خط مشکّل (تحول و تطور فرم ومفاهیم آن)(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا

2 دانش آموخته کارشناسى ارشد، رشته گرافیک، دانشکده هنرهاى تجسمى، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این مقاله با این فرضیه شروع شد که تحریم مذهبی و کلامی تصویر پیکره ای در صدر اسلام، خطاطان و خوشنویسان را به مشکّل سازی حروف رهنمود کرد و با انتقال مفاهیم و وجوه ارتباطی آن، ارزش های بصری والایی به خوشنویسی بخشید. خطاطان و خوشنویسان در ابداع خطوط مشکّل و با توجه به مواریث مذهبی و فرهنگی به افق های وسیعی از هنرتجسمی دست یافتند و حروف را من حیث حروف و نیز فرم های آن راه مشکّل سازی کردند. آنها انواع مشکّل ها را پدید آوردند و در این پدیداری از انواع قلم ها چون کوفی و نسخ و ثلث و رقاع و تعلیق گرفته تا نستعلیق و شکسته نستعلیق و غیره بهره گرفتند. مهمترین دستاورد آنها در مشکّل سازی بهره گیری از نمادهای انسانی و جانوری و گیاهی از برای تفسیر و توجیه بعضی از مفاهیم قرآنی و فرهنگ اسلامی بود. خط معرفت تصویرالفاظ شد؛ الفاظی که خود به تصویری جاندار و پرمفهوم بدل گشت و این شاخه از هنر اسلامی را در حد فاصل نوشتار و تصویر قرار داد. در این مقاله ارتباط نهادی خط و تصویر با بهره گیری از سه فرآیند وصف(چیستی) ارزیابی(چگونگی) و نقادی علمی در بوته بحث و فحص قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pictorial Calligraphy(Khatt Mushakkal) ……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Azhand 1
  • Leila Khosravi 2
1 professor of visual art, university of Tehran, Iran.
2 Graduated master of Graphic arts, university of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Certain Prohibition in representational Arts, as painting, under early Islamic period, has persuaded Artists to invent various types of pen and fanciful methods in the art of calligraphy. This has resulted in certain of calligraphy forms and shapes of human, animals, different objects and so on. The high visual of calligraphy, in addition to its property conveying meaning and communicative aspect has resulted in many beautiful forms and shapes, along with inscription of expressions with themes that are harmonized with pictures. In formation of these forms, known as pictorial calligraphy (Khatt Mushakkal), the value of the appearance of lines has been preferred over their legibility and compliance with inscription rules; decorative and ornamental Kufic script in Iran was associated withَAli ibn Abitaleb. For example, Sultan Ali Mushhadi the calligrapher, claims that Ali invented Kufic script. The association of Ali with Kufic enhance the religious implications of all forms of writing. Histories of calligraphy mention the Setta (six) traditional scripts. These scripts contains muhaggag, rayhan, nasakh, Riga, Thulth and Tauqi. Taken together these scripts provided calligraphers with a basic repertoire with which they could execute a variety of tasks. In connecting calligraphy with religious discipline, calligraphers were continuing a well-established tradition in the Islamic world. These is a saying attributed to both Euclid and Plato which seeks to define this instrumen. The view that writing was spiritual geometry gained particular strength from the precise geometric formulas of shape and proportion which were the basis of various scripts used in Persian tradition. Scripts used in the religious sphere were based on a canon of proportion which had evolved over several centuries. Therefore, the present article deals with the ability of association of calligraphy with images and its main focus is to collect and analyze works and examples that are focus is to this branch of calligraphy scripts. Going through the historical development of the pictorial calligraphy and examining the present inscriptions and methods of designing and drawing the pictorial handwriting along with Symbology of these works and analysis of visual characteristics of a number of examples, the article reaches a kind of conclusion. In these pictorial calligraphies priority of the aesthetic aspects and ornamentation of lines over the technical aspects of calligraphy and merge and formation of letters in each other as well as rich imaginative decorations have made up for pictorial vacuum that arises from prohibitions. The duty and undertaking of conveying meaning and philosophy too, as a requisite of the Islamic art of calligraphy in a symbolic form and within the shapes chosen by artist, is also perceivable within these pictorial calligraphies. All pictorial calligraphies were composed in Persian and penned in inky black scripts on white, ivory, and tan sheets presumably made as a practice exercise in the first instance, products of calligrapher’s endless activities. To comprehend the pictorial calligraphy, it is necessary to acknowledge, identify, and define the scope of changes made to it after its compilation. This article makes more sense to treat this task.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pictorial Calligraphy
  • Painting Calligraphy
  • Fanciful Scripts Symbolism
  • Kufic
  • Tughra
  • Golzar Script
افضل طوسی، عفت السادات(۱۳۸۸)، از خوشنویسی تا تایپوگرافی، هیرمند، تهران
ایمانی، علی(۱۳۸۵)، سیر خط کوفی در ایران، زوار، تهران.
بامبرو، فیلیپ(۱۳۹۰)، گنجینه اسلام، ترجمه مسعود گلزاری و مهدخت وزیری پور، نشر کتابدار، تهران.
بیانی، مهدی(۱۳۵۸)، احوال و آثار خوشنویسان، جلد ۱و۳، دانشگاه تهران، تهران.
حافظ شیرازی(۱۳۶۳)، دیوان، تصحیح پرویز ناتل خانلری، خوارزمی، تهران.
حصوری، علی(۱۳۸۱)، مبانی طراحی سنتی ایران، چشمه، تهران.
خلیلی، ناصر و دیوید الکساندر(۱۳۸۷)، ابزار و آلات  جنگ، ترجمه غلامحسین علی مازندرانی، کارنگ، تهران.
___و ارنست گروبه(۱۳۸۴)، سفال اسلامی، ترجمه فرناز حایری، کارنگ، تهران.
___و نبیل صفوت(۱۳۷۹)، قلم هنر، ترجمه پیام بهتاش، کارنگ، تهران.
داماس،  ژاک(1363)، هنرخطاطی درترکیه،   ترجمه بهروزگلپایگانی، یساولی، تهران.
دهخدا، علی اکبر(۱۳۷۳)، لغت نامه، ماده طغرا، دانشگاه تهران، تهران.
رسم الخط(1363)، انتشارات یساولی، تهران.
زین الدین المصرف (1391ق.)، بدایع الخط العربی، بی نا، بغداد.
سحاب،   عباس(۱۳۸۱)،  اطلس    چهارده     قرن  هنر اسلامی، جلد ۲، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی، تهران.
سمسار، محمد حسن(۱۳۷۹)، کاخ گلستان، نشر زرین و سیمین، تهران.
شاه قاسم انوار(۱۳۳۷)، دیوان، چاپ سعید نفیسی، بی نا، تهران.
شفیعی کدکنی، محمدرضا(6831)، قلندریه  در  تاریخ،سخن، تهران.
شوالیه ژان و آلن گربران(۱۳۸۵)، فرهنگ نمادها، ۵ جلد، ترجمه سودابه فضائلی، جیحون، تهران.
شیمل، آنماری(1383)، خوشنویسی و فرهنگ اسلامی، ترجمه اسدالله آزاد، آستانقدس رضوی، مشهد.
____(۱۳۷۹)، «شعر و خوشنویسی»، اوجهای   درخشان هنر اسلامی، ترجمه پاکباز و ریاحی، آگه، تهران.
فضایلی، حبیب اله (1362)، اطلس خط، مشعل، اصفهان
____(1384)، تعلیم خط، سروش، تهران.
قاضی احمدقمی(۱۳۵۲)، گلستان هنر، بنیاد فرهنگ  ایران، تهران.
قائم مقامی، جهانگیر(۱۳۵۰)، مقدمه ای برشناخت اسناد، انجمن آثار ملی، تهران.
قلیچ خانی، حمیدرضا(۱۳۸۸)،   فرهنگ واژگان و اصلاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته، روزنه، تهران.
محمد،جاجرمی(۱۳۵۰)، مونس الاحرار، جلد ۲، به  کوشش میرصالح طبیبی، بی نا، تهران.
مینورسکی، ولادیمیر(۱۳۳۴)، تذکره الملکوک، ترجمه مسعود رجب نیا، امیرکبیر، تهران.
هراتی، محمدمهدی(۱۳۶۷)، تصویر و تجسم عرفان در هنرهای اسلامی، دانشگاه الزهرا، تهران.
یوسفی، غلامحسین(۱۳۸۴)، خوشنویسی در دانشنامه ایرانیکا، امیرکبیر، تهران.
منبع انگلیسی
Khatibli, A. and Sijelmassi,M., (1976), The splendor of Islamic calligraphy, Thames and Hudson, London
Rice, D.S, (1988), The wade cup in The Cleveland Museum Of Art, Mazda Pub., USA
Roby .J., (1999), Qajar Portrait, Tauris Pub., London
Rogers, J.M., (2010), Arts of Islam, Thames and Hudson, London