روایت شناسی دیداری: روایتگری در تصاویر ایستا (نقاشی) از منظر تاریخ هنر و روایت شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

تمایز رسانۀ زبانی و بصری، پارادایمی است که نخستین بار توسط لسینگ در تاریخ هنر مطرح شد. ماهیت زمان بنیاد شعر در بیان متوالی رویدادها و ماهیت مکان بنیاد نقاشی در توصیف هم زمان پدیده ها، هنوز موجب اختلاف نظر روایت شناسان زبانی و مورخین هنر در داستان  تصاویر منفرد است. این پژوهش به روشی توصیفی-  تحلیلی و گردآوری داده های اسنادی، با هدف بررسی شیوه های بازنمایی زمان روایی در تصاویر منفرد (نقاشی)، سعی دارد به این دو پرسش پاسخ دهد: آیا تصاویر فقط لحظه ای واحد از یک رویداد را باز می نمایانند؟ آیا در مقایسه با داستان  زبانی، داستان  بصری فاقد معیارهای اصلی روایت است؟ در نتیجه پژوهش حاضر با تمرکز بر عناصر سازندۀ روایت و تطبیق معیارهای اصلی تعریف روایت در رسانۀ زبانی و دیداری بروی یک نمونۀ مطالعاتی، ثانیاً با طرح نظریه های ادراکی درباب زمان و حرکت در تصاویر منفرد، و با تأکید بر استقلال زبان بصری و نقش بیننده در فرآیند ادراکی، نشان می دهد میان معیارهای اصلی تعریف روایت به ویژه عنصر «زمان» در روایت زبانی و روایت دیداری تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین آثار تصویری بنابر ماهیت خود، مقولۀ زمان روایی رویداد را به طریقی متفاوت با فرآورده های زبانی بازنمایی می کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visual Narratology: Narration in Still Images (Painting) from the Perspective of Art His tory and Narratology

نویسندگان [English]

  • Ahad Variji 1
  • Iraj Dadashi 2
1 Assis tant Professor, Faculty of Theories and Art Studies, University of Art, Tehran, Iran.
2 Assis tant Professor, Faculty of Theories and Art Studies, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Linguis tic and visual media differentiation is a paradigm firs t introduced by Lessing in art his tory. The Time-Based nature of Poetry in the sequence of events and the Place-Based nature of Painting in the simultaneous description of phenomena, s till cause disagreement among linguis tic narratologis ts and art his torians in the narration of single images. This research tries to answer these two ques tions in a descriptive-analytical way and collecting documentary data, with the aim of examining the methods of representing the narrative time in single images (paintings): Do images represent only a single moment of an event? Compared to linguis tic s torytelling, does visual s torytelling lack the basic criteria of narrative? As a result of the present s tudy, focusing on the cons tituent elements of narrative and applying the main criteria for defining narrative in linguis tic and visual media on a s tudy sample, secondly by proposing perceptual theories about time and motion in individual images, and emphasizing visual language independence and viewer role In the perceptual process, it shows that there is no significant difference between the main criteria for defining narrative, especially the element of “time” in linguis tic narrative and visual narrative. Thus, visual works, by their very nature, represent the category of event narrative time in a different way from linguis tic products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporality
  • Visual Narratology
  • Anachrony
  • S till Image
فهرست          منابع                فارسی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توکلی شاندیز، ابوالفضل؛ اسلامی اردکانی، سید حسن، و فاضلی، احمد (1395)،  مهم ترین رویکردها به تعریف روایت و عناصر آن با نگاهی میان رشته ای، نقد ادبی، زمستان، سال 9، شماره 36، صص 41-71.  
صافی پیرلوجه، حسین؛ فیاضی، مریم سادات (1387)، نگاهی گذرا به پیشینۀ نظریه های روایت، نقد ادبی، تابستان، سال 1، شماره 2، صص 541-071.
قهرمانی، محمدباقر؛ محمودی بختیاری، بهروز، و محبی، پرستو (۱۳۹۵)، شکل گیری نمایش ایرانی از جهانی دایجتیک، نشریه هنرهاى زیبا - هنرهاى نمایشى و موسیقى، پاییز، سال 21، شماره 2، صص 51-42.
میرزایی پرکلی، جعفر؛ محمدی کشکولی، سیما (1396)،  خوانش روایت های تصویری: درآمدی بر زیبایی شناسی نلسون گودمن، مجله جهانی رسانه، بهار و تابستان، سال12، شماره 1، صص 021-831.
نلسون، رابرت؛ شیف، ریچارد (1996)، مفاهیم بنیادین تاریخ هنر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، مینوی خرد، تهران.
هاید ماینر، ورنر (2001)، تاریخ تاریخ هنر (سیری در تاریخ تکوین نظریۀ هنر)، ترجمه مسعود قاسمیان، سمت، تهران.
یان، مانفرد (1397)، روایت شناسی: مبانی نظریۀ روایت، ترجمۀ محمد راغب، ققنوس، تهران.
یعقوبی، رؤیا (1391)، روایت شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان براساس نظریات ژرار ژنت، پژوهش نامۀ فرهنگ و ادب، بهار و تابستان، سال 8، شمارۀ 13، صص 982-113.
فهرست منابع لاتین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
Bal, M. (1997), Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, 2nd Ed, Toronto: University of Toronto Press.
Chatman, Seymour (1981), What Novels Can Do That Films Can’t (and Vice Versa), In: On Narrative , W. J. Thomas Mitchell (Ed.), Chicago: University of Chicago Press.
Fludernik, M. (2009), An Introduction to Narratology, London & New York: Routledge.
Greens tein, Jack M. (1992), Mantegna and Painting as His torical Narrative, Chicago and London, The University of Chicago Press.
Horvath, Gyongyver. (2010), From Sequence to Scenario, The His toriography and Theory of Visual Narration. Published Doctoral dissertation. University of Eas t Anglia School of World Art S tudies and Museology.
Horvath, Gyongyver. (2016), A Passion for Order: Classifications for Narrative Imagery in Art His tory and Beyond. VISUAL PAS t a Journal for the S tudy of Pas t Visual Cultures, Vol: 3, No. 1, pp. 247-278.
Kemp, Wolfgang. (1998), The Narratives Of Gothic S tained Glass. Cambridge University Press.
Le Poidevin, Robin. (1997), Time and the S tatic Image. Philosophy.Vol: 72, No. 280, pp. 175-188.
Rampley, Matthew. (2012), Bildwissenschaft: Theories Of The Image In German-Language Scholarship . Art His tory and Visual S tudies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks. Brill’s S tudies on Art, Art His tory, and Intellectual His tory.Vol: 212, No. 4, pp. 119-134.
Schaeffer, Jean-Mari. (2001), Narration visuelle et interpretation. In: Temps, Narration & Image Fixe. Time, Narrative and the Fixed Image .Jan Baetens /Mireille Ribière (Eds.), Ams terdam: Brill Rodopi, Bilingual edition. 
Souriau, Etienn. (1949), Time in the Plas tic Arts. Journal of Aes thetics and Art Criticism. Vol: 7, pp. 294-307.
S teiner, Wendy. (2004), “Pictorial Narrativity”. In: Marie-Laure Ryan et al(Eds.), Narrative across Media: The Languages of S torytelling. University of Nebraska Press, pp. 145-177.
Speidel, Klaus. (2017), How single pictures tell s tories. In: Katarzyna Kaczmarczyk (Ed.), Narratologia transmedia lna. Wyzwania, teorie, praktyki [Transmedial Narratology. Challenges, Theories, Practices], Universitas, Krakow, 1-87.
Whatling, S tuart. (2010), Narrative art in northern Europe, c.1140-1300: A narratological reappraisal, 
Published Doctoral dissertation. The Courtauld Ins titute of Art, University of London.
Wolf, Werner. (2003), Narrative and Narrativity: A Narratological Reconceptualization and Its Applicability to the Visual Arts, Word & Image, Vol: 19, pp. 180-197.