مطالعه تطبیقی عکس و تاریخ مکتوب جنگ تحمیلی عراق بر ایران در فاصله سال های 1361-1359(نوع مقاله پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار، د انشکد ه هنر، گروه سینما، د انشگاه سوره، تهران، ایران.

2 د انشیار، د انشکد ه علوم نظری و مطالعات عالی هنر، گروه پژوهش هنر، د انشگاه هنر، تهران، ایران.

3 د انشیار، د انشکد ه هنرهای تجسمی،گروه عکاسی، د انشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله در پی بررسی مضامین و مفاهیم موجود در عکاسی جنگ تحمیلی و مقایسه آن با تاریخ مکتوب است. رویکرد نظری بینشی در این مطالعه بر مبنای دیدگاه تاریخ تحلیلی کالینگوود شکل گرفته و روش تحلیل محتوای تجمیعی در حکم رویکرد نظری روشی مقاله به کار رفته است. بازه زمانی موضوع مقاله از آغاز جنگ تا فتح خرمشهر یعنی حدود 22 ماه است و 667عکسِ مورد مطالعه از مجموعه مجلدات«جنگ تحمیلی» انتخاب شده است. در بخش تاریخ مکتوب نیز مجموعه مجلدات «تقویم تاریخ دفاع مقدس» نیروی زمینی ارتش در قالب 17039 صفحه، مرجع بررسی قرار گرفته است. پس از شناسایی و استخراج مقولات تصویری و متنی، تاریخ مصور و تاریخ مکتوب جنگ با هم مقایسه شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هم عکس ها حاوی برخی مفاهیم و پیام های مستقل از متن مکتوب هستند و هم برخی اطلاعاتی که متن مکتوب ارائه می دهد در عکس ها نه وجود دارد و نه قابل ارائه در قالب تصویر است. به طور کلی عکس های جنگ تحمیلی عمدتاً قلمرو مفاهیم متعین و آشکارسازی احساسات و درونیات هستند و متن مکتوب در بیشتر موارد از قابلیت پردازش اطلاعات تاریخی و طرح مفاهیم نامتعین بهره می برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Photo and Written History of the Iraq War Imposed on Iran(Between 1980-1982)……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Farshad Asgarikia 1
  • Seyed Saeed Seyed Ahmadi Zavieh 2
  • Mohammad Khodadadi MotarjemZadeh 3
1 Assistant Professor, Faculty of Art, Department of Cinema, Soore University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Theories and Art Studies, Department of Art Studies, University of Art, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of visual arts, Department of Photography, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The photographic works of the Iran-Iraq war during a period of thirty years from 1980 to 2010 have been published in the form of 80 books in Iran, and a review of the titles of these books shows that all of them include a collection of works based on A period or works of a photographer or a subject have been formed. What has not been addressed in the meantime and has received less attention with caution is the analysis, evaluation and review of the works of war photographers as visual documents of the historical event and the explanation of the visual narrative of this event which has been focused in this research. The reason for choosing the period 1980-82 in this article, is clear for the beginning of the period and refers to the date of the beginning of the war. The professional, spiritual and emotional conflict of the photographers with the event that affected all aspects of people’s lives, after two years from the beginning of the war, reaches an important historical climax, and that is the conquest of Khorramshahr. Until this date, which is the third of June 1982, the best works of photographers are formed at the peak of spiritual and professional interaction with a historical event. Then, just as a historical event enters a long period of erosion, war photography changes from an ideal and motivational activity to a repetitive task, and in fact neither an important photographer nor an important current emerges in War photography takes shape. The main purpose of this article is to compare the content of photographs of the Iran-Iraq war between 1980-82 as visual documents with written documents from the same events that have been published in the form of the calendar of the history of the holy defense. The theoretical approach of insight in this study is based on the analytic history view of Robin George Collingwood and the method of analyzing content that has qualitative and quantitative qualities combined in summative content analysis. The period of research from the beginning of the war to the conquest of Khorramshahr is about 22 months, and 667 photographs have been selected from the series of “imposed war” volumes. In the written history section, the collection of “Holy Defense History Calendar” series was reviewed by the Army Armed Forces Holy Defense Research Center in the form of a 17039 reference page. After identifying and extracting visual and textual categories, the illustrated history and the written history of the war are compared. The results of this research show that both the photographs contain some concepts and messages independent of the written text, as well as some information that the written text does not exist in the photographs and cannot be presented in the picture. Generally, imposed war photographs are mainly the domain of determined concepts and the revealing of emotions and internalities, and the written text in most cases uses the ability to process historical information and design undetermined concepts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photography
  • History
  • Imposed War
  • CollingWood
اسمالوود، فیلیپ(1383)، ذهن خلاق حقیقی:  اومانیسم  انتقادی کالینگوود، ترجمه بهار رهادوست، مجله زیباشناخت، شماره10، صص 402-383
الیاسی، سمیرا(1388)، تخیل پیشینی و معرفت تاریخی: کالینگوود و ایده تاریخ، فصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری، شماره 41
برلین، آیزایا(1368)، چهارمقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی.
صالحی، نصرالله(1380) تبیین تاریخی چیست؟ (مروری بر کتاب «فلسفه تاریخ، روش شناسی و تاریخ نگاری)، مجله کتاب ماه و تاریخ و جغرافیا، شماره 48، مهر 1380، صص 17-3
کالینگوود، ر. ج.(1385)، مفهوم کلی تاریخ، ترجمه علی اکبر مهدیان، تهران: نشر اختران.
کریپندورف، کلوس(1394)، تحلیل محتوا، مبانی روش شناسی،ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی
نصیری، لیلا(1389)، انقلاب کپرنیکی کانت، نشریه پژوهش های فلسفی، شماره 18، صص 41-67
منابع لاتین
Collingwood, R. G. (1928), The Limits of Historical Knowledge, journal of Philosophical Studies, Vol.3, No.10, pp213-222.
Collingwood, R. G. (1938), The Principles of Art, Oxford: Oxford Univ. Press.
Collingwood, R. G. (1946), The Idea of History, Oxford: Oxford Univ. Press.
Mandelbaum, Maurice (1938), The Problem of Historical Knowledge, John Hopkins University Press.
Gardiner, Patrick (1952), The Nature of Historical Explanation, Oxford: Oxford Univ. Press, PP. 28-31
Kneller, Jane (2007) Kant and The Power of Imagination, London: Cambridge.
Walsh, W. H. (1964), An Introduction to the Philosophy of History, Hutchinson, London, pp 44-48
Warrington, Marnie Hughes, (2014), Fifty Thinker on History, Routledge, London and New York, pp34-40.
White, H. (1989) Collingwood and Toynbee: Transitions in English Historical Work, Macmillan, London.