اسفنکس و مفاهیم نمادین آن در ایران باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری باستان‌شناسی، گروه تاریخ و باستانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

اسفنکس (ابوالهول) یکی از نمادهای ایران باستان است. هدف اصلی، مطالعه ریشه تاریخی و مفاهیم نمادین اسفنکس در ایران باستان است. سؤال تحقیق، سابقه تاریخی نماد اسفنکس و کارکرد آن چگونه است؟ روش تحقیق در این مقاله، بنیادی و تاریخی بوده. شیوه گردآوری اطلاعات به روش مطالعات وسیع کتابخانه‌ای و اسنادی از موضوع اسفنکس در ایران است. نتایج تحقیق نشان داد که: سابقه نماد ترکیبی انسان-     حیوان ایران به پیش ‌از تاریخ و منطقه بستک استان هرمزگان می رسد و این نماد در هزاره پنجم پ.م در تپه جعفرآباد خوزستان و تمدن ایلام (شوش) به حالت جانور-  دیوسان بوده. نماد مذکور در هزاره چهارم پ.م. در آکروپلیس شوش بر روی مهرها ادامه داشته و در هزاره چهار و سه پ.م در شهداد کرمان و شهر سوخته سیستان، هلیل‌‌رود و جیرفت نیز دیده شده. این نماد به‌صورت نقش مرد - شیراز همین هزاره ظاهر گشته. بیشترین تعداد نقش اسفنکس در ایران متعلق به هزاره اول پ.م است. مفاهیم نمادین اسفنکس- شیر شامل: تقدس، احترام، ترس، توتم پرستی (حمایت)، حفاظت، خدای خورشید، قدرت و قهرمانی، و بیشترین کارکرد و مفاهیم آن در ایران نماد مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Esphinx and it’s Functions in an Ancient of Iran

نویسنده [English]

  • Firoozeh Navabakbar
PhD of Archaeology, Department of History and Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Sphinx (Abu Al- Hol) is one of the symbols that existed in ancient Persia.The Aim of our studying was growing of the History and Concepts of Sphinx in the Ancient of Iran. The questioner of this research was historical background of sphinx and how it functions? The Research Method and Function is Fundamental and Historical. The method of collecting Information’s has been Through library and documental of the subject Sphinx in an Ancient Iran.
 In this paper which is the result of research in the field of Sphinx and its function, the main purpose is to study the historical roots of this symbol and its function in ancient Persia. The research question is that “how is the history of Sphinx symbol and its function in Iran?”, based on the purpose, is the type of fundamental research and the nature and method of historical research in which the subject is studied based on historical documents and archaeological evidences.
Ancient Iranians used winged animals and winged Sphinxes in graffiti, carvings, beaked embossed figures on rocks as well as motifs of buildings, columns and fine arts of jewelry, met al work art, especially weaving fabrics and carpets. It’s normal. Many of these hybrid beings have a human element, such as the head with the animal trunk and sometimes vice versa, and are distant reflections of the prehistoric world. Members of each tribe felt that they were the same with their totem animal (Hosseini, 2016, 2016, Hall, 2001, 107). Semi-animal and semi-human motifs on each subject, in addition to the specific sign of its owner, constituted a talisman that kept its owner in his refuge from evil spirits (Jahanpanah, 2017:78).
These hybrid animals are the birth of the human imagination and have the meaning of natural and unnatural heroes who control and direct the force of nature by supernatural power (Hamman, 83, Sharifzadeh, 2018: 53, Nazeri, A &all. 2017: 5792, Mitt Ford, 2002: 78,209,175). According to Feldman, the hybrid human-animal motifs figures on the Ivory in the late Bronze Age (1200-1600 B.C) have been observed from Greece to Iran.
The results of this study showed that the history of human-animal composite symbol in Iran dates back to the prehistoric period and in Bastak region of Hormozgan province, and then the history of this figure dates back to fifth millennium B.C and as a primary human-animal hybrid being and in the state of animal-demoniac in the hill of Jafarabad, Khuzestan. In the late of fi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lion
  • Sphinx
  • Hybrid beings
  • Function
فهرست منابع فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقاعباسی، زهرا 1389، نقش‌مایه‌های نویافته حوزه هلیل‌‌رود، چاپ اول، کرمان، دانشگاه شهید باهنر.
ابراهیمی پور، مریم (1389)، بررسی موجودات ترکیبی در هنر هزاره‌های چهارم تا دوم پ.م باستان (دامنه‌های جنوبی فلات ایران)، تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده هنر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر، صص 108-178.
بابازاده شریف، سامره (1398)، بررسی و مطالعه نقوش حیوانی مهرها و اثر مهرهای آغاز نگارش چغامیش، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ص 1.
بختیاری شهری، محمود (1388)، بررسی و مطالعه سنگ‌نگاره‌های نویافته دشت توس، مطالعات باستان‌شناسی، دوره اول، شماره 1، صص 21-44.
جهان پناه، مهین (1396)، شمایل  شناسی بر اساس نقوش مهرهای هزاره 5 و 4 پ.م جنوب غرب ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، صص 1-310.
حسین‌آبادی، زهرا (1395)، بررسی نقوش جانوری و جانوران ترکیبی در آثار سنگی تمدن جیرفت، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دوره 21، شماره 1، صص 9-22.
خسروی، لیلا؛ جلال‌الدین، رفیع فر (1393)، ظروف مجسمه‌ای جانور‌‌سان کلما کره، مجله انسان‌شناسی، سال یازدهم، شماره 19، صص 43-84.
دادور، ابوالقاسم (1390)، شیر در فرهنگ و هنر ایران، دو فصلنامه هنرهای تجسمی، شماره دوم، صص 17-32.
رحمانی، نجیبه؛ فتانه، محمودی (1396)، بررسی سیر تحول نقش هارپی در هنر ایران (از دوران پیش ‌از تاریخ تا دوران معاصر)، تهران، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره 22، شماره 1، صص 53-67.
رهبر گنجه، تورج (1387)، نمادهای مشترک در سه تمدن کهن، کیهان فرهنگی، تهران، شماره 264، 265، صص 72- 75.
شادجو، سمیه (1386)، تمدن آر تا، هنر و معماری، شماره 72، صص 171-190.
شریف‌زاده، محمدرضا؛ الهه، فیضی مقدم (1397)، مطالعه تطبیقی نقش اسفنکس در هنر هخامنشی و هنر سلجوقی، باغ نظر، شماره 15(64)، تهران، صص 53-70.
شیخی پور، شبنم (1394)، تجزیه‌وتحلیل نقش‌مایه‌های داده‌های باستان-‌شناختی (سنگ) منطقه جیرفت بر اساس آثار موزه ملی ایران، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. صص 1-202.
صحت منش، رضا (1398)، خوانش توتمی نقوش جانوری تمدن حوزه‌ی هلیل‌‌رود جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد)، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، شماره 20، صص 55-74.
صرفی، محمدرضا (1383)، چکیده مقالات همایش و معرفی تمدن حوزه هلیل‌‌رود، کرمان، نشر مرکز کرمان شناسی، ص 70.
صفا، ذبیح‌‌الله (1374)، جیرفت، کرمان، چاپ مرکز کرمان شناسی.
صفرزاده، الهه (1396)، مطالعه تحلیلی تصویرهای ترکیبی در میراث تصویری تمدن ارته (جیرفت)، مؤسسه آموزش عالی ارم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ص 1.
طاهری، صدرالدین (1391)، گوپت و شیر دال در خاور باستان، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دوره 17، شماره 4، صص 13-23.
عابددوست، حسین؛ زیبا، کاظم پور (1388)، تداوم حیات اسفنکس‌‌ها و هارپی‌های باستانی در هنر دوره اسلامی، فصلنامه تحلیلی- پژوهشی نگره، شماره 13، صص 81-92.
گدار، آندره (1353)، هنر ایران، بهروز حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران.
متولی، محمد (1396)، تحلیل ویژگی‌های بصری نقوش جانوران ترکیبی دوره سکاها در گنجینه طلای موزه آرمیتاژ روسیه، دانشگاه نیشابور، دانشکده هنر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ص 1.
مجیدزاده، یوسف (1380)، تاریخ و تمدن بین‌النهرین: هنر و معماری (جلد سوم)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
معتمدفر، حمیده‌‌السادات (1391)، تحلیل بازنمود نقش انسان، حیوان در هنر ایران باستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر و معماری، گروه ارتباط تصویری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، صص90 -143.
منیری، آتوسا (1391)، بررسی و مطالعه نقوش اساطیری اثر مهرهای دوران مس ‌سنگی تا عصر مفرغ قدیم در جنوب ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ و باستان‌شناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، صص 1-295.
مهرآفرین، رضا؛ نورالدین، قائم پناه (1395)، دگردیسی خدایان در ایلام باستان، جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره اول، صص 117-138.
میت فورد، میراندا براوس (1388)، فرهنگ مصور نمادها و نشانه‌ها در جهان، ترجمه ابوالقاسم دادور، زهرا تاران، تهران، نشر کلهر.
نواب اکبر، فیروزه (1398)، پژوهشی در نقاشی ‌های دیواری تمدن اژه ‌ای و تمدن ‌های شرق، رساله دکتری باستان شناسی تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ و باستان شناسی، صص 173-180. 
هال، جیمز (1380)، فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، چاپ اول، تهران.
هینتس، والتر (1371)، دنیای گم شده ایلام، ترجمه فیروز فیروزنیا، تهران: نشر علمی و فرهنگی، چاپ اول.
یاحقی، محمدجعفر (1386)، فرهنگ اساطیر و داستان واژه‌ها در ادبیات فارسی، تهران: فرهنگ معاصر، ص 53.
فهرست منابع لاتین  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Antonio, Margaret et al. (2019), Ancient Rome A genetic crossroads of Europe and the Mediterranean, pp. 708-714.
ARS Oriental’s 42 (2013), Free Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D. C.
Basafa, Hassan, M. H, Rezaei (2014), A Comparative Study of Chlorite Vessels Iconography, discovered from Halilrud Basin, Journal of Sociology & Anthropology, 2 (5).  pp.196-200 [In Persian].
Benzelokim, Sarah. Graff, and others (2010), Art of the Ancient Near East: A Resource of Educators, the Mediterranean Museum of Art, pp. 1-137.
Bret Schneider, J, 2018, Gttent University, Ku leuven Faculty of Arts. P: 39,495. 
Borsch, Noah (2011), Thinking about Archaeostvonomy, Tel Aviv University, Israel, p.1028.
Cayce, Edgar (1971), Archaeology: Egypt & GoB1, Circulating file, Edgar Cayce Foundation, Virginia, USA, pp.1-105.
Causy, Foya (2012), Ancient carved Ambers in the J. Paul Getty Museum, the j. Paul Getty Museum, Los Angeles.
Col, Lieut. P. M. Skkes (1915), A History of Persia, Mac Millan and co, Limited St. Martins Street, London.
Delougaz & Kantour, Harper, H.H. (1996), Chogha Mish, The First Five Seasons of Excavations 1961-1971, part1, Text edited by Abbas Alizadeh, Oriental Institute Publications 101, Chicago; the Oriental Institute of the University of Chicago, P:136-B.
Feldman, Marian. H. (2009), Hoarded Treasures: The Megiddo Ivories and the End of Bronze Age, Department of Near Eastern Studies, vol. 41, no. 2, University of California, pp. 174-195.
Ghaem Panah. N., Mehrafarin R. & Heydari M. (2014), Mythological scenes from Ancient Mesopotamia on Elemi Cylinder, Journal of Anthropology and Archaeology  vol. 2, no.1, pp. 129-145  [In Persian].
Girshman, Edith Porada, R. H. Dyson & et al. (1964), Dark Age and Nomadic C. 1000bc. Studies InIranian and Anatolian Archaeology, Nederland’s Institute Voor Het Nabije Osteen Leiden.
Godard, A. (1961), The Art of Iran, Frederick A. Prager, New York, Washington.
Hassan, Selim (1949), The Sphinx, Its History in the light of recent Excavation, Government Press, Cairo.
Hawass, Zahi, Cairo, 1993, The Great Sphinx at Giza, Attic, 1993, Sesto Congresso Intrenationalo Di Egipttlologia, vol. II, e Stato realizzato con il convibuto della Societa Italiana Poril Gass P.A di Torino ed e effort atittiicongressiti, pp. 1-603.
Hon. Alexander Fraser Tytler, Lord. Woodhouelee (2001), Universal History, from the Creation of the World, Boston: Hilliard, Gray, and Company, vol.1, p: 30.
Lehnner, Mark Edward, 1991, Archaeology of an Image: The Great Sphinx of Giza, Faculty of Yale University, p: 1- 487.
Kipfer, Sarah (2017), Visualizing Bnotions in the Ancient Near East, University of Zurich, Main Academics Press Freiburg, Van den hoeck & Utrecht Gottingen Library, pp. 1-310.
Nazari, Afsaneh, Reza, Afhami & Mojtaba, Yazdanpanah (2017), The Myth of Human  - Animal in Jiroft Artifacts, Journal of Engineering and Applied Science 12 (Special Issue), pp. 5791-5798 [In Persian].
Madadi, Neshat; Pourmand, Hassan Ali &  Mousavi, Seyy-edeh  Motahareh  (2020),   Mythical Motifs in the Furniture of Elamite Civilization, Rupkatha Journal,  Vol.  12, No 2. [DOI: 10.21659/rupkatha.v12n2.06] [In Persian].
Nozedar, Adele (2009), The Element Encyclopedia of Secret Signs and Symbols, Hare Per Collins E-Books, p: 1-491.
Safa, Mina, Safoura, Broumand & Mustafa, Nadim (2017), Goddess of Fertility in Southern Iran plateau, International Journal of Art and History, vol. 5, no. 2, pp. 33-43 [In Persian].
Sathe, Vijay (2012), The Lion-Bull Motifs of Persepolis: The Zoogeographic context, Iranian Journal of Archaeological Studies, vol. 2, no. 1, pp. 75-84.
Shirley, Simon (2020), History Teaching Grades 4-8, from www.entwicklungshife3.de, p. 1-212.
Salvie, Natalie (2017), Lions and Kings: The transformation of Lions as an Index of  Power in the Middle East. Faculty of the college of Literature Science & Arts at the University of Michigan, p: 1-72.
Streams, P. N. (2001), The Encyclopedia of World History Ancient, Medieval, and Modern, Chronologically Arranged, p. 21.
The Encyclopedia of World History, Ancient, Medieval, and Modern (2002), Sixth Edition.
Pflanzer, Peter (2012), Levantine Kingdoms of the Late Bronze Age, oxford, pp. 770-796.
Roach, K. J. (2008), The Elamite Cylinder Seal, C. 3500-100 BC, vol. 1, part 1, The University of Sydney, pp. 170.
Worrall, Victoria, Eileen (2019), Representation of Semiramis from Antiquity to the Medieval Period. The University of Queensland Australia, pp. 1-154.
Zivie  - Coche, Christian (2004). Sphinx: History of Monument, a Translated from the French by David, Lorton, Cornell University Press, Ithaca London.
www.britishmmuseum.com##
www.khm.at/en##
www.science.sciencemag.org##