء صاحب نظران این تفکرات جدید یعنی «جان سارکوفسکی»، «سوزان سانتاگ» و «رولان بارت» را دربارۀ عکاسی و رابطۀ آن با حقیقت و واقعیت بررسی کرده و نظریات هر یک را با توجه به زمینۀ فکری‌شان تحلیل می کند؛ سپس دیدگاه افلاطون دربارۀ هنر و ارتباطش با حقیقت معقول که در رسالۀ «جمهور» بدان پرداخته را بیان کرده و در آخر با مقایسۀ نگرش این سه نظریه پرداز با آراء افلاطون به روش توصیفی-تحلیلی نسبت عکاسی و حقیقت مثالی را روشن می سازد. در این مقاله سعی شده است که خود عکاسی به عنوان یک پدیدۀ مستقل با استناد به نظریات سارکوفسکی، بارت و سانتاگ تعریف و تأویل شود. چرا که در عین یکسانی موضوع، آنچه که سه منتقد بدان می پردازند در سه بستر مختلف مطرح گشته که در عصر حاضر، جامع تمامی نظریات بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of truth in photography from point of view three theorists of photography compared to the concept of truth in art Plato philosophy……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Mostafa Goudarzi 1
  • Niloofar barari 2
1 professor of Advanced studies of Art, college of Art,university of Tehran,Iran
2 Graduate student, majoring in painting, studies of Art, college of Art, university of Tehran,Iran
چکیده [English]

The rebellious advent of photography and its consequent theoretical and critical discussions gave rise to new approaches and insights on the concept and nature of art as well as its relationship with the surrounding world and other philosophical discussions. Theorists and their contemporaneous artists have repeatedly questioned, analyzed and described photography as a kind of art within the short time from the invention of this new medium and have either accepted or rejected it. In addition, the nature of art from the very beginning of its development dating back to many years before the birth of photography and its connection with the truth presented a new medium to the philosophers who kept providing innumerable, and sometimes conflicting, interpretations in their treatises following the discovery this connection. Much focus was put on evaluating the missions and discovering the capabilities and boundaries of photography with its cut-off world after several decades when photography had found a relatively stable position among the arts. From the very beginning of its emergence, photography has always promised to depict visible realities and truth and claimed to represent and record them forever. For a long time, this claim was confirmed by the documentary property of the images captured by the camera. However, shortly after the advent of new technologies and using various features to manipulate images, this property confronted with a new challenge. The images had lost their past credibility and their legitimacy had been questioned by its critics more than ever. Gradually, the views of artists and critics have changed, mostly negatively, until they realized that the only mission of a photographer is not recording truth and the nature of this media is much wider and deeper of the old claim relies on visual accuracy of photographs. This article aims to describe and interpret three new and dominant contemporary approaches to photography and its nature. It seeks to review the perspectives of new thinkers such as John Szarkowski, Susan Sontag, and Roland Barthes about photography and its relation to truth and reality, and to analyze their thoughts based on their intellectual backgrounds. It also aims at describing Plato’s view concerning art and its relation to the logical truth discussed in the “Republic” treatise, and finally clarifying the relationship between photography and the ideational truth using a descriptive-analytical method by comparing the attitudes of these three theorists with Plato’s. The required data were collected through library studies and over the Internet and were analyzed qualitatively. This paper has attempted to define and interpret photography as an independent phenomenon based on the perspectives of John Szarkowski, Roland Barthes and Susan Sontag, since these three critics dealt with the same subject in three different contexts and their view points are now considered comprehensive enough to include all theories. This article also aimed to find the similarities and differences in the theories developed by three thinkers in order to achieve a more accurate interpretation and recognition of photography from their perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photography
  • Truth
  • Plato
  • the Republic
  • John Szarkowski
  • Susan Sontag
  • Roland Barthes
منابع فارسی
ابراهیمیان، سید حسین(8731). معرفت شناسی از دیدگاه فلاسفۀ اسلامی و غربی. چاپ دوم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.
احمدی، بابک(8831). از نشانه های تصویر تا متن. چاپ نهم.تهران: نشر مرکز.
احمدی، بابک(9831). حقیقت و زیبایی. چاپ نوزدهم. تهران: نشرمرکز.
ادواردز، استیو(0931). عکاسی. ترجمۀ مهران مهاجر. چاپ  اول. تهران: نشر ماهی.
اسکروتون، راجر(4931). عکاسی و بازنمایی. ترجمۀ بابک محقق. چاپ دوم. تهران: نشر فرهنگستان هنر.
افلاطون(2931). جمهور. ترجمۀ فؤاد روحانی. چاپ چهاردهم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
آذرنگ، فرشی(5831). «آئورا. بنیامین، سانتاگ، بارت». فصلنامۀ حرفه هنرمند، شمارۀ 61، صص 43-44.
آلن، گراهام(2931). رولان بارت. ترجمۀ پیام یزدانجو. چاپ دوم. تهران: نشر مرکز.
بابایی، پرویز(2931). مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز. چاپ سوم. تهران: انتشارات نگاه.
بارت، رولان(7831). اتاق روشن. ترجمۀ فرشید آذرنگ. چاپ دوم. تهران: حرفه نویسنده.
بارت، رولان(9831). پیام عکس. ترجمۀ راز گلستانی فرد. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.
برت، تری مایکل(9831). نقد عکس. ترجمۀ اسماعیل عباسی و کاوه میرعباسی. چاپ دوازدهم. تهران: نشر مرکز.
بلخاری، حسن(3931). آشنایی با فلسفۀ هنر. چاپ سوم. تهران: انتشارات سورۀ مهر.
ژیمنز، مارک(1387). زیبایی شناسی چیست؟ ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی. چاپ اول. تهران: نشر ماهی.
سارکوفسکی، جان(3831/الف). «چشم عکاس». ترجمۀ اسماعیل عباسی. فصلنامۀ حرفه هنرمند، شماره 9، صص 84-25.
سارکوفسکی، جان(3831/ب).«عکس خبری». ترجمۀ   مریم    اطهاری. فصلنامۀ حرفه هنرمند، شمارۀ 7، صص 43-73.
سارکوفسکی، جان(9831). نگاهی به عکس ها. ترجمۀ فرشید آذرنگ. چاپ سوم. تهران: انتشارات سمت.
سانتاگ، سوزان(5831). «جدی باش، پرشور باش، بیدار باش!». ترجمۀ ثمیلا امیرابراهیمی. فصلنامۀ حرفه هنرمند، شمارۀ 16، صص 451-061.
سانتاگ، سوزان(9831)، دربارۀ عکاسی. ترجمۀ نگین شیدوش. چاپ دوم. تهران: حرفه نویسنده.
سکولا، آلن(8831). بایگانی و تن. ترجمۀ مهران مهاجر. چاپ اول. تهران: نشر آگاه.
ضیمران، محمد(0931). افلاطون پایدیا و مدرنیته. چاپ اول. تهران: شرکت انتشارات نقش جهان مهر.
گوتک، جرالدلی (4931). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی. ترجمۀ محمدجعفر پاک سرشت. چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت.
لاگرینج، اشلی(3931). درآمدی بر نظریه های عکاسی. ترجمۀ حسن خوبدل. چاپ چهارم. تهران: نشر شورآفرین.
ماینر، ورنون هاید(0931). تاریخِ تاریخ هنر. ترجمۀ مسعود قاسمیان. چاپ دوم. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
مورا، ژیل(0931). «کلمات عکاسی» از آغاز تا به امروز. ترجمۀ حسن خوبدل و کریم متقی. چاپ اول. تهران: حرفه نویسنده.
هالینگدیل، رجینالد جان(3931). تاریخ فسلفۀ غرب. ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ. چاپ دهم. تهران: انتشارات ققنوس.
هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش(3931). عناصر فلسفۀ حق. ترجمۀ مهبد ایرانی طلب. چاپ دوم. تهران: نشر قطره.
منابع اینترنتی [lru]:
Url 1: https://dictionaryofarthistorians.org/szarkowskij##
Url 2: http://www.susansontag.com/SusanSontag/##
Url 3: http://www.roger-scruton.com/about##
url 4: http://www. britannica.com/biography/nathaniel-Haw##