نظر افلاطون درباره ی نقاشی(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتراى فلسفه، مدرس دانشگاه هنر و تهران

چکیده

نظریات افلاطون درباره ی هنر نقاشی دارای اهمیت فراوان است. تاکید او بر نقاشی بیشتر از جنبه ی هستی شناسی و معرفت شناسی است تا تربیتی و اخلاقی؛ زیرا نقاشی نسبت به هنرهای بیانگر(شعر و موسیقی)تاثیر کمتری بر روحیه مخاطب می‌گذارد. او نقاشی زمان خود را منحط خواند. هنر نقاشی در زمان او پیشرفت زیادی کرده بود و نقاشان فنونی را برای غلبه بر خطای باصره کشف کرده بودند. این پیشرفت برای افلاطون نوعی پسرفت بود. نقاش نباید از قوانین سنتی سرپیچی کند و با انحراف در واقعیت و ایجاد توهم بصری ما را فریب دهد. او فقط از اشیاء محسوس تقلید می‌کند و صورت ظاهری و تصویر چیزها را به ما می‌نمایاند نه حقیقت آنها را. نقاش سه مرتبه از حقیقت دور است و به آنچه می‌کشد علم و معرفت حقیقی ندارد. بنابراین هنر نقاشی جایگاه والایی در نظام فلسفی افلاطون ندارد. او در برابر نقاشی زمان خود از نقاشی مصر دفاع می کند و کمال مطلوب نقاشی را نه در هنر آتنی  بلکه در مشرق زمین می‌یابد. نقاشان مصری از قوانین ثابت و تغییرناپذیری پیروی می کنند که منشاء الهی دارند. کار نقاش مصری میمسیس(تقلید)نیست بلکه آنامنسیس(یادآوری)است. نقاش واقعی کسی است که مُثُل و حقایق اعلی را به یاد آورد و در کار خود از آنها سرمشق بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

plato on painting ……. Research Paper

نویسنده [English]

  • Hamidreza boshagh
Phd.D.inPhilosophy,lecturer at the universities of Art and Tehran
چکیده [English]

Plato did not write an independent book about painting, but his ideas about this art are very important. His emphasis on painting is more ontological and epistemological than moral and educational, because  painting toward the expressive arts (poetry and music) has a less impact on the audience’s morale. In a universal division, Plato divides the  art of image-making into two parts:(1) likeness-Making (eikastike); and (2) Apearance-making or (phantastic). In art of likeness-Making, the artist makes his work just like the original And it does not distort the reality. But phantastic art is not a The mere imitation of reality And it changes the reality in the interest of the senses؛ in the other words, the artist creates a work that is even more beautiful than the original. Plato is the first philosopher to extend the meaning of Mimesis and use it in the sense of imagination In the imaginative art, Mimesis is not pure representation of real objects, and the artist’s work is outside the realm of imitation. Painting and sculpture are part of the arts. Plato called the painting of his time degenerate.The art of painting during his time had made a lot of progress and painters had discovered techniques to overcome the virtual error. This progress went back to Plato.The painter must not defy traditional rules, and deceive us by distorting reality and creating visual illusions. The painter will change the rules of nature to adapt to the requirements and conditions of my vision. He can never show the truth of objects and only depicts a shadow or a phantom of objects, objects that are themselves nothing but illusion. He imitates only tangible objects, and the outward appearance and image of things depicts us, not the truth of them. He is three times far from the truth, and does not have the true knowledge of what is going on. Therefore, Painting does not have a great place in Plato’s philosophical system. At the time of Plato, Sophist’s ideas were prevalent. By the way, Plato was in agreement with the Sophists, because the senses do not give us any certainty; They are making mistakes. Human senses do not know objects as they are, but they find objects as they seem. Art is deception (apate) and charm (goeteia). Poetry  is charming  with words  and painter charming with pictures. Plato opposed their phenomenalism and illusionism, because knowledge was not limited to the senses. Plato defends the Egyptian paintings against the art of painting his own time and finds ideal art not in Athenian art, but in the East. Egyptian painters follow the fixed and inviolable laws that the gods have set. The work of the Egyptian painter is not mimesis (imitation), but Anamnesis (recollection). The real painter is the one who recalls the supernatural truths and follows them in his work. Plato does not give any explanation about the nature of Egyptian painting; this ideal painting does not need to be described and defined, and should only be accepted as a patern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Painting
  • Mimesis
  • Anamnesis
  • Phantastic art
  • Plato
منابع فارسی
افلاطون(۱۳۵۷)، دوره ی کامل آثار، جلد چهارم، جمهوری، ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، تهران.
افلاطون(۱۳۷۴)، جمهوری، ترجمه فواد روحانی، چاپ ششم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
تاتارکیویچ،ووادیسواف (۱۳۹۲)، تاریخ زیباشناسی، ترجمه سید جواد فندرسکی، نشر علم، تهران.
کاپلستون، فردریک چارلز(۱۳۸۸)، تاریخ فلسفه، جلد اول یونان و روم، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، چاپ هفتم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
گمپرتس،تئودور(۱۳۷۵)،متفکران یونانی، ترجمه محمدحسن لطفی، جلد دوم، انتشارات خوارزمی، تهران.
وارنر، رکس(۱۳۸۷)، دانشنامه اساطیر جهان، زیر نظر ابوالقاسم اسماعیلپور، نشر اسطوره، تهران.
منابع لاتین
Adam,O(1920), The Republic of plato, Cambridg University Press.
Blackburn, Simon (1994), Dictionary of philosophy, Oxford University Press.
Bosanquet, Bernard (2002), A History of Aesthetic, Rutledge.
Cornford, F. M (1967), The Republic of Plato, Thirty-fourth Edition, Oxford University Press.
Field,G.C(1951),The Philosophy of Plato, Oxford University Press.
Goodrich R. A (1982), “Plato on poetry and painting”
The British Journal of Aesthetics, Volume 22, Issue 2, pp.126–137.
Grube, G. M. A (1958), Plato’s Thought, Beacon Press.
Keuls, Eva c (1974), “Plato on painting”, The American Journal of Philology, The Johns Hopkins University Press, pp.100-127.
Keuls, Eva C (1978), Plato and Greek painting, Publication Leiden, Brill, 1978.
Petraki, Zacharoula (2015), “Painting, Ethics, and Ontology in Plato’s Republic 5”, CHS Research Bulletin 3, no. 2.
Petraki, Zacharoula(2013) ,The philosophical paintings of the Republic. Synthesis.vol.20,p.71-94.
Plato(2010), Dialogues  of Plato: Translated Into English, with Analyses and  Introduction,  Benjamin Jowett, Cambridge University Press.
Porter, I. James (2010), The Origins of Aesthetics Thought in Ancient Greece, Cambridg University Press.
Sahakian, william. S (1967), History of philosophy, Barnes & Noble books.
Stockhammer, Morris (1965), Plato dictionary, Littlefield, Adams & Co.
Tatarkiewicz,Waldyslaw (1980), A history of six ideas: an essay in Aesthetics PWN-Polish Scientific Publishers-Warszawa.