فرم های ضروری

نویسندگان گرامی لازم است هم زمان با ارسال مقالات، فرم تعهدنامه و فرم تعارض نویسندگان را نیز تکمیل و از طریق سامانه ارسال فرمایند. 

 

فرم تعهد نویسندگان 

 

فرم تعارض منافع