خوانش ژنتیِ لوگوی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده ی هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده ی هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقاله ی حاضر بر آن است با استفاده از رویکرد ترامتنیت ژرار ژنت، به خوانش لوگوی دانشگاه تهران- به مثابه ی متنی تصویر بپردازد. در این رویکرد، از طریق پیگیری روابط بین متون، دلالت مندی های عناصر تشکیل دهنده ی متن تشریح و درنتیجه، معانی پنهان آن آشکار می شود. ژنت از نسل دوم بینامتنیت است که نظریه ی او با عنوان ترامتنیت شناخته می شود؛ در این رویکرد، رابطه ی پیش متن و بیش متن از منظرهای مختلفی بررسی می شود تا معانی متکثر متون تشریح شود. سؤالی که نوشتار حاضر می خواهد به آن بپردازد این است که معانی ضمنی لوگوی دانشگاه تهران چیست؟ به منظور پاسخ به این سؤال، پس از تشریح آرای ترامتنیِ ژنت، لوگوی دانشگاه تهران، تحلیل و سپس مبتنی بر  روشمندی ترامتنیت، خوانش شد. در خوانش این متن تصویری، با تشریح روابط بینامتنیِ عناصر تشکیل دهنده ی لوگو، آشکار شد که لوگوی دانشگاه تهران، متنی بینانشانه ای است که در آن تلفیقی از نمادهای دو دوره ی پیشااسلامی و اسلامی دیده می شود؛ از طرف دیگر، پیگیری روابط بینامتنی در این لوگو، مبین دلالت های این لوگو بر تکمیل شدگی و کمال عقلی، پیروزی و آگاهی اندیشمندانه، پویایی و تحرک است. روش کلی این مقاله از منظر هدف، بنیادی و از منظر روش، توصیفی- تحلیلی است و داده های آن نیز به شیوه ی اسنادی جمع آوری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genette’s Reading of University of Tehran Logo

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Azhand 1
  • Bahman Namvar Motlagh 2
  • Hessam Hassanzadeh 3
1 Professor, School of Visual Arts, Collage of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of French and Latin Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
3 Ph.D Candidate of Art Research, School of Visual Arts, Collage of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present article intends to read the logo of the University of Tehran - as a visual text - using Gerard Genette’s transtextual approach. In this approach, by following the relations between the texts, the meanings of the constituent of the text are explained and, as a result, its connotation meanings are revealed. Genette is from the second generation of intertextuality, whose theory is known as transtextuality. In this approach, the relationship between hypotext and hypertext is examined from different perspectives to explain the multiple meanings of the texts. Genette describes transtextuality as all that sets the text in a relationship whether obvious or concealed, with other texts. Transtextuality can be include a variety types of text relationships: Intertextuality, Paratextuality, Metatextuality, Architextuality and Hypertextuality. -Intertextuality is as a relationship of copresence between two texts or among several texts.
- A tittle, a subtitle, intertitles, prefaces, postfaces, notices, forewords and etc. are paratext. - Metatextuality is the relationship most often labeled commentary. -By architextuality Genette means the entire set of general or transcendent categories types of discourse, modes of enunciation, literary geners from which emerges each singular text. - By Hypertextuality he means any relationship uniting a text B (hypertext) to an earlier text A (hypotext) upon which it is grafted in a manner that is not that of commentary.
In addition to, Genette calls the reduction or expansion relation between hypotext and hypertext as quantitative transformation which can be done in two ways: reduction of hypotext or expansion of it. Both of them is done by three ways: Reduction: Excision, Concision and Digest Expansion: Extension, Expansion and Amplification In return, pragmatic transformation deal with meaning changes between hypotext and hypertext. This function is done in three ways too: Transvaluation, Transmotivation and Transmodalization. In order to read the logo of the University of Tehran, it was examined in four stages: - Terms of intertextual studies: in this stage, the terms of study body were examined to be suitable for intertextual study. - Analysis: in this stage, the study body was analyzed into its constituent. - Intertextual relations: in this stage, the intertextual relations of constituent were described. - meaning significations: in this stage, the significations of component were explained. In this article, after explaining the transtextuality of Genette, the logo of the University of Tehran was analyzed and then read based on transtextuality. In reading this visual text, by explaining the intertextual relations of the constituent elements of the logo, its significations and connotations were explained. The general method of this article is fundamental in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method, and its data are gathered via library method. The results of the article indicate that the logo of the University of Tehran is an intersign text in which a combination of the symbols of the two pre-Islamic and Islamic periods can be seen; from the other hand, the pursuit of intertextual relations in this logo shows the implications of this logo on completeness and intellectual perfection, victory and thoughtful awareness, dynamism and mobility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intertextual Analysis
  • Transtextuality
  • Gerard Genette
  • University of Tehran Logo
 فهرست منابع فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قرآن کریم
آلن، گراهام (1397)، بینامتنیت، ترجمه پیام یزدانجو، چاپ ششم، ویراست دوم، تهران: نشر مرکز. 
آیت اللهی، حبیب الله (1381)، مبانی رنگ و کاربرد آن، چاپ اول، تهران: سمت. 
ایرانی ارباطی، غزاله؛ خزایی، محمد (1396)، «نمادهای جانوری فرّه در هنر ساسانی»؛ فصلنامه علمی-پژوهشی نگره، شماره 43، پاییز؛ صص 19-29.
بلخاری قِهی، حسن (1384)؛ «جایگاه کیهان شناختی دایره و مربع در معماری مقدس (اسلامی)»، نشریه هنرهای زیبا، شماره 24، زمستان؛ صص 5-14. 
بورکهارت، تیتوس (1376)، هنر مقدس (اصول و روش ها)، ترجمه جلال ستاری، تهران: سروش.
پاینده، حسین (1397الف)، نظریه و نقد ادبی: درسنامه ای میا ن رشته ای، جلد اول، تهران: سمت. 
پاینده، حسین (1397ب)، نظریه و نقد ادبی: درسنامه ای میان رشته ای، جلد دوم، تهران: سمت. 
پرادا، ایدت (1383)، هنر ایران باستان (تمدن های پیش از اسلام)، با همکاری رابرت دایسون و کمک های چارلز ویلکینسون، ترجمه یوسف مجیدزاده، تهران: مؤسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 
پهلوان، فهیمه (1387)، ارتباط تصویری از چشم  انداز نشانه شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
پین، مایکل (1394)، فرهنگ اندیشه ی انتفادی: از روشنگری تا پسامدرنیته، ترجمه پیام یزدانجو، چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز.
جابز، گرترود (1370)، سمبل ها، کتاب اول: جانوران، ترجمه محمدرضا بقاپور، چاپ اول، تهران: ناشر: مترجم.  
حاتم، غلامعلی؛ بهبهانی، تارا (1390)، «زیبایی شناسی در ظهور و تکامل بال»؛ دوفصلنامه  علمی -پژوهشی هنرهای تجسمی نقشمایه، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان؛ صص 17-24.
سجودی، فرزان؛ عروجی، نفیسه، و فرحزاد، فرزانه (1390)، «بررسی روابط بینامتنی در ترجمه بینانشانه ای فیلم کنعان از داستان کوتاه تیر و تخته»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، شماره اول، بهار و تابستان؛ صص  77-90. 
کنگرانی، منیژه؛ نامور مطلق، بهمن (1390)، «شیرین در گفتمان اسطوره ای معاصر و بازنمود آن در هنرهای نمایشی»؛ نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره 43، بهار و تابستان؛ صص 15-22.
کوپر، جی. سی (1379)، فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه ملیحه کرباسیان، چاپ اول، تهران: فرشاد.  
گیرشمن، رومن (1370)، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی، ترجمه بهرام فرهوشی، چاپ دوم، تهران: چاپخانه ی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 لوچر، ماکس (1386)، روانشناسی رنگ ها، ترجمه ویدا ابی زاده، تهران: انتشارات درسا.  
نامور مطلق، بهمن (1386)؛ «ترامتنیت مطالعه ی روابط یک متن با دیگر متن ها»؛ پژوهشنامه ی علوم انسانی، شماره 56، زمستان؛ صص 83-98.
نامور مطلق، بهمن (1395)، بینامتنیت: از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم، تهران: سخن. 
هال، جیمز (1387)، فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، چاپ سوم، تهران: فرهنگ معاصر.
فهرست منابع لاتین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Christopher W. Forstall & Walter J. Scheirer, (2019), “Quantitative Intertextuality Analyzing the Markers of Information Reuse”, Springer Nature Switzerland AG.
Genette, Gerard. (1997), “Palimpsests: Literature in Second Degree”, Translated by: Channa Newman and Calude Doubinsky. University of Nebraska Press. Lincoln.
فهرست منابع الکترونیکی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
URL1: https://ut.ac.ir/fa, access date: 25/8/2020##