بازکاوی مجسمه‌های پرویز تناولی با تأکید بر نقد روانسنجانه شارل مورون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، گروه هنر، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران.

2 استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه آموزشی نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

پرویز تناولی یکی از هنرمندان مجسمه‌ساز ایرانی و از بنیانگذاران جنبش سقاخانه است. آثار او به عنوان هنرمندی پیشرو و خلاق، پیش‌تر‌ها باید به نقد روان‌شناسانه درمی‌آمد. شارل مورون از بانیان نقد روان‌سنجی، برای مطالعة آثار هنری و ادبی، چهار مرحله معرفی می‌نماید: گام اول، گردآوری و مطالعة آثار یک هنرمند و بررسی عناصر مشترک آن‌ها؛ گام دوم، یافتن تصاویر ثابت در آثار هنرمند؛ گام سوم، شناسایی اسطورة شخصی هنرمند؛ و گام آخر، مطالعة سرگذشت هنرمند با هدف ارزیابی نتایج به دست آمده از مراحل قبلی. با این رویکرد در مقالة پیش رو، پرسش آن است، ذهنیت هنرمند چه تأثیری در انتخاب غالب و محتوای آثارش دارد؟ هنرمند با آگاهی شخصی به سوی ضمیر درونی و ناخودآگاهش هدایت می‌شود؟ این پژوهش به روش مطالعة موردی که یکی از رایج‌ترین روش‌های تحقیق کیفی است و با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده است. این خوانش علاوه بر، بازیابی اسطورة شخصی تناولی، امکان شناخت بهتر آثار و نگاه پنهان هنرمند به دنیای اطرافش و ضمیر ناخودآگاه مؤثر در خلق آثارش را آشکار می‌نماید؛ ناخودآگاهی که بیانگر تعلق خاطر و جست وجوهای درونی هنرمند به ریشه‌های بومی و ملی است و هم‌چنین عمق گفت وگوی درونی هنرمند با خودش را نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-Exploring Parviz Tanavoli’s Sculptures with Emphasis on Charles Mauron’s Psychometric Critique

نویسندگان [English]

  • Azar Omidi 1
  • yaghoub Azhand 2
  • Mehdi Hosseini 3
1 Ph.D Student of Art Research, Department of Research Art, Kish International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Art Research, School of Visual Arts, College of Fine Arts,University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Painting, Faculty of Visual Arts, University of Art, Tehran, Iran. Iran
چکیده [English]

Parviz Tanavoli is one of the most prominent Iranian sculptor artists and one of the founders of the Saqqakhaneh movement. He is the creator of many works of art inside and outside Iran, especially in the field of sculpture, which the study of these works reveals his preoccupation with traditional Iran. This study intends to provide an interdisciplinary reading of Parviz Tanavoli’s volumes with the psychological approach of Charles Mauron and to identify the hidden and unstudied layers of his works and, more importantly, to recognize his “personal myth”.
His works, as a leading and creative artist, should have been criticized psychologically. Psychocritique is based on the knowledge of psychology and the basic principles of this knowledge and among the various streams of psychology, it is the most follower of Freudianism. Accordingly, it emphasizes on individual and personal unconscious pronouns. One of the most important figures of psychological criticism is Charles Mauron, who, as one of the founders of psychocritique criticism, identifies and introduces four stages for the study of art and literary works. The first step is to identify imaginary image networks: by collecting and studying all of the works of an artist, the formal networks of that artist are identified. At this stage, the critic seeks to identify the common elements of an artist’s works and extract their repetitive forms into research. The second step is to identify dramatic situations: networks of imaginary images lead the critic to some still images in the artist’s work. Images that manifest themselves in different forms and in different texts. The third step is to identify the author’s “personal myth”: by putting together these still images, the face of a large, hidden image that sometimes manifests itself is formed, which is the artist’s “personal myth.” In order to determine the personal mythology of each artist, one must refer to the mythology of the artist’s own culture, and from the set of myths in each artist’s culture, it is merely one of his personal mythology. The last step is to assess the authenticity of the “personal myth” with the study of the artist’s biography: Finally, to be more confident about the result of the criticism, the results obtained from the previous stages are matched with the artist’s biography. Mauron means more of his professional life than the artist’s life. My subscription chapter is social and I am creative and I am unaware that any artist in a professional life can be scouted, not in his personal life.
With this approach in this paper, the question is, what effect does the artist’s mentality have on the dominant choice and content of his works? Is the artist directed towards his inner and unconscious consciousness with personal awareness? To answer these questions, the first part of the article first examines Charles Mauron’s psychometric approach and the four stages of his theory that lead to the discovery of the artist’s personal myth. In the second part of the article, using Mauron’s four steps, Tanavoli sculptures are reviewed step by step in order to achieve his personal myth.
The present study is an interdisciplinary study and has used the “case study” method to analyze and understand the data. Case study is one of the most common qualitative research methods and has been conducted using documentary and library studies. Since the works of Tanavoli are very numerous and scattered in museums and public and private collections; Therefore, the authors’ priority has been to select works from books written by the artist himself. However, according to the theoretical framework of the research, all the works of the artist should be studied; But this was practically not possible due to the myriad and scattered statistical population of Tanavoli works. On the other hand, according to the second step of theoretical foundations, the critic seeks to find common metaphors of the artist’s works, so the authors have chosen repetitive themes and elements from among the diverse and numerous works of the artist; After collecting and filing the information, they organized the data to answer the research question.
In addition to retrieving Tanavoli’s personal myth, this reading reveals the possibility of better understanding the works and the artist’s hidden view of the world around him and the unconscious pronoun affecting the creation of his works, an unconscious that indicates the artist’s belonging and inner searches to the indigenous and national roots, as well as the depth of the artist’s inner conversation with himself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charles Mauron
  • Personal myth
  • Volume
  • Parviz Tanavoli
فهرست منابع فارسی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آغداشلو، آیدین (1394)، این دو حرف، تهران: آبان.
آلن، جیمز (1381). هنر فولادسازی در ایران، ترجمة پرویز تناولی، تهران: یساولی.
آموزگار، ژاله (1391)، تاریخ اساطیر ایران، چاپ سیزدهم، تهران: سمت.
اسکندری، ایرج  (دبیر نمایشگاه) (1385)، جنبش هنر نوگرای ایران (مجموعه آثار ایرانی موزة هنرهای معاصر تهران)، تهران، مؤسسة توسعه هنرهای تجسمی. 
بلاغی، شیوا (1390)، هیچ امید: مجموعۀ هیچ پرویز تناولی، تهران: بن‌گاه.
پاکباز، رویین و دیگران (1381)، پیشگامان هنر نوگرای ایران (پرویز تناولی)، تهران، مؤوسسة توسعه هنرهای تجسمی. 
تناولی، پرویز (1377)، تاچه‌های چهارمحال، تهران: یساولی.
تناولی، پرویز (1384)، آتلیه کبود، تهران: بن‌‌گاه.
تناولی، پرویز (1386)، طلسم، گرافیک سنتی ایران، چاپ دوم، تهران: بن‌گاه.
تناولی، پرویز (1386)، قفل‌های ایران، تهران: بن‌گاه.
تناولی، پرویز (1387)، جواهرات پرویز تناولی، تهران: بن‌گاه.
تناولی، پرویز (1388)، سنگ قبر، تهران: بن‌گاه.
تناولی، پرویز (1389)، افشار، دست‌بافته‌های ایلات جنوب شرقی ایران، تهران: فرهنگستان هنر.
تناولی، پرویز (1393)، شاعر، تهران: بن‌گاه.
تناولی، پرویز (1394)، نمکدان (دست‌بافته‌های عشایری و روستایی ایران)، تهران: نظر.
تناولی، پرویز (1396)، پرویز تناولی و شیرهای ایران، تهران: نظر.
تناولی، پرویز (1396)، تاریخ مجسمه‌سازی در ایران، تهران: نظر.
تناولی، پرویز (1397)، عشاق، تهران، بن‌گاه.
حسینی، مهدی (دبیر نمایشگاه) (1395)، سقاخانه: یک جنبش ملی، تهران: فرهنگستان هنر.
سمیع‌آذر، علیرضا (1396)، زایش مدرنیسم ایرانی، تهران: نظر. 
شمخانی، محمد؛ (1383)، نوشت و نقدهایی دربارة برخی از پیشگامان هنر معاصر ایران، تهران: آگاه.
صنعتی، محمد (1386)، تولد، تحول و گسترۀ نقد روان‌کاوانه، پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر، ش. 4، صص 49-64.
‌عوض‌پور، بهروز (1395)، رساله‌ای در باب اسطوره‌کاوی، تهران: کتاب‌آرایی ایرانی.
‌عوض‌پور، بهروز (1395)، رساله‌ای در باب اسطوره‌شناسی‌های شخصی، تهران: کتاب‌آرایی ایرانی.
عوض‌پور، بهروز؛ محمدی خبازان، سهند، و محمدی خبازان، ساینا (1399)، روان اسطوره‌شناسی‌های هنری، تهران: سخن.
کاتالوگ حراج تهران (1395)، هنر کلاسیک و مدرن ایران، مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کشمیرشکن، حمید (1393)، کنکاشی در هنر معاصر ایران، تهران: نظر.
مجابی، جواد (1383)، نگاه کاشف گستاخ، تهران: افق.
مک‌کال، هنریتا و دیگران (1389)، جهان اسطوره‌ها (2)، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: مرکز.
نامورمطلق، بهمن (مدیر مسئول) (1386)، پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر، ش. 4، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.   
نامورمطلق، بهمن (مدیر مسئول) (1392)، درآمدی بر اسطوره‌شناسی، تهران: سخن.
فهرست منابع لاتین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Daftari, F., Diba, L. (2014). Iran Modern. Ashia Society, New York.    
Galloway, D. (2000). Parviz Tanavoli: Sculptor, writer, & collector. Art Publishing , Tehran, Iranm [In Persian].
Keshmirshekan, H. (2013). Contemporary Iranian Art (New perspectives), Saqi Books, London  [In Persian].