رویکرد آموزش استاد - شاگردی، حلقه ی مفقوده آموزش طراحی صنعتی و ارتباط دانشگاه با صنایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه طراحی شناختی و خلاقیت، مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

طراحان صنعتی به عنوان تولیدکننده محصولات و خدمات، نقش انکارناپذیری در حفظ ارتباط جامعه و صنعت برعهده دارند. عدم تعادل میان فارغ التحصیلان رشته طراحی صنعتی و جذب شدن آنها در بازار کار غیرمرتبط، نشان دهنده فقدان ارتباط دانشگاه ها با صنعت است. بدون شک بازنگری نظام آموزشی طراحی صنعتی متناسب با ساختار فرهنگی کشور و بهبود ساختار آموزشی، به رشد و توسعه ی این رشته دانشگاهی، آشتی آن با صنعت و افزایش کارآفرینی کمک خواهد نمود. هدف نهایی این پژوهش امکان سنجی اصول و احیاء نظام آموزش استاد  -  شاگردی به همراه تلفیق آن با وجوه مثبت نظام آموزش فعلی طراحی صنعتی در راستای پاسخگویی به نیاز جامعه و تربیت طراح  -  کارآفرین است. روش تحقیق در این پژوهش کیفی، از نوع توصیفی  -   تحلیلی بوده است. در جستار حاضر روش نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه لیکرت پنج مقیاسی توسط 40 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان طراحی صنعتی تکمیل گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS Win 23 تحلیل شده است. از نتایج پژوهش حاضر می توان به این نکته اشاره کرد که رویکرد استاد  -   شاگردی دارای ابعاد و مزایای فراوانی از جمله افزایش مهارت ورزی دانشجویان، بالارفتن انگیزه مدرس و دانشجو به صورت توأمان و افزایش کارآفرینی دانشجویان است که قابلیت احیای آن در نظام فعلی میسر و ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Aproach Master-Apprenticeship Education Is a Missing Link in the Teaching of Design, Industrial and University-Industry Relations

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Chitsaz 1
  • Hasan Naeini 2
1 Assistant professor, department of cognitive science, design & creativity, Institute for cognitive science studies, Tehran, Iran.
2 Associate Professor., Head of Industrial Design Dept., School of Architecture & Environmental Design Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran
چکیده [English]

Industrial designers, as producers of products and services that are related to the life of each individual, have an undeniable role in maintaining the relationship between society and industry. The state employment statistics have revealed that the employment status of industrial designer graduates is not in compliance with the growth of their number. This has resulted in certain problems regarding educational system philosophy. Apparently, job applicants including those academic graduates need several skills which are not in conjunction with those of the market demands. Undoubtedly, reviewing the industrial design educational system in accordance with the cultural structure of the country and improving the educational structure will help the growth and development of this academic field and its reconciliation with industry.
The main objective of this study is to assess the feasibility of the principles and revival of the Master-apprenticeship education approach along with combining it with the positive aspects of the current industrial design education system in order to meet the demands of society and train design-pruner.
The present study is qualitative in terms of strategy or paradigm. This research has been done in three phases. In phase zero, a pilot study has been conducted by the authors on the teaching methods and weaknesses of the current system on the one hand and the observation of limited examples of the Master-apprentice method in Tehran universities. According to the observations and studies in the pilot phase, in the first phase of the research, the strengths and weaknesses of teacher-student education were examined and the available samples were determined for further study. The research method in this study was descriptive-analytical. In the present study, the sampling method was purposefully selected and a five-point Likert questionnaire was completed by 40 students and graduates of industrial design. The results were analyzed using SPSS Win 23 software.
Finally, it can be pointed out that the Master-Apprenticeship approach has many dimensions and benefits, including increasing students ‘skills, increasing the motivation of teachers and students, and increasing students’ entrepreneurship, which can be revived in the current system. Based on the aforementioned findings, it seems that another advantage of the Master-apprentice method, which can be considered as the results of the present study, is the project-driven and student involvement in the practical-workshop environment. This feature provides the teacher with the ability to evaluate his / her students not only on the basis of theoretical or mere tests but also to be able to evaluate the student from the point of view of practical work. The continuous presence of the teacher in the workshop space allows the student to receive the teacher’s opinions and views on the project at the same time, and direct modeling of his teacher occurs as a problem-solving process for the student. This is why in the teacher-student system, the individual does not view the lesson only as a fleeting project, but as an employment or an active project, not absolute classroom research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Master-Apprenticeship Approach
  • Industrial Design
  • Industrial Design Education
  • Quality of Education
فهرست منابع فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حجازی، جلال؛ خیرخواه، مرضیه (1384)، عناصر نظام آموزش استاد- شاگردی، مدلی برای به  سازی نظام آموزش مهندسی، نشریه آموزش مهندسی ایران، شماره 26، صص 129 -139.
خداشناس، میثم؛ رضایی، منصور (1393)، مدل بومی کارآفرینی هنر: تعامل دانشگاه و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، مطالعه ی موردی: کارگاه های مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، نشریه علمی  -  ترویجی پژوهش هنر، شماره 6، صص 83-88.
دستور، مجتبی (1397)، شناسایی نشانگرهای ارتقاء کیفیت آموزش هنر در دانشگاه ها، مطالعه ی موردی: رشته های هنری  -     رسانه ای دانشگاه صدا و سیما، دوفصلنامه ی علمی  -  پژوهشی رسانه و فرهنگ، شماره 8، صص 17-39.
سیفی، ندا (1395)، پژوهشی در امکان احیاء نظام استاد  -    شاگردی در آموزش هنر ایرانی-  اسلامی در عصر حاضر، رساله ی دکتری هنرهای اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز.
سیفی، ندا؛ بلخاری قِهی، حسن، و محمدزاده، مهدی (1395)، تأملی در رابطة استاد و شاگردی در آموزش هنرها با تأکید بر نظام سنتی، فصلنامه علمی  -  پژوهشی نگره، شماره 42، صص 33 - 45.
شعبانی زنگنه، فاطمه؛ حسینی، سید رسول، و صفری، محمود (1399)، طراحی مدل ارزیابی کیفیت با رویکرد توسعه کارآفرینی دانشگاهی، نشریه پژوهش در نظام های آموزشی، دوره 14، شماره 50.
فیوضات، ابراهیم (1372)، بررسی تحولات نظام استاد-شاگردی در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
قدوسی  فر، سید      هادی؛ اعتصام، ایرج، و پناهی برجای، هاجر (1391)، آموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی آن از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز، نشریه علمی  -  پژوهشی مطالعات معماری ایران، شماره 1، صص 39-58.
ندیمی، حمید (1389)، روش استاد و شاگردی، از نگاهی دیگر، نشریه علمی  -  پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 44، صص 27 -36.
هوشیار، مهران (1390)، بررسی نظام آموزش عالی در هنرهای صناعی ایران و پیشنهاد یک نظام نوین، رساله دکتری پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، تهران.
فهرست منابع لاتین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bandura, A. (1989), Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child development. vol. 6. Six theories of child development (pp. 1-60). 
New America and Lake Research Partners survey, “Attitudes towards Apprenticeship Programs,” August 2017: 4, 6. https://na production.s3.amazonaws.com/.
Onwuegbuzie, H. (2017),  Learning from the Past: Entrepreneurship through Apprenticeship for More Successful Outcomes, Advances in Economics and Business 5(5): 280-287.
Razzaghi, M. (2016), Iran’s contemporary industrial design education & practice, Dastavard, vol 26, pp: 66-70.
Seidel. S, Tishman. Sh,  Winner. E , Hetland. L and Palmer. Patricia. (2009), The Qualities of Quality Understanding Excellence in Arts Education, Project Zero, Harvard Graduate School of Education & the Wallace Foundation.
Tezel, E. (2011), Industrial Design in Turkey: A Historical Segmentation in Policy, Industry and Design,  Intercultural Understanding, volume 1, pp:99-103.
UNESCO. (2014), Teaching and Learning: Achieving Quality for All. EFA Global Monitoring Report 2013/4. Gender Summary. Paris, Author 
Ulwick, A. (2016), Jobs To Be Done, United State: Idea Bite Press.