کاربرد خلاقانه‌ی محصولات بازیافتی فرش براساس مفاهیم توسعه پایدار در طراحی داخلی معاصر(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسى ارشد رشته صنایع دستى، دانشکده هنر دانشگاه سوره، تهران، ایران

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.3.2.59

چکیده

دست‌بافته‌ها از با   ارزش‌ترین صنایع دستی کشور محسوب می‌شوند که برخاسته از فرهنگ جامعه‌اند. از مهم‌ترین عرصه‌های حضور دستبافته ها در زندگی انسان، کاربرد آن در دکوراسیون داخلی است. امروزه به سبب تحول در شیوه‌ی زندگی نیازهای جدیدی در عرصه طراحی داخلی شکل گرفته است. از این رو خلاقیت و نوآوری در تغییر و هماهنگی این بافته‌ها با دنیای امروز ضروری است. با علم به اینکه خلاقیت بر نوآوری و کنار گذاشتن اصول جا   افتاده تأکید داشت و این خود آسیب هایی را به عرصه صنایع دستی وارد خواهد کرد، لذا مفهوم خلاقیت در این مقاله در چارچوب نظریه‌ی توسعه پایدار دنبال شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با رویکرد توصیفی– تحلیلی به انجام رسیده است. شیوه جمع‌آوری اطلاعات براساس مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های میدانی است که در روش میدانی از شیوه‌ی مصاحبه و عکسبرداری استفاده شده است. نتایج مذکور حاکی از آن بود که دستبافته ها قدرت و توانمندی بازگشت به طبیعت را دارا بوده و از همین رو بازیافت آنها حائز اهمیت می‌باشد. لذا قرابت زیادی با اهداف و مؤلفه های توسعه پایدار دارند و نهایتاً اینکه می توان از طریق ایجاد تولیدات خلاقانه‌ی حاصل از فرش های بازیافتی محصولات متنوعی از جمله کوسن، پاف، مبلمان، نیمک و غیره را وارد طراحی داخلی معاصر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovative Application of Recycled Carpet Products Based on Sustainable Development Concepts in Contemporary Interior Design…… Research Paper

نویسندگان [English]

  • Mehdi Keshavarz Afshar 1
  • Sara Jalilehvand 2
1 Assistant Professor, Department of Art Research, Tarbiat Modarres Tehran, Iran
2 MA in Handicraft, Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Crafts are a great tool for expressing ideas and representing cultures. The artistic value of a craft product is the result of years, and even centuries of experience, pursuit and continuity of its creative artistry. Crafts as an indigenous and indigenous industry and Iran›s most prominent applied art have deep roots in the rich and fertile culture of Islamic Iran. Handicrafts are one of the most original and valuable handicrafts, and embody the cultural and historical backdrop of societies with artistic and economic dimensions. The amazing beauty and attractiveness of the Iranian carpet has made it the most valuable art among Iranian arts. One of the most important areas of handmade presence in human life is its application in interior decoration. Today, as the lifestyle evolves, new needs have been formed in the field of interior design. As the lifestyle flows toward modernity and with the layout of modern homes, it seems that Iranian hand-made rugs have become an added element in homes. Of course, the strong and continuous presence of Iranian carpets in some design styles cannot be concealed, but unfortunately this market has not grown in sync with other interior design markets. Creativity and innovation are therefore not only necessary but also necessary to change and harmonize these textures with today›s world, and with the knowledge that creativity emphasizes innovation and abandoning established principles, this will damage the craft field itself. Therefore, the concept of creativity in this paper was pursued in the context of sustainable development theory. Due to environmental problems, designers today are planning to introduce designs for living and interior decoration that are consistent with the principles of sustainable development and aim to minimize energy consumption. Contemporary artists with environmental concerns are trying to further the recycling process into the cycle of interior design and production. One of the problems that has been the subject of much attention lately is the problem of carpet recycling. Due to the high volume of carpets consumed worldwide, large numbers of waste fibers go to landfills every year, which not only imposes environmental and economic concerns on the community but also wastes resources. Therefore it is very important to recycle and reuse the handmade. The present study is an applied one that has been done with a descriptive-analytical approach. The method of gathering information is based on library studies and field research which uses the method of interviewing and photographing in the field method. The results indicated that the handmade had the power and ability to return to nature, so recycling is important. Therefore, they are closely related to the goals and components of sustainable development. Depressed handmade have the potential to be used in other parts of interior decoration and, ultimately, can be achieved through the creative production of recycled carpets from a variety of products including cushions - puffs - furniture - benches and ..... He introduced it to contemporary interior design, which would somehow be effective in reviving handcrafts and introducing them to the new generation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Carpet recycling
  • Sustainable development
  • Interior design
منابع فارسی
ـ خدادادی، صدف(1396)، کاربرد مواد بازیافتی در هنر معاصر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر تهران(پردیس فارابی).
ـ دهخدا، علی اکبر(1336)، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات مجلس.
ـ مجله ی تحریریه زیلومه. فرش کهنه نما چیست؟ پیاده شده در 11 آبان 1397. برگرفته از سایت https://ziloome.com
ـ محمدی، سمیه و صالح پور، الهه(1392)، جایگاه و نقش صنایع دستی و سنتی ایرانی در طراحی داخلی، (11-1)، اصفهان، سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون.
ـ مرادخانی، حجت اله. صنایع دستی، دریچه ای برای تحقق توسعه پایدار. پیاده شده در 22 اسفند 1395. خبرگزاری تحلیلی ایران. برگرفته از سایت https://www.khabaronline.ir
ـ مکتبی، محمود. نگاهی به ریشه های تاریخی هنر بازیافت. پیاده شده در 25 مرداد 1388. برگرفته از سایت www.newarts.blogfa.com
ـ مولدان،بدریچ و بیلهارز، سوزان(1381)، شاخص های توسعه پایدار، ترجمه ی نشاط حداد تهرانی و ناصر محرم نژاد، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
ـ میرزا امینی، سید محمد مهدی و رشادی، حجت اله(1396)، فرآیند تولید فرش دستبافت: مرکز ملی فرش ایران، تهران، انتشارات چشمه آدینه.
منابع انگلیسی
-Adams,W.M.(2009). Green development environment and sustainability in third world, third edition. London.
-Chelimo, C . (2013). Risk factors for and prevention of human papillomaviruses (HPV), genital warts and cervical cancer.
-Wang, Y . (2003). Recycling of carpet and textile fibers. Chapter 16, in plastics and the environment: a handbook, edited by a.l. andrady(john wiley & sons, newyork, 2003), 697-725.
-WCED(1987).World life issues on environment and development.
مصاحبه ها
ـ خلیقی، علی، بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستبافت ایران، 7شهریور ماه 1397- ساعت 2 عصر، تهران.
ـ روفه گر حق، محمود، بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستبافت ایران، 7 شهریور ماه 1397- ساعت 8 عصر، تهران.