کارکردهای جامعه‌شناختی اسطوره در نقاشی معاصر ایران با تمرکز بر آرای کلود لوی استروس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته نقاشی، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی فلسفه هنر، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

انسان با زبان، نماد و اسطوره ­ها می ­اندیشد و با پیرامون خود در تعامل است. اسطوره در هنر کارکردهای متعددی می ­یابد که از جمله­ ی آنها کارکردهای جامعه­ شناختی است.کلود لوی استروس، معتقد است که انسان به­ واسطه ­ی تقابل ­های دوگانه که از ویژگی های بارز اسطوره است، به حل تعارض ­های زندگی می ­پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تقابل های دوگانه ی ساختاری با کارکرد جامعه شناختی اسطوره براساس آرای لوی استروس، در نقاشی معاصر ایران صورت گرفته است. سوالات پژوهش عبارتند از: 1. عوامل مؤثر در شکل گیری کارکرد جامعه شناختی اسطوره در نقاشی معاصر ایران چیست؟ 2. اسطوره براساس آرای لوی استروس چگونه در نقاشی معاصر ایران کارکرد جامعه ­شناسانه یافته است؟ این پژوهش به روش توصیفی - ­تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه­ ای و مشاهده آثار به سرانجام رسیده است. آثار مورد بررسی به روش نمونه­ گیری قضاوتی انتخاب شده­اند. نتایج حاصل نشان می ­دهد، هنرمندان معاصر ایرانی با تکیه بر اسطوره ­های ایرانی به کنکاش و جست وجوی یافتن راهی برای دنیای آرمانی خود توسل جسته ­اند. تاحدی که در راه جست وجو برای رسیدن به ارزش ­های انسانی و انتقاد به خوی و منش غیرانسانی به اسطوره ­های غربی نیز وجوهی ایرانی بخشیده ­اند که با شیوه ­های نمادپردازانه­ ی گونه ­گونی در آثار نقاشی آنان بروز یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Functions of Myth in Contemporary Iranian Painting Regarding Claude Lévi-Strauss

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Ghorbanejad Zavardehi 1
  • Mohammad Hashemi 2
1 Master of Painting, ِDepartment of Painting, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Ph.D of Philosophy of Art, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Man thinks with language, symbols and myths and interacts with his surroundings. Myth and art have a common theme because they both speak of the unconscious. The reproduction of ancient myths in contemporary paintings also shows this connection and interest. Prominent anthropologist and mythologist Claude Levi-Strauss, one of the pioneers of structuralist theory, considers human thinking to be dialectical. In other words, man resolves the conflicts of his life through double confrontations. Thus, from the point of view of Levi-Strauss, the distinctive feature of mythology is the elimination or, in a more precise sense, the modification of the contrasts it expresses. Complex and unsolvable confrontations such as the confrontation between culture and nature as well as the confrontation of life and death. And myths help man to solve his problems by creating similar but solvable contradictions and putting them next to unsolvable contradictions. Thus, for Strauss, myth is the search to find the immutable among superficial differences. In this way, myth according to Levi-Strauss can have different functions such as moral function, social function, cultural function and psychological function. Iranian painters, along with artists around the world, have paid special attention to the function of myth in art. Based on their individual and social experiences, they have addressed their concerns in their own way through the creation of works of art.
The aim of this study was to investigate the dual structural contrasts with the sociological function of myth based on the views of Levi-Strauss and how it is reflected in contemporary Iranian painting.
The main research questions are: 1. What are the effective factors in the formation of the sociological function of myth in contemporary Iranian painting? 2. How has myth, based on the views of Levi-Strauss, found a sociological function in Iranian painting? This research has been completed by descriptive-analytical method based on library studies and observation of works.
The studied works have been selected from the works of contemporary Iranian painters by judgmental sampling method. Each of the contemporary artists studied, in terms of individual and social experiences, has addressed their concerns in their own way through the creation of works of art; Therefore, the factors influencing the formation of the sociological function of myth in the works of art are different.The results of the research show that contemporary Iranian artists, relying on Iranian myths, have resorted to research and search to find a way to their ideal world. This reliance on Iranian myths has been to such an extent that these artists, in their quest to achieve human values and criticize inhuman temperament, have also given Iranian aspects to Western myths, using symbolic methods of variety in their works. Their painting has emerged, which can be explained by the views of Levi-Strauss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth
  •    Sociological    Function
  •    Claude  Levi-Strauss
  • Contemporary Iranian Painting
فهرست منابع فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسپهبد، علیرضا (۱۳۷۷)، برگزیده نقاشی‌ها 1350-1376، تهران: نشر هنر ایران.
امین نظر، احمد (1389)، دگردیسی (گزیده آثار)، تهران: نشر نظر.
بهار، مهرداد (۱۳۸۹)، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: نشر آگه.
بیرلین، ج.     ف (1386)، اسطوره های موازی، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
پاکباز، روئین (1385)، نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز، تهران: انتشارات زرین و سیمین.
پلودن، لیدی و دیگران (1351)، اساطیر یونان، ترجمه محمدنژاد، تهران: نشر پدیده.
دورکیم، امیل (1383)، صور بنیانی حیات دینی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.
 

سگال، رابرت آلن (1394)، اسطوره، ترجمه فریده فرنودفر، تهران: نشر بصیرت.
شوالیه، ژان؛ گربران، آلن (1379)، فرهنگ نمادها (ج 1 و 2)، ترجمه سودابه فضایلی، ویراستار: علیرضا سید احمدیان. تهران: جیحون
شوالیه، ژان؛ گربران، آلن (1385)، فرهنگ نمادها (ج.         4)، ترجمه: سودابه فضایلی، ویراستار: علیرضا سید احمدیان، تهران: جیحون.
عمران، رویا (1385)، زندگی و آثار علی اکبر صادقی، رشد آموزش هنر، دوره 4، شماره 1، صص 42-51.
فضل اله پاک نژاد (1393)، کتاب  ارغنون 4 (ویژه ی نقد ادبی نو)، چاپ دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
لوی استروس، کلود (1385)، اسطوره و معنا،ترجمه شهرام خسروی، چاپ دوم، تهران: مرکز.
لیچ، ادموند (۱۳۵۰)، لوی استروس، ترجمه حمید عنایت، تهران: انتشارات خوارزمی.
لوی استروس، کلود (1386)، بررسی ساختاری اسطوره، ترجمه بهارمختاریان. مخبر، عباس (1396)، مبانی اسطوره‌شناسی، تهران: نشر مرکز.
هال، جیمز (1380)، فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: فرهنگ معاصر.
هینلز، جان راسل (1371)، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار، احمد تفضلی، تهران: نشر چشمه.
فهرست منابع الکترونیکی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بی نا (1391)، نمایشگاه مرور بر آثار علیرضا اسپهبد، بازیابی شده در تاریخ   18 دی ماه 1399، از: ##www.360cities.net
رمضانی، جاوید (۱۳۹۶)، علیرضا اسپهبد؛ قدرت، شهوت و خِرد، بازیابی شده در تاریخ 18 آذرماه 1399 از: ##https://avammag.com، مجله  خبری، تحلیلی و پژوهشی هنرهای تجسمی.
مجابی، جواد (1396)، علیرضا اسپهبد نقاشی معترض و منتقد بود؛ نشست تخصصی مروری بر آثار علیرضا اسپهبد، گالری فرمانفرما، بازیابی شده در تاریخ 18 آذرماه 1399 از: ##www. honaronline.ir
فهرست منابع فیلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راستی، حسین؛ سلامت، حسین (1395)، مستند هفت قسمتی گفت وگو با نیلوفر قادری نژاد، بازیابی در 18 دی 1399 از: ##www.artebox.ir