چالش تجربه زیبائی شناختی در بستر سوبژکتیویته دکارتی (نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال

2 دانشجوى دکتراى تخصصى، رشته فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران شمال.

چکیده

سوبژکتیویته منتج از کوجیتوی دکارت، بر بستر رخدادهای متنوعی از جمله هنر اومانیستی رنسانس شکل گرفت، این تحول اندیشه ای بدیع و نگرشی شامل عرصه های مختلف فلسفی است. ازمنظر دکارت زیبایی سوبژکتیو است و هر چیزی که سلیقه یا حساسیت ذهنی ما را ارضاء کند، زیبا است؛ این رویکرد پس از دکارت نیز  تداوم می یابد و با محوریت یابی ذوق در پنداشت امرزیبا، در آرای متفکرانی همچون: برک، هیوم وکانت بارور می گردد. در این پژوهش با تکیه برماهیت سوبژکتیو تجربه زیباشناسی، بر ساحت انفسی تجربه تاکید می گردد واز این طریق بحث     را ازچالش های حاکم بر داوری زیبا شناختی، که عمدتا مبتنی بر لحاظ عناصر عینی و ابژکتیو در قضاوت زیباشناختی است، متوجه ساحت انفسی تجربه و درنهایت محوریت فرد در صدور این داوری ها گرداند. پرسش اصلی این پژوهش در راستای چالشی است که بر ماهیت سوبژکتیویته بر بستر زیبایی شناسی رخ می دهد؛ اینکه چگونه سوبژکتیویته دکارت در دوران معاصر مورد نقد  واقع شده است، نقدهایی که منجر به تغیرات مهمی در تفکر و هنر گردیده است. چالش سوبژکتیویته دکارت، زمینه را برای چالش بزررگ سوبژکتیویته در عصر حاضر و محوریت یابی فرد به جای انسان کلی، فراهم می گرداند. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است که درآن نگارنده به روش مطالعه اسنادی اطلاعات را گردآوری کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenge of Aesthetic Experience in Cartesian Subjectivism……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shokri 1
  • Mehdi Khankeh 2
1 Assis tant professor in Faculty members of Islamic Islamic Azad University Tehran North Branch
2 PhD student in Philosophy of Art, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

As one of the results of Descartes’ cogito, subjectivism is an innovative thought in the heart of his philosophical system and is the attitude involving various philosophical arenas, including epistemic, ethical, and cognitive. In the field of Aesthetics, Descartes considers the aesthetic judge as the basis, and he believes aesthetics to be a totally subjective entity. From this perspective, beauty is subjective, and anything that satisfies our taste or mental sensibility is beautiful. This new viewpoint on aesthetic object continues in the course of  philosophical events after Descartes, and taste having the central role in imagining aesthetic object , developed in the philosophical views of thinkers such as Burke, Hume and even Kant. Kant is one of the most important philosophers behind Descartes. He has played a significant role in the development of Cartesian subjectivity. Kant expanded subjectivity in various areas, including the process of understanding, ethics and aesthetics.  Apart from the aesthetics, Kant managed to create a coherent philosophical system in all spheres of thought. He faced a major challenge in the field of aesthetics. The challenge was due to the taste-based aesthetic rules and The morality of these sentences eliminates the possibility of generalizability of these sentencesTherefore, the aesthetic rulings like the rest of Kant’s rulings can not be issued in the first two critiques. The main challenge here came from. The resulting subjectivity of Descartes was challenged at the aesthetic station. It was the first time that Cartesian subjectivity that succeeded in other areas of thought was criticized. The criticisms that target the basis of Cartesian subjectivity and Opens the way for new critiques. The most important of these critiques saw the general look of humans. In the subjectivist approach, man has always been viewed in general. In this approach, man had lost his individuality and The identity and the role of the individual were neglected from the point of view of the subjective thinkers. Subjectivist philosophers sought to define man under universal and universal rules, A look that stripped humanity of any freedom of action and He transformed man into a fully recognizable duplicate machine. The individuality of man was critically acclaimed in the form of fresh critique of Cartesian subjectivity.The aim of the present study is with the support of  the subjective nature of aesthetic experience, highlights individual dimension of the experience and order; And by means of this, changes the route of discussions on those challenges ruling aesthetic judgement, which are mainly based on involving objective elements in aesthetic judgement, to that of individual dimension of the experience and eventually to the centrality of individuals in issuing these judgements. The approach to the individual has been considered in modern attitudes in the field of art and philosophy. Everyday, the importance of individual individuality in different areas of thought becomes greater.  Contemporary art has also been influenced by this individualized approach.The present study is a qualitative research in which the author has used method of library research and note taking technique to collect information. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetic
  • Aesthetic Experience
  • Subjectivism
  • Humanism
  • Descartes
احمدی،بابک(1377)، معمای مدرنیته،تهران:نشر مرکز.
احمدی، بابک(1392)، حقیقت و زیبایی،تهران:نشرمرکز.
ارسطو،(8531)، فن شعر، ترجمه عبدالحسین زرین کوب، تهران، انتشارات امیرکبیر.
افلاطون(1361)، پنج   رساله، ترجمه محمودصناعی،تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
بووی، اندرو،(1385)،زیبایی‌شناسی و ذهنیت از کانت تا نیچه، فریبرز مجیدی،تهران:فرهنگستان‌ هنر.
تونی،دیویس(1378)،اومانیسم،ترجمه عباس  مخبری،تهران:نشر مرکز.
جنسن، ه.و،(1388)، تاریخ هنر جنسن، مترجم:   فرزان سجودی   و همکاران،تهران: انتشارات فرهنگسرای  میردشتی.
دکارت، رنه (1384)، تأملات در فلسفه اولی،ترجمه دکتر احمد احمدی،تهران: انتشارات سمت.
دکارت، رنه(1731)، اصول فلسفه، ترجمه منوچهر صانعی، تهران، الهدی.
دکارت، رنه(1385)،گفتار در روش،ترجمه: محمد علی فروغی،تهران:نشر مهر دامون.
شالومو،ژان لوک( 1385)، نگره های هنر،ترجمه حبیب اله آیت الهی،تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر.
کاپلستون، فردریک(1380)، فلسفه غرب،ترجمه: غلامرضا اعوانی، جلد 4،تهران: نشر سروش.
کاپلستون،فردریک(1392)،تاریخ فلسفه،ج8، بهالدین خرمشاهی،تهران: نشر سروش.
کاپلستون، فردریک،(1393)، ترجمه ابراهیم دادجو،تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
گات، بریس و دومینیک مک آیرولوپس(1386)،دانشنامه ی زیبایی شناسی، گروه مترجمان،تهران،فرهنگستان هنر.
مقالات
بهشتی،محمدرضا(1385)،«سرآغازهای سوبژکتیویسم در فلسفه و هنر»،مجله فلسفه دانشگاه تهران، بهار و تابستان 85.
پازوکی، شهرام(1379)، «دکارت و مدرنیته»، فصلنامه فلسفه، سال اول، ش 1.
رحمتی،حسینعلی(1388)،«دکارت      و  نردبان  معکوس،همسخنی های فلسفه دکارت و اومانیسم رنسانس»، فصلنامه  ی علمی- پژوهشی دانشگاه قم،سال یازدهم،شماره اول.
منابع لاتین
Burke,E.(1990),A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublim and Beautiful,ed.J.T.Boulton,Lodon.
Burnet John.( 1962 ),Platos Theory Of Art,Vol. 1,New York: Cambridge: The University Press.
Bernstein,Richard J,(1992), The New Constellation: The Ethical-Political Horizons of Modernity/Postmodernity ,Cambridge, Massachustte,MIT Press.
Carr, David, (1999), The Paradox of Subjectivity, New York Oxford: Oxford University Press.
Cottingham,J,R. Stoothof and D.Murdoch.(CSM).(1993).The phicopical Writings of Descartes,Cambridge.
Hume,D.(1985)”Of the Standard of Taste,”Essays Moral,Political and Literary,ed.E.Miller,Indianapolis:Libert Classics .
Inwood, M. J, (1999), A Heidegger Dictionary (Blackwell Philosopher Dictionaries),Oxford: Blackwell.
kant,Immanuel.(1997),Critique of pure Reason:Cambridge University.
Panolsky,E.(1924) Perspective als symbolische form vortrage der Bibllothek Warburg.
Reese, Wiliam L.(1980). Dictionary of Philosophy and Religion .Pennsylvania State University:Humanity Books.
- Wilson,Margaret D.(1969).Descartes.New York:Meridian
Whitehead, Alfred North,( 1967), Adventures of Ideas,New York: The Free Press.
منابع تصویری
جنسن، ه.و(1388)، تاریخ هنر جنسن،مترجم: فرزان سجودی و همکاران،تهران: انتشارات فرهنگسرای میردشتی.