اندیشه‌نگاری‌های شاعرانه در آثار گرافیک «فرزاد ادیبی»(نوع مقاله:پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

اندیشه‌نگارهای شاعرانه در گرافیک، تحت تأثیر هنرمدرن در دوره فوتوریسم و به وسیله شاعرانی چون مارینتی حدود یکصدسال پیش شکل گرفت. مبانی فکری این شاعرانگی رهایی شاعران از قید و بند‌های محدود و دست و پا گیر، دستور زبانی بود. این شیوه بیانی در عالم طراحی گرافیک در نیمه دوم سده 1900 میلادی به گونه‌ای دیگر تداوم یافت. نمونه‌هایی از این شاعرانگی درآثار برخی از طراحان معاصر ایران دیده شده، یکی از این طراحان فرزاد ادیبی است. وی‌ تاکنون آثار مختلفی را طراحی کرده‌ که در اغلب آن‌ها به خصوص کارهای متأخر وی، جوششی شاعرانه‌ و درون‌‌نهاد‌ی به تناسب موضوع، جلوه ‌می‌کند، مسئله اصلی این پژوهش، چیستی گرافیک شاعرانه و چگونگی و چرائی شکل‌گیری این ‌اندیشه‌‌نگاری‌ها درآثار گرافیک این طراح است. هدف این تحقیق، توصیف اندیشه‌ نگاری‌های بصری فارسی‌ در گرافیک ایرانی و پیوند عمیق گرافیک و ادبیات فاخر ایران است. رویکرد این پژوهش کیفی است که با تحلیل محتوی بصری آثار گرافیک فرزاد ادیبی، توصیف می‌شود. براساس یافته‌های این مقاله؛ اندیشه نگاری‌های شاعرانه، یعنی آثاری که ایده اولیه آن‌ها شعر یا جمله ادبی است. دو مشخصه شاعرانگی در گرافیک، بیان کنایی و سیالی و رهایی فرم است که در آثار ادیبی این موضوع به گونه‌ای در ساختار و درون مایه اثر رخ نمایی کرده است. اما چرایی شکل‌گیری این شاعرانگی در آثار وی به ترتیب اولویت، آشنایی با زبان مبدأ (شعر) و نیز زبان مقصد(گرافیک)؛ بیان بصری نو در گرافیک ایران؛ چیزی که ادیبی آن را آشنایی‌زدایی نامیده؛ علاقه خاص وی‌ به شعر؛ جنس‌ سفارش‌ها که با کار حرفه‌ای در مجله‌های ادبی‌ همراه بود؛ موأنست با شاعران و نویسندگان، انباشت تجربه‌های بصری شاعرانه، جایگاه شعر و شاعرانگی در سپهر اندیشه ایرانی و در مواردی نیز براساس دغدغه‌های اجتماعی ایشان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetic Ideography in the Graphic Artworks of Farzad Adibi

نویسنده [English]

  • Mansour KolahKaj
Assis tant Professor of Graphics Dept, Faculty of Arts, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Poetic ideography in graphics was es tablished about a century ago under the influence of modern art common in the Futurism period by poets like Marinetti. The intellectual foundations of this poetical view were based on the poet’s liberation from the shackles and res traints of grammar. The visual poetical view was firs t popularized by poets. The product of this poetical view was typography. The poetical view essentially sought to convey the theme of the poem, which was conducted by types. Until the early 1900s, the alphabet letters were utilized only in the usual horizontal/vertical forms. Then, typography was employed in a different form. As Marinetti put it, someone who watched an explosion should have their words thrown at the audience while screaming. In the second half of the 1900s, this expression s tyle continued in some other way in the world of graphic design. This poetical view has been observed in the artworks of some contemporary Iranian designers, including Farzad Adibi. Farzad Adibi has continued to have such a poetical view in a continuous, sys tematic, and different way. His work identity is tied to this design s tyle. He began professional graphic design in the early 1990s. Since then, he has designed numerous artworks in various graphics branches, including “cultural” graphics. A place has been attached to the “writing” in Farzad Adibi, which goes beyond the conventional informational element. Adibi’s recent artworks are an amalgamation of visual poetical view and designer’s nom de plume. Among the characteris tics of his works of art are the designer’s specific identity and its national identity, the visual expression and the special technique used in mos t of his artworks, and a s table personal s tyle. Mos t recent Adibi artworks are manifes tations of poetic and intrinsic ebullition, proportionate to the theme. In light of the foregoing, the present s tudy seeks to answer the ques tion, “What is poetic graphics, and how and why did such poetic ideography take shape in the graphic works of this designer?”. This s tudy aims to describe Persian visual poetic ideography in Iranian graphics and express the deep links between Iranian graphics and fine literature. This s tudy uses a qualitative approach, described by the visual content analysis of Farzad Adibi’s graphic artworks.According to the findings, poetic ideography means works of art whose original idea was a poem or a literary expression. The two characteris tics of a poetical view in graphics are the ironic expression and the fluidity of/liberation from form, which somehow manifes ted in the s tructure and theme of Adibi’s works of art. In response to the ques tion as to why such a poetical view was formed in Adibi’s artworks, several reasons can be mentioned. These include his mas tery of the target language, i.e., poetry and the source language, i.e., graphics, a new visual expression in Iranian graphics (called defamiliarization by Adibi), his special interes t in poetry, the type of orders along with professional works in literary magazines, familiarity with poets and writers, the accumulation of poetic visual experiences, the place attached to poetry and poetical view in the sphere of Iranian thought, and in some cases, his social concerns, in order of priority.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poetic Ideography
  • Visual
  • Contemporary Iranian Illus tration
  • Farzad Adibi
ادیبی، فرزاد(1395)، گفتگوی سعیدی و براتی با فرزاد ادیبی پیرامون سبگ و شیوه او در طراحی گرافیک. نمایه شده در آدرس اینترنتی
www.rangmagazine.comتاریخ دسترسی 12/7/97
ادیبی، فرزاد(1384)، از سری کتاب‌های: طراحان گرافیک ایران6، فرزاد ادیبی، به کوشش ساعد مشکی، تهران: یساولی
ادیبی، فرزاد(1393)، در گفتگو با پانا آرت درباره نمایش آثارش در گالری ایده.
ادیبی، فرزاد(1397)، در گفتگو با نگارنده پیرامون شاعرانگی در آثارش.
ادیبی، فرزاد(9931)، در گفتگوی با نگارنده ،پیرامون ویژگی‌های کارش
دالوند، احمدرضا(1386)، نگاهی به آثار گرافیک فرزاد ادیبی: روح کالیگرافیک، ذهن مدرن، روزنامه ایران، شماره 3734،20/6/86 ، ص 17‌.
دین‌محمدی‌کرسفی, نصرت اله( ۱۳۹۵)، نقد تطبیقی شعر کانکریت (تجسمی)، کنگره بین المللی زبان و ادبیات، تربت حیدریه، دانشگاه تربیت حیدریه، نمایه شده در آدرس اینترنتی:
https://www.civilica.com/Paper-LPMCONF01-LPMCONF01_1102.html تاریخ دسترسی 2/9/97
زاهدی، مرجان(بدون تاریخ) طراحی گرافیک ایران. نمایه شده در‌گاه اینترنتی:
https://iran.britishcouncil.orgarts/graphic
سیدحسینی، رضا(1384)، مکتب‌های ادبی، جلد 2، چاپ دوازدهم، انتشارات نگاه : تهران.
شیوا، قباد(1395)، هنرمندی شرقی با بضاعتی احترام برانگیز. نمایه شده در آدرس اینترنتی.
www.rangmagazine.com تاریخ دسترسی 12/7/97
طهماسب‌پور، محمدرضا(1389)، عکس در آثار گرافیک فرزاد ادیبی، روزنامه شرق ، شماره 1206 ص 15، مورخ 12/12/89.
مگز، فلیپ‌بی(1384)، تاریخ طراحی گرافیک، ت. ناهید اعظم فراست و غلامحسین فتح الله نوری، تهران: سمت.
کاشانی، مجید(1393)صد نکته غیر حسن، درباره فرزاد ادیبی و آثارش، مجله نشان شماره 32، پاییز 1393، ص:21-10
منابع اینترنتی
http://danesh.roshd.ir تاریخ دسترسی 24/8/97
http://honarnameh.ir/fa/news تاریخ دسترسی15/8/97
http://panart.ir/fa تاریخ دسترسی 2/9/97
http://www.rangmagazine.com/pos t/182/
تاریخ دسترسی 12/7/97
https://iran.britishcouncil.org/underline/visual-arts/graphic-designers تاریخ دسترسی 2/9/97
https://www.vajehyab.com تاریخ دسترسی 12/7/97
https://dictionary.abadis.ir/fatofa تاریخ دسترسی 12/7/97