مطالعه تحلیلی پایان بازنمایی واقعیت در نقاشی پاپ آرت با تکیه بر رویکرد پُست مدرن بودریار (نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال « فلسفه هنر »

2 دانشیار و عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.4.2.43

چکیده

«بازنمایی» یکی از مهمترین نظریه ها در باب ماهیت هنرها است. براساس این نظریه که شکل اولیه آن ذیل طرح پرسش از نسبت هنر با واقعیت در آثار افلاطون نمود یافته است، هر اثر هنری ناگزیر محاکاتی از طبیعت است. پس از اختراع دوربین و امکان بازتولید مکانیکی این رویکرد با چالش جدی مواجه شد و سخن از تغییر ماهیت هنرها به میان آمد. این رخداد منجر به شکل گیری جنبش هایی در نقاشی مدرن شد که از تصویرکردن عناصر آشنا و شبیه سازی آنها اجتناب ورزیدند. با گسترش فن آوری های جدید بحران بازنمایی در عصر پست مدرن تشدید و منجر به طرح مباحثی پیرامون پایان نظام بازنمایی از سوی نظریه پردازی چون بودریار گردید؛ لیکن برخلاف چنین جریانی واقعیت عینی با جنبش پاپ آرت دوباره به بوم نقاشی بازگشت، در نتیجه این پرسش مطرح شد که آیا پاپ آرت تبلور بازگشت نقاشی به سنت بازنمایانه خویش است؟ بر این اساس، مقاله حاضر که با استناد به منابع معتبر و به شیوه کیفی انجام گرفته، درصدد است تا با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین اندیشه های بودریار در باب پایان نظام بازنمایی نشان دهد، آنچه در زیر متن سبک پاپ آرت جریان داشت، پذیرش ماهیت تکثیری و تولیدی هنرها و جایگزینی منطق بازتولید نشانه های واقعیت به جای بازنمایی آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical S tudy on ‘The end of representation of reality’ in Pop art By adopting Baudrillard’s pos tmodern approach ……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Ehsan Alirezaei 1
  • Ali Moradkhani 2
1 Doctoral S tudent in Philosophy of Art, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, North Tehran Branch.
چکیده [English]

Representation is a prominent theory about the essence of art. Archaic forms of this theory could be traced to Platonic texts concerning the relation of art to reality. It might seem that any work of art would inevitably be an imitation of nature. Despite its deficiency, this notion has gradually become the dominant approach to read art, nevertheless, by the invention of camera, the mechanical reproduction of reality was made possible in modern time and it challenged the old notion by transformation of representative essence of art. The direct effect of this crisis on painting, which had always been considered a representational art, was its emancipation from the confines of representing the material reality, since photography, thanks to its mechanical nature, offered such realis tic images of the material world that no painter could compete with. As a result, pictorial imitation declined in modernis t painting and exploring new ways of seeing the world and revealing the authentic truth became the main concern; something that lead modernis t painting to move further away from representing tangible reality. This incident resulted in modern painting’s refusal of representing the objective reality and, moreover, the emergence of new s tyles, which avoided any depiction or simulation of familiar objects. Also the emergence of new printing technologies like digital exacerbated the crisis of representation in the age of pos tmodernism and caused the appearance of challenging discourses like the idea of ending of representation sys tem by Baudrillard. However, in the very period where changing the representational nature of the arts and abolishing the representational tradition was under discussion, painting saw the formation of the pop art movement, and the elements of concrete reality returned to canvases through the works of such artis ts as Jasper Johns and Warhol, which seemingly sugges ted the return of painting to its representational tradition. Therefore, the ques tion then arises, Could the Pop art be the return of painting to its representative tradition? Hence, this research used written and electronic sources, analysis of qualitative data, and considered the Baudrillard’s thoughts on the ending of representation sys tem to demons trate how Pop art helped the subs titution of the logic of reproducing the reality for representing it. This research is premised on the idea that Pop art painting uses the logic of reproducing the symbol of reality foundation, and has no representative essence. Eventually, the article will firs t address the change in the nature of the arts in the modern era and then, by analyzing and describing the views of Baudrillard on the end of the representational tradition, explain how it was represented in pop art. Finally, The current research showed that while the movement chose concrete reality and familiar components of everyday social life as its subject matter, it did not aim by any means to reveal the true nature of things to us; it replaced, in perfect agreement with the theoretical discourse of the pos t-modern era, the representation of reality with the reproduction of the mark of its essence by recognizing the reproducible nature of the arts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Pop Art
  • Reproduction
  • Baudrillard
منابع فارسی
ارسطو(1393)، فن شعر، ترجمه عبدالحسین زرینکوب، تهران: امیرکبیر.
افلاطون(1353)، جمهوری، ترجمه محمد حسین لطفی، تهران: ابن سینا.
بسحاق، حمیدرضا(1398)، نظر افلاطون درباره نقاشی، نشریه رهپویه هنر/هنرهای تجسمی، شماره2، بهار89
بکولا، ساندرو(1387)، هنر مدرنیسم، ترجمه رویین پاکباز، تهران: فرهنگ معاصر.
بودریار، ژان(1374)، سرگشتگی نشانه ها، ترجمه مانی حقیقی، تهران: نشر مرکز.
بودریار، ژان(1393)، در سایه اکثریت های خاموش، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.
رمضانی، روح الله(1392)، تغییرات در تجربه و کارکرد اثر هنری در دوران تکنولوژی ازدیدگاه والتر بنیامین، فصلنامه کیمیای هنر، شماره.6.
سمیع آذر، علیرضا(1394)، اوج و افول مدرنیسم، تهران: نشر نظر.
صحافزاده، علیرضا(1388)، هنر هویت و سیاست بازنمایی، تهران: نشر بیدگل.
فلوطین(1366)، دوره آثار فلوطین، ترجمه محمد حسین لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی.
منصوریان، سهیلا(1390)، وانمایی: تاریخچه و مفهوم، فصلنامه کیمیای هنر، شماره.2.
منصوریان، سهیلا(1393)، هنر و حقیقت رسانه در روزگار پست مدرن، کیمیای هنر، شماره 8.
وارد، گلن(1393)، پست مدرنیسم، ترجمه نادر فخر-ابوذر کرمی، تهران: نشر ماهی.
ولز، لیز(1392)، عکاسی درآمدی انتقادی، ترجمه محمد نبوی و گروه مترجمان، تهران: نشر مینوی خرد.
هاسپرس، جان(1377)، تاریخ و مسائل زیبایی شناسی، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی. تهران: نشر هرمس.
هایدگر: مارتین(1375)، عصر تصویر جهان، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه ارغنون شماره 11 و 12 .
منابع لاتین
Althusser, Louis (2001). Lenin and Philosophy and Other Essays. Introduction by Fredric Jameson Translated from the French by Ben Brews ter. Published by: NYU Press.
Baudrillard, Jean (1984). The Hyper-realism of Simulation, in Art in Theory Edited by Charles Harrison and Paul Wood, Blackwell Publishing.
Baudrillard, Jean (1988). America. London & New York: Verso.
Baudrillard, Jean (1993). Symbolic exchange and death. London: Sage Publications.
Borges, Jorge Luis (1998). On Exactitude in Science. In Jorge Luis Borges, Collected Fictions. New York: Penguin Books, 325. Trans. Hurley, Andrew.
Deleuze, Gilles (1990). The Logic of Sense، Columbia University Press.
Heiferman, Marvin-Philips, Lisa-Hanhardt, john (1989). Image world: art and media cultutre, published by whitny museum of Art.
Jamson, Fredric (1991). Pos tmodernism or the Cultural logic of late capitalism. Duke University Press.
Johns, Jasper (1994). Jasper Johns, Micheal Crichton, New York, Abrams Inc, in association with the Whitney Museum of American Art.
Warhol، Andy (1977). The Philosophy of Andy Warhol, Harves t/HBJ Books (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.
منابع تصاویر
1.MoMA.org
2.Warhol.org
3.whitney.org