از مستند اجتماعی تا مستند شهری (بررسی تطبیقی بین آثار چند عکاس اروپایی که از ایران نیمه قرن 19 تا نیمه قرن20 عکاسی کرده اند)(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده هنرهاى تجسمى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، گرایش«عکاسان مستند اجتماعی»  با ملیت های مختلف اروپایی(روسیه، انگلستان، هلند، آلمان و ...) در بازه زمانی نیمة قرن 19 تا نیمة قرن20 با رویکردی بسترگرایانه به منظور تحلیل نگرش عکاسان مزبور که در پرشیا(ایران کنونی)عکاسی کرده اند، دستمایه تحقیق و بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، به دست آوردن«نگرش» هرکدام از عکاسان مزبور در محدودة زمانی مورد نظر و همچنین تعیین تفاوت ها و تشابهات آنان در نگرش های بازیابی شده بوده است. در مورد هر عکاسی ابتدا زندگی نامه کاری او آورده و سپس به تحلیل نگرش وی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نگرش عکاسان منتخب که ماحصل کار آنان است در تولید و مصرف هم خوانی ندارند. عکاسان مورد بررسی بر سوژه های انسانی خویش در سرزمین ایران اعمال قدرت و سلطه گری داشته اند. داعیه اصلاح طلبی که وجه بارز و مشخص عکس های مستند اجتماعی قلمداد می شود فقط در رویه و سطح ظاهری آثار نمود دارد و به فرجام عملی نرسیده است و عمدتاً جلوه های جستجوگری وجهان گردی در کارهایشان بارز و شاخص می باشد. کارکردِ اسنادی و بایگانی که سرنوشت محتوم عکس های آرشیو شده در بایگانی هاست، از خلال آثار آنها قابل دریافت است. سویة چرخش از عکاسی«مستند اجتماعی» به سمت عکاسی«مستند شهری» وجه تمایز مشخص دیگری است که این تحقیق آن را هویدا و آشکار می کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From social documentary to urban documentary comparative study between some European photographer who have photographed from Iran from half of the 19 century till half of the 20 century) ……. Research Paper

نویسنده [English]

  • Mohammad Sattari
Associate Professor at Tehran University
چکیده [English]

The tendency and perspective of “social documentary photographers” with different European nationality(Russia, England, Netherlands, Germany / Austria and …) in a period from half of the 19 century to half of 20 century with a subjectivity approach in order to study and analyzing the mentioned photographer’s attitude that traveled to Persia (current Iran) and subsequently have photographed from it, has been investigated and studied in this paper. What is that can be defined and included following the title of “social documentary photography” is not anything except the created work by photographers that with relative commitment to Human phenomena that is around you, either as a fascination for humanity or as a protest against the current situation and reformist look.The “Social documentary photography” mainly corresponds to the personal concerns of the photographer and, of course, the being of outside subject. The main purpose of this research was to attain the “attitude” of each of the mentioned photographers in the desired time period and also specifying the differences and similarities of these photographers in retrieved attitudes. Some of the photographers in nineteenth century saw their work as a “document”, but many other did not anything about themselves and they did not know that the photographer is a documentary. Other genres close to social documentary photography include ethnographic photography which is essentially the same as recording people in shaky or risky situations, but they are oblivious to the recording of traditions, clothing and living or biological conditions. Documentary photography dominated in many ways to the history of twentieth century photography and many great photographers in mentioned century have been linked to this genre. Talking more about the documentary photography, whether in absolute or relative terms, means going to a marsh with contradictions, turmoil and uncertainties. In this paper we were raised the photographers that in addition to their performance in the social documentary genre were important in another aspect that is the name and works of some of them arises for the first time in a scientific – research paper in Iran.
In selecting and electing the photographers that are the case study of this paper, regardless of two mentioned property (that all of them should be active in social documentary genre and theirs works did not seen or be less prominent in Iran) the personal interest of the author of this article has also been among. The necessity of having a time frame and specific social condition and almost identical about the intended photographers of this article that were traveled to Persia / Iran in a desired time period and have photographed, is another key and important element that should be taking into account it. In the case of contextualize this explanation is required that in this paper according to the nature of “social documentary photography” and expectation from it, we have considered a “subjectivity” approach against “aesthetics” approach. The desired photographers have been selected from different European geography (Russia, England, Netherlands, Germany /Austria). Meanwhile because England is the main and major source of the social documentary approach, paid more attention to the more photographers of this geography. For any photographer, at first his/her biography has been published and then his/her attitude has been analyzed. The findings of this research shows that the approach of the selected photographers that is the result of theirs works, has not consistency in production and consumption. The studied photographers have power and dominance on their human subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social documentary photography
  • Persia (Iran)
  • Albert Hotz
  • Alexander Iyas
  • George Stevens
  • Laurance Lockhart
  • Ferya Stark
  • Inge Moroth
ادیسون، پیتر(2003)، سفری به ایران(مجموعه  عکس های جورج استیونس 1905 تا 1915)، سازمان میراث فرهنگی، تهران.
حمیدیان، تورج، توکلی، شهریار(1392)، فرهنگ عکاسان جهان، حرفه – هنرمند، تهران.
چگینی، علیرضا(1385)، فرهنگنامه تطبیقی نام های قدیم و جدید مکان های جغرافیایی ایران و نواحی  مجاور، چاپ دوم، بنیاد پژوهش های اسلامی، مشهد.
ستاری، محمد(1377)، سیر تحول  عکاسی(بخش اول تحت عنوان عکاسی در ایران)، سمت، تهران.
سکولا، آلن(1388)، بایگانی وتن، ترجمه مهران مهاجر، نشر آگه،‌تهران.
کلارک، گراهام(1393)، عکس، ترجمه حسن خوبدل و زیبا مغربی، نشر شورآفرین، تهران.
لاگریج، اشلی(1391)، درآمدی بر نظریه های عکاسی، ترجمه حسن خوبدل، نشر شورآفرین، تهران.
ولز، لیز(1390)، عکاسی: درآمدی انتقادی، ترجمه مهران مهاجر و دیگران، مینوی خرد، تهران.
کتاب های لاتین
Bamberg, James and Melville , Charles(2002). Images of Persia(Photograph by Laurence Lockhard 1920s-1950),The Centure of Middle Eastern and Islamic Studies, university of Cambridge, Cambridge, U. K.
Faber, Monka and Nafisi, Azar (2009). Inge Morat: IRAN, steadi , Gotingen, Germany.
Ruthven, Malise(1994). Freya Stark in persia, Garnet publishing , Reading , U.K.
Vuurman, Corien and Martens, Theo(1995). Perzie En Hots,Legatum warnerianum Bibliotheek derRijksuniversitieit ,Leiden.
Tchalenko, John(2006). Images from the End Game (Persia through a Russian Lens 1901- 1914), SAQI,London, U.K.
مجله لاتین
Vuurman, Corien (2013). “ordinary pictorial Delights from Leiden Library collections”, in: History of photography , Vol 37, No 1, February, pp 32- 47.
رساله
جابری، شایان (1394)، بررسی تحلیلی و تطبیقی نگرش عکاسان شاخص مستند اجتماعی در امریکا،  انگلستان و...، رساله کارشناسی ارشد پژوهش هنر،  دانشگاه شاهد، دانشکده هنر به راهنمایی دکتر محسن مرآتی و مشاورت دکتر محمد خدادادی مترجم زاده،(برای دسته بندی ویژگی های شاخص عکاسان مستند اجتماعی از این رساله الهام گرفته بسیار سود جسته ام و درجای جای این مقاله بهره ها  برده ام).
عراقچیان، مهدی(1388)، بررسی تفاوت دیدگاه عکاسان ایرانی و اروپایی در عکس برداری از ایران دوره قاجار، رساله کارشناسی ارشد عکاسی، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا به راهنمایی دکتر محمد ستاری.
اینترنت:
ویکی پدیای فارسی، تاریخ دسترسی در11/8/2015
https: //Socrates.leidenuniv.nl:443
تاریخ دسترسی در 3/9/2008