چالش درون و بیرون در آثار نقاشی ایرانی با توجه به خوانشِ دریدا از پارارگونِ کانت(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال

2 دانشجوى دکترى فلسفه هنردانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران، شمال

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.4.2.29

چکیده

دریدا در خوانشی از«نقد قوه حکم»کانت، مفهوم پارارگون را در سایة قاب مورد بررسی قرار داده است. کانت با طرح پارارگون مرزهای غیرقابل نفوذی بین درون و بیرونِ اثر هنری ترسیم می نماید که به فرمالیسم و یا باور مشهورِ هنر برای هنر منجر شده است. سوال بنیادین این مقاله نیز دقیقاً براساسِ همین طرحواره صورت گرفته است: با توجه به مفهوم پارارگون، چگونه می توان چالش درون و بیرون در آثار نقاشی ایرانی را تحلیل نمود؟ باطرح این سوال، با هدف مواجهه ای دیگرگونه با متن(اثر هنری) و خوانش دیکانستراکشن، آثار از طریق پارارگون و رابطة بینامتنی به ساحت هایی غیر از زیبایی شناسی- فلسفه، ادبیات، تاریخ، جامعه شناسی، اخلاق، فرهنگ و... پیوند می یابند. مقاله ضمن مروری کوتاه بر آرای دریدا و تحلیل مفهوم پارارگون و برملا کردن تناقضات پنهان در آرای زیبایی شناسی کانت، به روشی کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به واکاویِ نقاشی ایرانی پرداخته، و مهمترین چالش مطرح شده در پارارگون کانت، یعنی درون و بیرون را در آثار نقاشی ایرانی ردیابی می نماید. اینگونه خوانش می تواند به مثابه رهنمونی روش شناختی، در حوزه های متنوع تجسمی بکار آید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenge Inside and Outside in Iranian Painting According to Derrida’s Reading of Kant’s ……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shokri 1
  • Mohammad Reza Khanzad 2
1 Assis tant professor in Faculty members of Islamic Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Ph.D Student in Philosophy of art, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

Due to the perception of Kant’s “critique of judgment”, Derrida examined “Parergon” conception in the shadow of the concept of framing. Kant draws the secure and non-penetration borders between inside and outside of artwork with Parergon’s sugges tion. Formalism or popular belief “Art for Art” is the result of transcendental reading and away from any conceptual - empirical s tain. Kant introduces aes thetic ideas without any benefit and interes t (quality’s moment), universal experience (quantity’s moment), with infinite forma finalis (relation’s moment) and consequently crucial (modality’s moment) in third judgment using four subsections. In the following, Kant mentions to parergon’s example in fourteenth part of the same book: Anything that is not depended on artwork in terms of intrinsic, it takes accounts as an attachment in terms of outside view; for ins tance painting frames or bodies clothing or jambs around luxurious buildings. With analysing this word, Derrida claims that it is impossible to separate parergon from ergon because the parergon lies on threshold s tatus that it isn’t whether inside or outside of artwork. Likewise, this means that it is actually inside and outside of artwork.
Derrida analyses that Kant reject autonomy of his claim about artwork with applying His analytical method from the critique of pure reason to the s tudy of aes thetic judgment. That is, a rational (cognitive) framework is imposed on an irrational (sensory) s tructure. In Derrida’s view, the parargon designing and the separation of firm between the art and Nonart is watered by an epis temic that captures binary oppositions and can be traced in various forms from Plato and Aris totle to Husserl, Hegel and Heidegger. This paper consis ts of three general sections: The firs t part provides an overview of the basic concepts of Derrida’s ideas (metaphysics of presence, decons truction, differance, indeterminacy, and indecidability). The second part, while introducing Kant’s parergon, deals with Derrida’s reading of parergon and its various aspects. Part Three: In Derrida’s reading of Kant’s paradigm, the challenge inside and outside is explored in Iranian paintings. The fundamental ques tion of the paper is based on the same schema: Given the paradigmatic concept of Derrida, how can one analyse the inside and outside challenges in Iranian paintings? In this section, the indeterminacy and indecidability created by some elements in Iranian painting, such as the frame and the Passe-Partout, are examined through the interplay of the visual factors within each other and passing through the frame. Then the challenges inside and outside these works are analysed in the following areas: 1-Reflecting the spirit of time and the influence of theoretical-mys tical views on the formation of works. 2-The intimate connection of these works with literary texts. 3- The intertextual relation of the works with the earlier works and the influence on the later works. Using Qualitative methods and the use of library and online resources and with a decons truction approach, the paper addresses the mos t critical challenge posed by Kant’s paradigm, inside and outside in Iranian paintings. Such readings can serve as methodological guidance in a variety of visual fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derrida
  • Kant
  • Parergon
  • Decons truction
  • IranianPainting
  • Inside&outsid
 
منابع فارسی
آلن، گراهام(1392)، بینامتنیت، ترجمه: پیام یزدانجو، چاپ چهارم، تهران: مرکز.
اخگر، مجید(1391)، فانی و باقی، تهران: حرفه هنرمند.
افلاطون(1380)، دوره آثار افلاطون، ترجمه: محمد حسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی.
افلوطین(1366)، دوره آثار افلوطین، ترجمه: محمد حسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی.
پاکباز، رویین(1385)، دائره المعارف هنر،چاپ پنجم، تهران: فرهنگ معاصر.
پاکباز، رویین(1379)، نقاشی ایران از دیرباز تاکنون، تهران: نارستان.
پارسا، مهدی(1393)، دریدا و فلسفه، تهران: علمی.
پوپ، آرتور اپهام و دیگران(1378)، سیر و صور نقاشی ایران، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: مولی.
خبازی کناری، مهدی(1394)، سیر تکوین ساختارزدایانه     مفاهیم دریدا، تهران: حکایت قلم نوینس.
دریدا،ژاک(1390)، فروید و صحنه نوشتار، ترجمه: مهدی پارسا، تهران: روزبهان.
دریدا،ژاک(1395)،   نوشتار و تفاوت، ترجمه:    عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.
دویچر، پنلوپه(1393)، چگونه دریدا بخوانیم، ترجمه: مهدی پارسا و سید محمد جواد سیدی، تهران: رخ دادنو.
رشیدیان، عبدالکریم(1393)، فرهنگ پسامدرن، تهران: نی.
رهنورد، زهرا(1392)، تاریخ هنر ایران در دورة اسلامی نگارگری، تهران: سمت.
سجویک، پیتر(1392)، دکارت تا دریدا، ترجمه: محمدرضا آخوندزاده، تهران: نی.
سلدن، رامان، ویدوسون، پیتر(1392)، راهنمای نظریة ادبی معاصر، ترجمه: عباس مخبر، چاپ پنجم، تهران: طرح نو.
ضیمران، محمد(1386)، ژاک دریدا و متافیزیک حضور، تهران: هرمس.
کانت، امانوئل(1392)، نقد قوة حکم، ترجمه: عبدالکریم    رشیدیان، چاپ دهم. تهران: نی.
کن بای، شیلا(1391) )، نقاشی ایرانی، ترجمه: مهدی حسینی،  چاپ پنجم، تهران: دانشگاه هنر.
ملکوم ریچاردز،ک (1395)، دریدا در قابی دیگر، ترجمه: فرزاد جابرالانصار، تهران: فرهنگستان هنر.
نجومیان، علی محمد(1397)، نشانه در آستانه، تهران: فرهنگ نشر نو.
منبع لاتین
Derrida, jaques.(1987).the truth in painting. trans : Geoff Bennington&ian Mcleod,the University of Chicago Press. LTD London.
Derrida, Jaques. (1987).Letter to a Japanese Friend. In Derrida And Difference. Edits by David Wood & Robert Bernasconi. England: Northwes tern University Press.
Derrida, Jaques and and Owens, Criag, (1979).Derrida, by Totem Books
Collins, jeff and and Mayblin, Bill, (1977).Parergon, Published by the MIT press
Reynold, Jack & Roff, Jone.(2004), Under S tanding Derrida, Cromwell press, Tom Bridge, Wiltshire.
Wilden, Antony. (1987). The Rules Are No Game. S trategy of Communication.London. Routledge and Kegan.
Derrida, Jaques and and Owens, Criag, (1979).Derrida, by Totem Books
Collins, jeff and and Mayblin, Bill, (1977).Parergon, Published by the MIT press
Reynold, Jack & Roff, Jone.(2004), Under S tanding Derrida, Cromwell press, Tom Bridge, Wiltshire.
Wilden, Antony. (1987). The Rules Are No Game. S trategy of Communication.London. Routledge and Kegan.