بررسی نقش تفکرطراحی بین ذهن و پیچیدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای طراحی صنعتی ، گروه طراحی صنعتی، دانشکده طراحی، دانشگاه هنراسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیارگروه طراحی صنعتی ،دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

چکیده

جهان پیچیده است و ابزارهای ما باید با این پیچیدگی تطابق داشته باشند، چیزهایی که به نظر خیلی پیچیده هستند، می توانند بسیار ساده به نظر برسند و چیزهایی به نظر ساده، میتوانند بسیار پیچیده باشند. این نشان دهنده موقعیت ذهن دربرابرپیچیدگی است ونقش تفکرطراحی واسطه گری دراین موقعیت است. پیچیدگی کیفیت یا حالتی بغرنج و دشوار ازنظر فهمیدن، انجام دادن، یا ساختن است و شناخت، فعالیتی عملی و تعاملی است و کل سامانه‌ی شناختی شامل ذهن، عمل و دنیا، ترکیبی از تفکر و عمل در محیط فیزیکی می‌باشد و روش کار طبیعی طراح، کل سامانه‌ی شناختی را از طریق تعامل با مدل‌های موقتی موقعیتی که برای آن طراحی می‌کند، در برمی گیرد بنابراین تفکر طراحی شامل بازه‌ای از فرآیندهای شناختی، استراتژیک و عملی است که به طراح مجموعه‌ای از راهبردهای موقعیت بخش می دهد. این مفاهیم این نکته را آشکارمی کند که تفکرطراحی دارای موقعیت وقابلیت های خاصی درمواجهه با پیچیدگی می‌باشد، دراین پژوهش ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش درباره مفاهیم پیچیدگی ازدیدگاه علوم طبیعی، فلسفه، مدیریت و طراحی، مفاهیم وساختارهای بنیادی مربوط به پیچیدگی درچهاربخش سادگی، بغرنجی، پیچیدگی و آشفتگی استخراج می‌گردد، سپس قابلیت‌های تفکرطراحی درمواجهه با این مفاهیم وساختارها مورد بررسی قرارمی گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the role of design thinking between the mind and the complexity

نویسندگان [English]

  • toofan sharifi 1
  • Behzad Soleimani 2
1 PhD student ofIndustrial Design, Department of Industrial Design, Faculty of Design, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Design, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The world is complex, and our tools have to adapt to that complexity, but things that seem very complex can seem very simple and things that seem simple can be very complex. We like products that are easy to use. But in addition to this feature, we expect it to be able to do what complex objects do. Therefore, the background of this research is from a design perspective and examines design thinking as a link between mind structures and complexity. The important issue here is the difference between complex and complicated. The word "complex" describes the state of the world, and the word "complicated" describes the state of mind. The challenge of design thinking is to mediate between complexity and the mind so that it is not complicated for the mind. 
A designer is faced with a complex situation; "Hence, the intricacies and movements of the designer, willingly or unwillingly, tend to results other than what was intended. Complexity is a quality or state that is complex and difficult to understand, do, or construct and has many interconnected parts or aspects. On the other hand, cognition is a practical and interactive activity. The whole cognitive system includes mind, action, and the world. Thinking and acting are in a physical environment. The designer's natural way of working involves that larger system by interacting with the temporary situational models he designs for it. The range of design thinking, including cognitive processes, strategic processes, and practical processes, enables the designer to "move toward the future of that particular use situation." These processes "make the world a part of cognition" and give the designer a set of "positioning strategies". Cognitive processes include attention and awareness, perception, memory and mental imagery, language, problem solving and creativity, decision making and Argument, intelligence. Strategic processes such as understanding everything, providing learning tools, grouping and organizing, meaningful communication, attractive conceptual model, signifiers, structure, modularization, automation, useful manipulation: forced operations, shaking and default, assistive devices Educational. And practical processes such as hand drawing, prototyping, scenario, model design, diagram, map, storyboard. These concepts make it clear that design thinking has certain positions and capabilities in the face of complexity.
Accordingly, in this research, first by examining the research background on the concepts of complexity and mind from the perspective of science, management and then from the perspective of design, the basic concepts and structures related to complexity in four sections of simplicity, complicatedness, complexity and chaos are extracted.
Then, the capabilities of design thinking in the face of these concepts and structures are examined.
A comparison of the four concepts of complexity in design thinking with other sciences shows that solutions have been proposed in science and management to create simplicity, reduce complicatedness and deal with complexity. In the face of chaos, for example in the realm of management, it is that it accepts chaos or avoids it extensively.
But design thinking has the ability to deal with confusion through abductive or productive reasoning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design thinking
  • simplicity
  • complicatedness
  • complexity
  • chaos
  • mind