خوانش نشانه شناسانه ی رولان بارت از متن به عکس: خوانشی ساختارگر تا پساساختارگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه هنر، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه هنر، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

آثار رولان بارت در نشانه شناسی، مطالعه نمادها و نشانه ها، باعث نوعی فراشد از ساختارگرایی به پساساختارگرایی شد. پایدارترین مفهوم نزد بارت که پیوسته مضامین گسترده تر به خود می گرفت، مفهوم متن است. این ویژگی باعث شد متن فراتر از نشانه های نوشتاری و الفبایی به شمار آید. عکس هم چون نظام نشانه ای متفاوت نسبت به نوشتار ولی همیشه محصور در زبان و معنادهی است، و بارت درصدد خوانش تصویر و به ویژه عکس از طریق نشانه شناسی شد. وی باور داشت عکس بیش از آنکه واقعیت را منعکس یا بازنمایی کند، بر آن دلالت دارد. نشانه ها و چیزهایی که برای بیننده در مقام خواننده ی عکس مهم تلقی می شود، مبنای تفسیر و واکاوی قرار داد. در پژوهش حاضر سوالات زیر پاسخ داده می شود. اول این که، ویژگی های نشانه شناسانه بارت در متن و عکس چیست؟ دوم، چه گذاری در این خوانش نشانه شناسی بارت از ساختارگرایی به پساساختارگرایی رخ می دهد؟ در نهایت، چگونه مفاهیم نشانه شناسی بارت در عکس مطرح می شود؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات، با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. ابزارهای رویکرد نشانه شناسی در تحلیل متون، به صورت اختصار و نقش و اهمیت آنها در تحلیل و خوانش عکس، تشریح و تبیین می شود.  نتیجه بنیادین این پژوهش در فراشد پساساختارگرایی بارت، عکس هم چون متن، خواننده و بیننده یا مخاطب را همانند هنرمندی خلاق می داند که بر گستره معنایی اثر می افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Roland Barthes’s Semiotic Reading from Text to Photo: Structuralist to Post-Structuralist Reading

نویسندگان [English]

  • Saeideh Masoumi 1
  • Mohammad Shokri 2
  • Ali Moradkhani 3
1 Ph.D. Candidate of Philosophy of Art, Department of Philosophy, Faculty of Humanities, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Philosophy of Art, Faculty of Humanities, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Philosophy of Art, Faculty of Humanities, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Roland Barthes’s work in semiotics, the study of symbols and signs, gave rise to a kind of process from structuralism to poststructuralism. The most enduring concept for Barthes, which was constantly taking on broader themes, is the concept of text. This feature made the text more than just written and alphabetic symbols. The photograph, like the sign system, is different from the text but is always confined to language and meaning, and Barthes sought to read the image, and especially the photograph, through semiotics. He believed that the photograph signified, more than it reflected, or represented reality. The signs and things that are considered important for the viewer as a reader of the photo, formed the basis of interpretation and analysis. In the present study, the following questions are answered. First, what are Barthes’ semiotic features in text and image? Second, what transition occurs in this reading of Bart’s semiotics from structuralism to poststructuralism? Finally, how are Bart’s semiotic concepts introduced in the photograph? The research method is descriptive-analytical and data collection has been done using library resources. The tools of semiotic approach in text analysis are briefly described and their role and importance in photo analysis and reading are explained.  In Barthes’s semiotic approach, the mythology of the new analytical system, based on implicit and explicit implications, creates more design and function to analyze how meaning and visual representation are conveyed, using only words as linguistic cues. He sought a wider range of cultural actions in the linguistic model. For semantics, which means the search for the fixed meaning of a sign, Barth moves to semantics, in which a meaning is created by the reader. That is, to give up finding a final meaning to a chain of signs or to move from structuralism to poststructuralism. The fundamental result of this research in Barthes’s poststructuralist process is the image as text, the reader and the viewer or the audience as a creative artist, which increases the semantic range. There is independent research on Barthes, semiotics, and theoretical analysis of his ideas about the structure of the literary work and his pattern in the practical critique, narrative, or semiotic reading of literary works. Photo or text and image are not done. Therefore, the author tries to express the role and importance of these tools in reading photos, relying on descriptive and analytical approaches, semiotics in text analysis. The exclusion of the author in the text has been an important step in that the hypertext becomes a force against the past, which not only finds the power to enter and occupy the text, sometimes takes the place of the author and especially in relation to the authorial text, in which the audience creates the meaning of the work as the author, is emphasized in photography by the word punctum in a bright room. The photo viewer or viewer is in fact the same audience as a creative artist can add to the semantic range of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roland Barthes
  • Semiotics
  • Structuralism
  • Poststructuralism
  • Visual Semiotics
فهرست منابع فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آلن، گراهام (1385)، رولان بارت، ترجمه پیام یزدانجو، تهران، مرکز.
اباذری، یوسف (1380)،  اسطوره در زمانه حاضر نوشته رولان بارت ترجمه یوسف اباذری، ارغنون 18، صص 84-136.
احمدی، بابک (1374)، از نشانه های تصویری تا متن، تهران، مرکز.
احمدی، بابک (1383)، حقیقت و زیبایی، تهران، نشر مرکز.
بارت، رولان (1370)، عناصر نشانه شناسی، ترجمه مجید محمدی، تهران، الهدی.
بارت، رولان (1375)، اسطوره امروز، ترجمه شیرین دخت دقیقیان، تهران. 
بارت، رولان (1378)، آیا نقاشی زبان است؟، ترجمه بهنام جلالی جعفری، زیبا شناخت، شماره 2 و 3،  صص 147-152.
بارت، رولان (1379)، اتاق روشن،  ترجمه نیلوفر معترف، تهران،چشمه.
بارت، رولان (1383)، امپراتوری نشانه ها، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی. مرکز.
بارت، رولان (1389)، پیام عکس، ترجمه راز گلستانی فرد، تهران، مرکز.
برگین، ویکتور (1381)، بازخوانی اتاق روشن، ترجمه فرشید آذرنگ، حرفه هنرمند، شماره 3، صص 32-43.
پین، مایکل (1382)، بارت، فوکو، آلتوسر، ترجمه پیام یزدانجو، تهران، مرکز.
چندلر، دانیل (1386)، مبانی نشانه شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران، سوره مهر.
دیلمقانی بازرگان، نگین (1388)، تحلیلی برنظریات ادبی رولان بارت، دانش نامه، شماره 74، صص 3-17.
سجودی، فرزان (1387)، نشانه شناسی کاربردی، تهران، علم.
سجودی، فرزان (1377)، سبک، متن، نویسنده: کاوشی در اندیشه های رولان بارت، مجله هنر، شماره 3، صص 30-37.
سلدن، رامان؛ ویدسون، پیتر (1384)، راهنمای نظریه ادبی معاصر، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو.
ضیمران، محمد (1383)، درآمدی بر نشانه شناسی هنر، تهران، قصه.
کامران، افسانه (1392)، نشانه های بارتی، ماهنامه فرهنگی-    هنری اندیشه سوره (68-69) شماره دوازدهم، صص 233-237 .
کهون، لارنس (1394)، از مدرنیسم تا پسامدرنیسم، عبدالکریم رشیدیان،  تهران،  نشر نی.
گات، بریس؛ دومینیک، مک آریولوپس (1389)، دانشنامه زیبایی شناسی، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی و دیگران، فرهنگستان هنر.
گراندبرگ، اندی (1388)، بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر، ترجمه مسعود ابراهیمی و مریم لدنی، تهران، فرهنگستان هنر.
لاگرینج، اشلی (1391)، درآمدی بر نظریه های عکاسی، ترجمه حسن خوبدل، تهران، شورآفرین.
مقیم نژاد، مهدی (1393)، عکاسی و نظریه، تهران، سوره مهر.
نجومیان، امیرعلی (1386)، از نشانه شناسی تا واسازی عکس، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 5، صص 99-116.
ولز، لیز (1390)، عکاسی: درآمدی انتقادی، ترجمه سولماز ختایی و ویدا قدسی راد، تهران، مینوی خرد.
هارلند، ریچارد     (1380)،  اَبَرساختگرایی، فلسفه    ساختگرایی  و پساساختگرایی، ترجمه فرزان سجودی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
یزدانجو، پیام (1387)، ادبیات پُست مدرن، تهران، مرکز.
فهرست منابع لاتین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Barthes, R. (1972), Elements of Semiology, Trans Lavers Annette, Smith Colin, Hill and Wang, New York.
Barthes, R. (1988), The Photographic Message, in Goldberg, Vicki., ed,
Batchen, G. (2009), Photography Degree Zero (Reflections on Roland Barthes’s Camera Lucida), Cambridge: publication Massachusetts Institute of Technology (MIT), vol. 6, pp. 187-192.
Burgin, V. (1982), Thinking photography. London. Macmillan education Ltd.
Hall, Sturat. (1933), The determinates of news photograph in the manufacture of news, Eds Stanley Cohen; Jock Young, Beverly Hills, Calif., Sage Publications
Harland, R. (1994), Superstrucutralism: The philosophy of Structuralism & post structuralism. Rutledge, London.
Monticelli, D. (2016), Critique of ideology or/and analysis of culture? Barthes and Lotman on secondary Semiotic system, Sign System Studies, 44(3): 432-451
Panofsky, E. (1970), Renaissance and Renascences in Western art, Baskerville, Paladin