مطالعه تطبیقی عکس‌های مردم نگارانه آنتوان سوریوگین و نصراله کسرائیان از منظر پسااستعماری(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسى ارشد رشته عکاسى، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

2 دکتراى پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه مدرس، تهران، ایران

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.4.2.67

چکیده

پیوند تنگاتنگ میان عکاسی با علم انسان‌شناسی و فرآیند مدرنیته، امری انکارناپذیر است. دوربین عکاسی درعصر پوزیتیویست قرن نوزدهم ظهور کرد. عصری که در آن انسان‌شناسان در پی نظریه تطورگرایی و ظهور قدرت‌های استعماری، برای ثبت عینی و واقع‌گرایانه مردمان جوامع شرقی، نیاز به ابزاری مناسب داشتند. با ورود زودهنگام دوربین عکاسی به ایران، آنتوان خان سوریوگین در زمان قاجار و نصراله کسرائیان در دوران پس از انقلاب اسلامی به مستندنگاری از مردم پرداختند. با مطالعه تطبیقی عکس‌های مردم‌نگارانه این دو عکاس، با رویکردی انسان‌شناسانه و از دو منظر متفاوت، گفتمان شرق‌شناسی و بومی‌گرایی، این پرسش مطرح گردید که این گفتمان ها چگونه در آثار این عکاسان بازنمایی می‌شوند. برای پاسخ به این پرسش، از روش توصیفی و تحلیل تطبیقی بهره گرفته ودریافتیم که هر دو عکاس در روند ثبت تصویر دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هستند که در تقابل با فرهنگ اروپایی که در نگاه بیرونی خودش نسبت به پدیده‌ها داشت، مطرح می‌شوند. ما این نگاه را تحت عنوان اگزوتیسم می‌شناسیم.  بدین معنا که ما با افزودن ایسم به آخر این واژه،  آن را از حوزه گفتار عادی جدا و به حیطه‌ی گفتمانی انتقال می‌دهیم و ادعا می‌کنیم که اگزوتیسم نه یک مفهوم،  بلکه یک جریان فرهنگی و نوعی شیوه نگاه هست که گفتمان‌هایی را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of anthropological photographs of Antion Sevrioguin and N. Kasraeian from pos t-colonial perspective ……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Batool Mozaffari 1
  • Azadeh Madani 2
1 MA in Photography, Soore University, Tehran
2 Ph.D in Art Research, Tarbiat Modarres University, Tehran
چکیده [English]

A tight link between photography, anthropology and modernity is undeniable. Fixed time and space photography allowed scientis ts to do something that was impossible before. The emergence of the camera and the need for anthropologis ts to have a more accurate record of society and its intended culture has made photography an integral part of anthropology from the outset. But one has to ask what it was in photography that connected him to the world of anthropology and why anthropologis ts should take advantage of this technology. The photography appeared in the nineteenth-century positivis t era, An era in which Anthropologis ts following the theory of evolution and the emergence of colonial powers for objective and realis tic recording of people of the Oriental communities, needed a proper ins trument and camera because of its realis tic and impartial nature has served in the hands of the colonial powers In their path to political hegemony. With the early introduction of photography in Ira, Antoin Sevruguin in Qajar era Looking at the popularity of European touris ts and satisfying the same desire that led to the formation of anthropological science, he portrayed various manifes tations of people’s lives. But over the years, with the change of government from Qajar to Pahlavi, during the second half of the nineteenth and twentieth centuries, Iran experienced a transition from traditional culture to modern culture and society. This implies a paradigm shift from tradition to modernity, both in its impact on anthropology and on image anthropology, which is directly related to science and has opened a new chapter in ethnographic photography in Iran. A season in which new ethnographic imagery was taken from a different angle from the pas t and based on completely different goals. In pos t Islamic revolution of Iran N. kasraeian have been documented the Iranian people.
By comparative s tudying of anthropological photographs of these two photographers with anthropological approach and with two different perspectives, orientalis t and indigenous, both of which are related to pos t-colonial s tudies, this ques tion is raised that how Orientalis t and Indigenous discourses have been represented in the Works of these photographers.We used descriptive and comparative analysis to answer this ques tion. The choice of comparative analysis method in this s tudy is due to overlapping contents with literature review of this research: “the issue of culture”. In this regard we have analyzed the works of the photographers in three categories of subjects: women, ritual and work. We have realized that there are some differences and similarities between the works of the photographers and their works are in contras t to the European view toward orient, European outer look at phenomena. We know this outer look as exotism. Adding “ism” to the end of the word Separates it from ordinary everyday speech and transfer it to the realm of discourse. The research asserts that exotism is not jus t a concept but a cultural flow, a kind of looking and special process that brings special discourses with itself too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Anthropology
  • Modernity
  • Orientalism
  • Indigenous
  • Exoticism
منابع فارسی
کتاب
الستی، احمد و اوپتیس، مایکل(۱۳۹۴)، هنر دقت، کلام و تصویر در مردم نگاری، بنگاه، ترجمه و نشر کتاب پارسه، تهران.
بروجردی مهرزاد (۱۳۹۶)، روشنفکران ایرانی و غرب، سرگذشت نافرجام بومی گرایی، ترجمه جمشید شیرازی، انتشارات فرزان روز، چاپ هفتم، تهران.
توهیوای اسمیت، لیندا(۱۳۹۴)، استعمارزدایی از روش، ترجمه احمد نادری و الهام اکبری، نشر ترجمان علوم انسانی، تهران.
رز، ژیلیان (۱۳۹۷)، روش و روش‌شناسی تحلیل تصویر، ترجمه سید جمال‌الدین اکبرزاده جهرمی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات/ مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، تهران.
سعید،   ادوارد(۱۳۸۶)،   شرق شناسی،  ترجمه،    لطفعلی   خنجی، انتشارات: امیرکبیر، تهران.
کسرائیان، نصراله و عرشی، زیبا(۱۳۷۰)، ترکمن‌های ایران، ناشر مولف، تهران.
کسرائیان، نصراله و عرشی، زیبا(۱۳۷۲)، کردهای ایران، ناشر مولف، تهران.
کسرائیان، نصراله و عرشی، زیبا(۱۳۷۴)، شمال ایران، ناشر مولف، تهران.
کلیگز، مری (۱۳۹۴)، درسنامه نظریه ادبی، ترجمه جلال سخنور/ الاهه دهنوی/ سعید سبزیان، نشر اختران، تهران.
ل.ا.فریدون، فوخلسانگ، جیلین.م.فورمان،کورین ی.م(۱۳۷۸)، ایران از نگاه سوریوگین، مجموعه عکس‌های اواخر قرن نوزدهم ایران، موزه نژاد شناسی لیدن، هلند، محصول مشترک انتشارات برجسته وان والویک وان دوران و انتشارات زمان، تهران.
واچک،   لوئی و لویی   باکلند،  گیل(۱۳۸۱)،   جهانگردان    در سرزمین‌های باستانی: تصویری از خاورمیانه در سال‌های ۱۸۳۹ تا ۱۹۱۹، ترجمه احمد وخشوری، انتشارات طهوری، تهران.
ولز، لیز(۱۳۹۲)، عکاسی درآمدی انتقادی، مترجمان: سولماز ختایی لر، ویدا قدسی رائی، مهران مهاجر و محمد نبوی، انتشارات مینوی خرد، تهران .
همایون، غلامعلی(۱۳۴۸)، اسناد مصور اروپائیان از ایران، گنجینه تحقیقات ایرانی، شماره ۵۵.، چاپخانه دانشگاه تهران.
مقالات
باباجانی سنگتابی، معصومه و مریدی، محمدرضا(۱۳۹۷)، شرق گرایی عکاسانه، فصلنامه نقدکتاب ادبیات و هنر، سال اول، شماره ۳و۴، ص 125-140.
خاشعی، رضا(۱۳۹۲)، انسان شناسی تصویری، تفکر مردم شناختی مبتنی بر سکانس، فصلنامه رادیو و تلویزیون، سال نهم، شماره ۲۰، ص 125-156.
درودی، مسعود(۱۳۹۳)، نگرشی اجمالی بر مطالعات پسااستعماری و رویکردهای آن، مجله علوم اجتماعی، شماره ۷۳، ص.86-79
رحمانیان، مصطفی(۱۳۹۰)، دغدغه‌های شرق شناسی ادوارد سعید: ادوارد سعید در دو پرده، ماهنامه زمانه، شماره ۱۲، ص 57-59.
رهدار، احمد(۱۳۸۳)، تاثیر شرق‌شناسی بر تاریخ‌نگاری ایران معاصر، فصلنامه آموزه‌های قرآنی، شماره ۶، ص۱۷۱-۲۲۸.
ساعی، احمد(۱۳۸۵)، مقدمه‌ای بر نظریه و نقد پسااستعماری،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۷۳، ص۱۳۳-۱۵۴.
شیخ، رضا (۱۳۷۸)، سوریوگین و تصویرسازی از ایران در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، نشریه عکسنامه، سال دوم، شماره7، ص 2-13.
شیخ، رضا(۱۳۷۸)، نقدی بر ادوار نخستین عکاسی مستند مردم شناسی(۱۹۰۰-۱۸۴۰)، نشریه عکس نامه، سال دوم، شماره۶، ص 3-15.
شوانت، توماس(۱۳۸۷)، تفسیرگرایی و هرمنوتیک، ترجمه  محسن ناصری راد، روزنامه اعتماد ، شماره ۱۷۱۱،ص۱-۲۰.
عباس زاده، محسن(۱۳۹۰)، برساختگی شرق، روایت خلق «دیگری» از رهگذر بازنمایی، ماهنامه رهیافت‌های سیاسی بین المللی، ص201-237.
غفاری، غلامرضا (۱۳۸۸)، منطق پژوهش تطبیقی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره ۳، شماره۴، ص76-92.
فکوهی، ناصر(۱۳۸۵)، انسان‌شناسی و پسامدرنیسم، روزنامه شرق، ۲۰ اردیبهشت، شماره 760، ص 16.
گونزالز، کارمن پرز(۱۳۸۶)، بررسی ایرانیت در عکاسی  استودیویی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ترجمه مینا زندی، نشریه عکسنامه، شماره 26، ص 46-61.
گیویان، عبداله(۱۳۸۶)، سهم مردم شناسی و سینما در مردم  شناسی بصری: نقدی بر کتاب «سینمای قوم پژوهی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۳۹و۳۸، ص 203-235.
 مریدی، محمدرضا(۱۳۸۹)، تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه، بررسی شکل‌گیری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایران، مجله جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۸۹، ص۷-۳۸.
پایان نامه
عزت اللهی نژاد، طیبه (۱۳۹۴)، انسان شناسی زیبای  شناسی بومی در خودتزئینی زنان ترکمن روستای دویدوخ، پایان نامه مقطع دکتری، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر.
منابع لاتین
The National Geographic Magazine (April 1921), Volume 39, number 4.
Sykes, Ella C,(1898), Through Persia on a Side-Saddle, London: A.D. Innes and company, Itd.contributor: University of California Libraries.
S taszak, Jean-François,(2008), Qu’es t-ce que l’exotisme? LE GLOBE - TOME 148.
سایت اینترنت
www.Smithsonian Ins titution.com