برگرفتگی‌های نقاشی معاصر ایران از یک نگاره بهزاد (گریز یوسف از زلیخا)(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی/دانشکده هنر و معماری، تهران مرکز

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیأت علمى پژوهشکده فرهنگ جهاد دانشگاهى

4 دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

بررسی روابط میان متن ها که از دیر باز توجه محققان را به خود جلب کرده بود در قرن بیستم به شکل نظام مند و جدی در قالب نظریه بینامتنیت توسط کریستوا  و بارت مطرح و نظریه پردازی شد. ژنت با بهره‌گیری از نظرات کریستوا انواع روابط میان متن ها را با عنوان ترامتنیت نامگذاری و آن را به پنج گونه تقسیم کرد که بیش متنیت یکی از آنهاست. مقالة حاضر در دو بخش مباحث نظری و نقد عملی،  نخست به بررسی و شرح روابط بیش‌متنی از منظر ژرار ژنت و گونه‌شناسی این روابط متنی می‌پردازد. و سپس در بخش دوم سه نقاشی از آثار نقاشان معاصر ایران با رویکرد بیش‌متنیت تحلیل می‌شوند. علت انتخاب این سه نقاشی توجه و برگرفتگی آنها از یک نگاره بهزاد به عنوان پیش متنی واحد بود که زمینه لازم برای بحث و تحلیل بیش‌متنی را فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی داده های برآمده از مطالعة کتابخانه ای درباره بیش متنیت، و مشاهده آثار، از مفاهیم مورد توجه در بررسی و مطالعه نقاشی معاصر ایران بهره خواهد گرفت. تحلیل این آثار تلاشی به منظور رمزگشایی از آنها و یافتن الگوی مناسب برای توصیف، نقد و تحلیل هنر معاصر ایران و ارتباط آن با هنر سنتی گذشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s contemporary painting of derivations from one of Behzad’s miniatures(Yusuf of Escape from Zulaikha) ……. Research Paper

نویسندگان [English]

 • Manizheh Kangarani 1
 • Bahman Namvar Motlagh 2
 • Mohammadali Khabari 3
 • Mohammad Reza Sharif zadeh 4
1 PhD Student research Of Art at Islamic Azad University ,Tehran Central Branch
2 Associate Professor Member Of Shhid Beheshti Univercity
3 PHD Academi Member Of Institute of culture,Art,Architecture of ACECR
4 Associate Professor at Islamic Azad University ,Tehran Central Branch
چکیده [English]

The analysis of the relationships among texts, that had attracted the attention of researchers from a long time ago, was formally and systematically theorized and presented by Kristeva and Barthes under the title of intertextuality theory in the twentieth century. Using Kristeva’s opinions, Genette named a variety of relationships between texts under the title of transtextuality and divided them into five categories one of which is hypertextuality. Current paper, in two parts- theoretical discussions and practical critiques, firstly addresses the analysis and explanation of the relationships of hypertextuality from Gérard Genette’s point of view and typology of such textual relations. Then, in the second part, three paintings of Iranian contemporary painters with approach to hypertextuality are analyzed. The reason of selecting these three paintings was their consideration and derivation from one of Behzad’s miniatures as a single hypotext, which provides the essential groundworks to generate hypertextual discussions and analyses. Current study is going to benefit from concepts which are considered in the analysis and study of Iran’s contemporary painting through observing artworks and using data descriptive-analytical method which is obtained from desk research about hypertextuality. Analyzing these artworks is an effort toward decoding them and finding a proper pattern to describe, criticize, and analyze Iran’s contemporary art and its relationship with traditional art.
Genette’s hypertextual approach which is introduced after kristevian intertextuality could be very helpful in studying and criticizing some paintings. This approach addresses the study of such artworks that are established on the basis of connections among texts. In the current article, hypertextuality approach was used to study three Iranian contemporary paintings which were adapted from Kamal ud-Din Behzad’s miniature of the seduction of Yusuf.
First, these three artworks are created based on derivation, so that these artworks would not emerged without Kamal ud-Din Behzad’s miniature. Second, each of these artworks exhibits a specific form of derivation. In other words, three aforementioned artworks were adapted, to some extent, from Kamal ud-Din Behzad’s miniature of Yusuf and Zulaikha. Therefore, some sort of drastic variety among these artworks indicates contemporary artists’ various statements and expectations. Third, hypertextual type of all three artworks were parodic, which means contemporary artists used Behzad’s artwork to be able to create a new artwork in order to express their own emotions and thoughts.
Eventually, using indigenous and traditional hypotexts not only doesn’t restrain artists’ creativity but also, while providing an indigenous and comprehensible statement,
helps to some kind of aesthetic identity proliferation, and of course, it will be accompanied with critiques and updates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • transtextuality
 • hypertextuality
 • hypotexts
 • typology
 • parody
 • derivation
 • Iran’s contemporary painting
 • Yusuf and Zulaikha miniature
منابع فارسی
آلن ،گراهام(1380)، «بینامتنیت»، پیام یزدانجو، تهران، نشر مرکز
بهزاد در خاطر و خیال نقاشان(1382)،کتاب مجموعه آثار، تهران ، انتشارات فرهنگستان هنر
شعیری، حمیدرضا(1385)، مجموعه مقالات دومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.
کنگرانی،منیژه(1388)، فرایند بیش متنیت در نقاشی،نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، دوفصل نامه علمی پژوهشی دانشگاه هنر،پاییز و زمستان 1388.سال دوم شماره 4.صص 19-34
لوسی اسمیت، ادوارد، (1383)، «عکاسی به مثابه هنر یا...»، ترجمة هلیا دارابی، هفته نامه تندیس. شماره 37
مجموعه مقالات همایش کمال‌الدین بهزاد(1383)، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.
نامور مطلق، بهمن(1391)،گونه‌شناسی بیش‌متنی، فصلنامه پژوهش های ادبی، سال 9 شماره 38
-------- (1390)، درآمدی بر بینامتنیت، نظریه ها و رویکردها، تهران، سخن، چاپ اول.
--------(1395)، بینامتنیت  از  ساختارگرایی  تا پسامدرنیسم(نظریه‌ها و کاربردها)،تهران، سخن، چاپ اول.
--------(1386)، ترامتنیت   مطالعۀ   روابط یک متن با دیگر متن ها، پژوهشنامه علوم انسانی: شماره56،صص83-99.
منابع لاتین
BAHARI.EBADDOLLAH,( 1997 ).BEHZAD.LONDON.VictoriaHouse. Velchmean.John. (2001) Art after Appropration Essay on Art in the 1990s, publishing license onder the G+A Arts International.
Genette, G. (1997). Palimpsests. Lincoln: University of Nebraska Press.