بازنمود نیهیلیسم نیچه ­ای در هنر مدرن و نسبت آن با آثار نقاشی نوگرای نسل اول ایران با تأ­کید بر آثار جلیل ضیاء­پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه هنر، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مدرنیته و نیهیلیسم پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند. تبیین نیچه ­ای از مفهوم نیهیلیسم و تأثیر هنر برای غلبه بر آن در شکل­ گیری جنبش ­های هنری قرن بیستم نقش اساسی داشته است. با اینکه نیهیلیسم در متن هنر مدرن جاری است اما آشکارا حضور آن را در جلوه ­های آغازین هنر نوگرای ایران نمی ­توان مشاهده نمود. مقاله حاضر پیرامون پرسش چرایی عدم انعکاس وجوه نیهیلیستی مدرنیسم در نقاشی نوگرای نسل اول ایران با تأکید بر آثار جلیل ضیاءپور شکل گرفته است.­ بر این اساس پژوهش کیفی پیش ­رو با استناد به منابع معتبر می­ کوشد تا ضمن تبیین نسبت مدرنیته و جنبش ­های پیشرو هنری قرن بیستم مانند دادائیسم با نیهیلیسم نیچه ­ای به تحلیل چگونگی ورود مدرنیسم هنری به ایران و تأثیر آن بر نقاشی نوگرای ایران بپردازد. این مقاله می­ کوشد تا نشان دهد اگرچه ضیاءپور و دیگر نقاشان نوگرای نسل اول ایران تحت تأثیر مدرنیته و پیامدهای آن بوده ­اند اما درعمل علاقه مند به دادن انعکاس مفاهیم هنر غرب نبودند و ضیاءپور از این مطلب که فرم در هنر مدرن وابسته به محتوی است غافل بوده و تلاش نموده تا فرم را از محتویی جدا وبومی سازی کند.او به اشتباه می­ پنداشته است که با تقلید از فرم مدرن می ­توان تفکر جدیدی نسبت به هنر ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Representation of Nietzschean Nihilism in Modern Art and its Relation to the Iranian first Generation of Innovative Painters, Concerning Djalil Ziapoor’s Works

نویسندگان [English]

  • Bita Bahramighasr 1
  • Mohammad Shokri* 2
1 Ph.D S tudent of Philosophy of Art, Department of Philosophy of Art, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Philosophy of Art, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Iran.
چکیده [English]

Modernity and Nihilism have an inseparable bond. Philosophy of Nietzsche is centered on criticism of formation of modernity, to the effect of criticizing the his tory of wisdom thinking. Nietzsche pursues criticizing Rationalism approach, which is the heritage of Socrates- Chris tianity in the wes tern culture. He introduces rationality with the excuse of being cold, ins tinct-free and militant life, as a disease. Nietzsche by means of s tudying the phenomenology of the outcomes of Rationalism in the culture of his contemporary society, points out that the lifes tyle created by philosophy and later on by Chris tianity which has spread over the pas t 2000 years in the European civilization, have caused a great and his toric disease in the culture and life of the humans, which is called “Nihilism”. Nietzsche by portraying new prospects in ethics like what has been said in the books of Thus Spoke Zarathus tra, Beyond Good and Evil, The Will to Power, preaches new values.
Nietzsche’s approaches towards the disease of Europe and the Nihilism hidden in it, entered art through modernism as one of the paradigms of modernity to the extent that it had deep impacts on the formation and orientation of schools of thought, like Futurism, Dadaism and Expressionism. Despite being present at the heart of the modern art, Nihilism cannot be obviously seen in the initiating aspects of the modernis tic art in Iran. In 1934 in Iran, Tehran University the firs t ins titution for development of modernity was s tablished. With formation of the faculty of fine arts in 1941 at this university, the firs t s teps of teaching modernity in the art were officially taken. Eleven painters, as the firs t generation of Iranian painters graduated from this faculty between 1941 and 1945. And from amongs t them, Jalil Ziapour s tudied more than the res t about the modern art in the wes t. Through awareness and choosing from amongs t wes tern art frameworks, with an eye to the modernis tic schools, he tried to find a new framework of art in order to express the Iranian contents in his works. This paper is aimed at asking why the Nihilis tic aspects of modernism are not reflected in the modern works of art of the firs t generation of Iranian painters, with an emphasis placed over Ziapour’s works. According to this artis tic research ahead of us, with reference to the accredited sources, and explanation of modernity and the progressive artis tic movement of the 20th century like Dadaism and Nietzsche’s Nihilism, it has been tried to inves tigate the way the artis tic modernism entered Iran, and how it affected the modern painting in Iran. This paper tries to indicate that although Ziapour and other modern painters in the firs t generation of painters in Iran have been effected by modernity and its outcomes, they were not interes ted in reflecting the concepts of the wes tern art in their works. He ignored this issue that in the modern art, the form and the content are dependent on each other, and by means of separating these two, he tried to localize the modern art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernism
  • Friedrich Wilhelm Nietzsche
  • Nihilism
  • The firs t generation of the Iranian modernis t painters
  • Djalil Ziapoor
فهرست منابع فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احمدی، بابک (1373)، مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران: نشر مرکز.
پاکباز، رویین (1378)، نقاشی معاصر ایران: مدرنیسم یا نو­آوری، فصلنامه هنر و معماری، زمستان، شماره 7، صص 161-173.
پاکباز، رویین (1390)، دایره ­المعارف هنر، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
خاتمی، محمود  (1368)، هنر مدرن، نیست انگاری و تقدیر هنر، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 6، صص 53-68.
سید حسینی، رضا (1391)، مکتب های ادبی، جلد دوم، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
شایگان، داریوش (1378)، آسیا در برابر غرب، تهران: انتشارات امیر کبیر.
ضیاءپور، جلیل (1334)، مفهوم هنر نو انجمن هنرى خروس جنگى، مندرج در مجله «پُست تهران»، شماره ۵۴۶، پنجم فروردین ماه ۱۳۳۴.
ضیاءپور، جلیل (1368)، فصلنامه هنر، بهار- تابستان، شماره هفدهم، صص 76-93. 
علی نژاد، سیروس (1394)، چند گفتگو درباره تجدد، تهران: نشرآگاه.
مجابی و دیگران (1376)، پیشگامان نقاشی معاصر ایران، تهران: نشر هنر ایران.
محبوبی آرانی، حمیدرضا (1392)، آری گوی تراژیک به زندگی، تهران: نشر مرکز. 
نوذری، حسینعلی (1380)، مدرنیته و مدرنیسم، سیاست، فرهنگ و نظریه اجتماعی، تهران: انتشارات نقش جهان.
نیچه، فردریک (1376)، اراده معطوف به قدرت، تهران: نشرو پژوهش فرزان روز.
نیچه، فردریک (1392)، غروب بت ها، تهران: نشرآگه.
یاسپرس،کارول (1393)، نیچه ومسیحیت، تهران: نشر ماهی. 
فهرست منابع لاتین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Tris tan Tzara. Dada Manifes t, 1918.
Danto, Arhtur C. (2005), Nietzsche as philosopher, Columbia university press.
Hegel, ­Georg Wilhelm Friedrich. (1967), Hegel’s Philosophy of Right. Oxford University press.
Kaldis, Bayron. (2013), Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences.
SAGE Publications
Mills, Philip. (2016), Nietzsche, Dada, and the Crisis of European Culture, University of London.
Weller, Shane. (2010), Modernism and Nihilism.­ Palgrave Macmillan UK.
Taylor. C. (1989), Sources of the self the marking of modern self, Cambridge.