هنر و ارتباطات دراندیشه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه ارتباطات دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره،تهران،ایران

چکیده

با توجه به اهمیت هنر و ارتباطات در جامعه اسلامی و ضرورت تدوین نظریه‌هایی که بتواند راه کار مناسب را برای هنرمندان و ارتباطگران را ارائه نماید وازاختلاف‌نظرها جلوگیری کند، بازخوانی اندیشه امام خمینی (ره) نظریه‌پرداز و بنیانگذارانقلاب اسلامی را ضروری می‌نماید.این تحقیق باهدف شناخت اندیشه امام درباره هنر و ارتباطات در جامعه اسلامی انجام‌ شده است. به همین منظور کلیه آثار مکتوب امام با روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی بررسی شد و با انتخاب هدفمند بیانات ایشان و کدگذاری آن‌ها با استفاده از نرم افزار اِن ویوو 10دریافت که بر اساس هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی امام،در اندیشه امام خمینی که مبتنی بر فقه سیاسی ایشان است، حمایت از هنر و رسانه با دفاع از آزادی رسانه‌هاواستقلال هنرمندان، اعتراض به سانسور با حمایت از آزادی انتقاد، تبلیغات در جامعه، مانند تبلیغ در مساجد، استقبال ازهنرحلال بابیان هنر موردقبول در عرفان اسلامی ،متعهد و معترض، و هنر زیبا در قالب احکام شرعی و پرهیز از هنر حرام مانند:موسیقی حرام، مجسمه غیر صاحبان روح، لهو ولعب به دلیل اشکال شرعی احصاء شده است که در هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی امام در قالب دو مقوله فراگیر اهمیت هنر و آزادی و حرمت اشاعه فساد تبیین می‌شوند.
ازاین‌رو پیشنهادمی‌شود با توجه به فقه سیاسی امام، هنرمندان مسلمان در خلق آثار خود به قوانین و احکام شرعی پایبندباشند تا در اجرای مسئولیت هنری‌شان، بر اندیشه امام در هنر و ارتباطات وفادار بمانند و پاسخگوی معترضان به آثارشان باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Art and Communication in Imam Khomeini's Thought

نویسنده [English]

  • Omid Ali Masoudi
Associate Professor, Department of Communication, College of Culture and Communication, Soore University , Tehran, Iran
چکیده [English]

This research has been done with the aim of recognizing Imam's thoughts about art and communication in Islamic society. For this purpose, all written works of Imam were examined by qualitative content analysis research method and by purposefully selecting his statements and coding them using Nvivo 10 software.
 Imam Khomeini's ontology, epistemology, and methodology in Imam Khomeini's thought, which is based on his political jurisprudence.
The artist communicates with the audience through his art. This communication is sometimes present and takes place in the exhibition of the artist's works. It is also formed through the press, radio and television, and social networks. The earliest definition of communication is quoted by the Greek philosopher Aristotle, who said: Communication is the search for all the means and possibilities available to persuade others. Imam Khomeini also has ideas about communication, media, and art that can be a way for communicators and artists in Islamic society. These views are based on Imam Khomeini's knowledge of the universe and the realities around him. Can be viewed.
In Imam Khomeini's thought, supporting art and media by defending the freedom of the media and the independence of artists, protesting against censorship by supporting freedom of criticism, propaganda in society such as propaganda in mosques, Halal art by expressing art accepted in Islamic mysticism, committed and protesting, and beautiful art in the form of rulings Shari'a and avoidance of haram art such as haram music, sculptures of non-possessors of souls, entertainment and games have been counted due to sharia forms which are explained in the ontology, epistemology, and methodology of Imam in the form of two comprehensive categories of art and freedom and the sanctity of spreading corruption. Imam's basis in the monotheistic thought of his political jurisprudence as opposed to the school of "art for art's sake" and they believe in committed revolutionary art.
Therefore, it is suggested that Muslim artists adhere to the laws and rules of Sharia in creating their works, in order to fulfill their artistic responsibility, remain loyal to the Imam's thought in art and communication, and in addition be able to respond to some protesters against works of art or media.
In Imam's thought, it is seen that art and communication are based on the importance of art and freedom, and Imam, by supporting the freedom of art and media, especially defending the freedom of the press and the independence of the artist, along with opposing censorship, also believes in freedom of criticism. Freedom is important for the Imam. It is the defense of halal art, which seeks to ban haram art according to the rules and rules of the Shari'a. Imam's firmness is on jurisprudence and political jurisprudence. "Media jurisprudence" and "art jurisprudence" can be explained under the same government jurisprudence. Artists and communicators can rely on the jurisprudential rulings of the Imam and his monotheistic thought in art and communication, which were explained in this study, in cases of disagreement with opponents of works of art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Islamic Revolution
  • Art and Communication
  • Sharia Law
  • Halal Art
  • Haram Art
فهرست منابع فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امام خمینی (1383)، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
امام خمینی (1389)، صحیفه نور امام: ‏‏ مجموعه آثار امام خمینی‏‏(س)‏‏ (بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات‏‏ شرعی و نامه‌ها)چاپ پنجم، تهران: ‏ ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏‏(س). 
امام خمینی (ره)، سید روح‌الله (1373)، تفسیر سوره حمد از حضرت امام خمینی (ره)، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
بلیکی، نورمن (1391)، پارادایم‌های تحقیق در علوم انسانی، ترجمه سید حمیدرضا حسنی، محمدتقی ایمان وسید مسعود ماجدی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
خمینی، سید روح‌الله (1378ب)، تفسیر سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، در وبگاه جامع سربازان اسلام 7/2/1396 در:   ##www. sarbazaneslam.com
درویشی، فرهاد (1389)، «ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی (ره)»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 49، صص 55-82.
شکرخواه، یونس (1372)، «ارتباطات در خدمت جنگ روانی»، فصلنامه رسانه، بهار، صص 6-11.
صحیفه امام: ‏‏مجموعه آثار امام خمینی ‏‏(س)‏‏ (بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات‏‏ شرعی نامه‌ها) (1389)، چاپ پنجم، تهران: ‏ ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏‏(س)‏.
صحیفه نور. تهران، با مقدمه مقام معظم رهبری، تهیه و تدوین انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری انتشارات سروش، ج. 22، وزیری.
عسکری، پریا؛ چیت‌سازیان، امیرحسین (1397)، پویشی در اندیشه امام خمینی (ره) در باب هنر، چهارمین کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی، قم، برگرفته از وبگاه: https://civilica.com/doc/778336
کریمی، علیرضا؛ افشاریان، مرتضی (1397)، «تحلیل دیدگاه‌های امام خمینی و امام خامنه‌ای پیرامون نقش هنر و هنرمند در پیکره تمدن اسلامی»، دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 1، شماره 1، صص  50-64.
گنجی، علی‌رضا (1387)،« هنر جلال، هنر متعهد در سخن امام خمینی»، خردنامه همشهری، تیر 1387، شماره 27، صص 36-37.
مروی، ابوالفضل (1396)، هنر در گفتمان امام خمینی (س)، مجله حضور، شماره 95، صص 181-201.
محسنیان راد، مهدی (1369)، ارتباط شناسی ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی)، تهران: سروش.
مسعودی، امیدعلی (1398)، تدوین مبانی و اصول بُعد اجتماعی اندیشه دفاعی امام خمینی (ره)، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، گروه: حوزه مکتب دانا.
مقیمی، غلامحسین (1378): «مبادی و مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، معرفت، شماره 138، صص 81-87.
مقیمی، غلامحسن (1391)، «مبانی انسان‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی (نظریه استهدایی فطری)»، فصلنامه علمی تخصصی طلوع نور، س. 10، شماره 39، صص 5-29.
مولانا، دکتر حمید (1378) «امام خمینی، انقلاب اسلامی و ارتباطات» (مصاحبه)، فصلنامه حضور، شماره 29، صص 158-159.
ویمر، راجر دی.؛ دومینیک، جوزف آر. (1384)، تحقیق در رسانه های جمعی، مترجم کاووس سید امامی، تهران: انتشارات سروش.
فهرست منابع لاتین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Baran, Stanley J., Dennis K. Davis. (2000), Mass Communication Theory Foundations, Ferment,and Future, Second Edition, Belmont:Wadsworth.
Hsieh, H. F. & Shannon, S. E. (2005), Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, 15, 1277-1288. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1049732305276687##
Mayring, Philipp. (2014), Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution . Klagenfurt,    2014.     URN:  http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ss oar-395173##
Richards, L. (2008), Teach Yourself NVivo 8: Tutorials by Lyn Richards, Retrived   from: http://www.sagepub.co.uk/richards/##
Sarantakos, Sotirios. (2005), Social Research, third edition, NY: palgrave macmillan. 
Weber, R. P. (1991), Basic Content Analysis. Newbury Park, CA: Sage Publications.