مطالعه چگونگی اقتباس انیمیشن های کوتاه کمپانی «تانت میو» از اشعار سورئالیستی فرانسه .......(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسى ارشد، رشته تصویر متحرک، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

چکیده

اقتباس از امر ادبی(شعر) به امر فیلمیک(انیمیشن)از دغدغه های این پژوهش می باشد. هدف از این تحقیق، شناسایی مفهوم شعر و بررسی جنبش شعر سورئالیسم و چهار شاعر مطرح آن در اوایل قرن بیستم فرانسه برای تحلیل چگونگی انتقال کلمات و تعابیر ادبی آنها در شکل تصویری آثار کمپانی «تانت میو» است. بررسی امر اقتباس در گذرگاه سینما و مؤلفه های کاربردی آن جهت درک بهتر موضوع و همچنین نقش کارگردان در این مسیر از اصلی ترین موارد مطرح شده می باشند. بر طبق فرض اولیه، انیمیشن رسانه ای ارجح برای بازنمایی شعر است که دلیل آن قدرت خیال در خلق روایت هایی است که پیش از آن در شعر با زبانی فراتر از معنی معمول واژگان به زبان آمده است. در این پژوهش با تحقیق کتابخانه ای و دریافت چهار فصل از مجموعه انیمیشن های ۱۳ قسمتی کمپانی مذکور از تهیه کننده فرانسوی آن و همچنین ترجمه اشعار و مصاحبه ها از زبان فرانسه به فارسی توسط پژوهشگران، سعی شده است که رابطه ای میان انیمیشن و شعر برقرار کرده و به تحلیل آثار مربوطه پرداخته شود. نتایج به دست آمده، نمایش خصوصیات منحصر به فرد انیمیشن و روند اقتباس بین دو رسانه است که در نهایت به ما تصویری واضح تر از چگونگی اجرای موفق این روند می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of adaptation from surrealist poetry into the short animations of “Tant Mieux Production” in France……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Frazad Moafi Ghaffari 1
  • Hooman Hashemizadeh 2
1 MA, Art faculty, Soore University, Tehran
2 Master’s Degree,Animation, Soore University, Tehran
چکیده [English]

The adaptation of literature in form of poetry to animation film is the main concern of this research. The purpose of this study is at first, to identify the concept of poetry and subsequently to examine the movement of surrealism poetry and its four outstanding poets, in the early 20th century in France to analyze how their words are translated into the image in the works of the Tant Mieux Prod company. France Télévisions and Tant Mieux Prod have invested in this project by focusing on the work of Jacques Prévert, Robert Desnos, Guillaume Apollinaire and Paul Éluard.
An ode to poetry, the aim of the series En Sortant de l’École is to celebrate the prose of French poets who made an impact during their lifetime. Launching the first season with a tribute to the free and pioneering spirit of Jacques Prévert, En Sortant de l’École associated thirteen of his poems with the talents of young filmmakers, fresh out of French animation schools that generated short films embodying Prévert’s verses with their widely different approaches to the medium and with their own graphic creations.
Like other forms of literature, poetry may seek to tell a story, enact a drama, convey ideas, offer vivid, unique description or express our inward spiritual, emotional, or psychological states. Yet, poetry pays particularly close attention to words themselves: their sounds, textures, patterns, and meanings. As a result, it would be difficult to analyze a poem’s words regardless of the poet’s period and life. That is necessary for the director to have a good understanding of this matter to be able to direct a movie in a way that would be comprehensible for the audience too.
In this research, with a library-based study in the theory of adaptation and film-making, and also the translation of poems and interviews from French to Persian, it has been attempted to find the relationship between animation and poetry.
According to the original assumption, animation medium is preferred to represent poetry, which is due to the power of imagination in the creation of narratives which pursue a structure different than the usual use of language. The other major discussions, are the director’s role and the process of adaptation in the cinema in order to make the readers able to understand this process better which will prepare a basis for the final section of this research.
To the purpose of analysis of the short animations of each collections, it would be quite inevitable to study and understand the period, life and background of the poet. Therefore, after reading the translation of the poem, one can adequately understand the atmosphere of the poem and its meaning.
Consequently, with these knowledges it would be less complicated to watch the final short animations and having an opinion about the successfulness of the works. The results would give us a clearer picture of how the adaptation process in animation from poetry could be done and what would be the real problems that should be taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short Animation
  • Surrealism
  • Poem
  • Adaptation
  • Tant Mieux
منابع فارسی
آندرو، دادلی(۱۹۷۶)، تئوری های اساسی فیلم. ترجمه مسعود مدنی(۱۳۹۷)، تهران: انتشارات تابان خرد.
پژمان، عباس(۱۳۹۰)، کودکی ژاک پره ور. تهران: انتشارات کتاب پارسه.
تعمیدی، زهرا(۱۳۸۹)، سایه ی سرمست گزیده شعرهای روبر دسنوس. تهران: انتشارات کتاب خورشید.
رئیس دانا، مریم(۱۳۸۷)، زمان گمشده. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
سابورو، فردریک (6002). اقتباس در سینما. ترجمه   عظیم جابری (5931). تهران: انتشارات افراز
سالیزبوری، مارک(۱۹۹۵)، برتون به روایت برتون ترجمه  بیژن اشتری(۱۳۷۹)، تهران: انتشارات الست فردا.
سیدحسینی، رضا(۱۳۸۷)، مکتب های ادبی، ج ۲. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
شاملو، احمد(۱۳۹۱)، دفتر یکم: شعرها. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا(۱۳۸۷)، ادوار شعر فارسی تهران: انتشارات سخن.
عسکری خانقاه، اصغر(۱۳۸۹)، پاریس در شب گزیده شعرهای ژاک پرور. تهران: انتشارات کتاب خورشید.
کریمی، سهراب(۱۳۹۶)، عشق من با من سخن بگو.تهران: انتشارات مانیا هنر.
هنرمندی، حسن(۱۳۵۰). بنیاد شعر نو در فرانسه. تهران: کتابفروشی زوار تهران شاه آباد.
هوکس، اد(۲۰۰۳). بازیگری برای انیماتورها. ترجمه فرناز خوشبخت، باقر بهرام و مریم تقی بیگی(۱۳۹۳). تهران: انتشارات سوره مهر
مقاله
براتی، مرتضی؛ امامی، نصرالله(۱۳۹۳). مفهوم شناسی شعر و مصداق‌های آن. مقاله۷، دوره۳، تابستان۱۳۹۳،پژوهش نامه نقد ادبی و بلاغت، صفحه 103-122.
منابع لاتین
Canfield Reisman, Rosemary (2012). Critical Survey of Poetry, Salem Press, Massachusetts.
Collington, Mark (2016). Animation In Context, Blumsburry, London.
Guillaume Apollinaire (2017). Alcools, Le Livre de Poche, Paris.
Leuwers, Daniel (2017). Poètes français des XIXe et XXe siècles, Le Livre de Poche, Paris.
Thierry Magnier (2017). En Sortant De l’École, Tant Mieux Prod, Paris.
وبگاه ها
امینی نجفی، علی(۲۰۰۶)، سفر دادائیسم به دور دنیا.
http://www.bbc.com/persian/arts/story/2006/04/060315 waa_dada.shtml
روژه   آلر(۲۰۱۵)،   پویانماییِ  اقتباسی«پیامبر»براساس کتاب جبران خلیل جبران.
https://fa.euronews.com/2015/06/17/animation-industry-and-festival-fans-flock-to-annecy Maury, Delphine (2014). En sortant de l’école.
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/en-sortant-de-l-ecole/tabs/description Tantmieuxprod.net