خوانش ژیراری قضاوت سلیمان و نقاشی های آن با تاکید بر نقش قربانی(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته دکتراى علوم سیاسى، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزى

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.5.2.5

چکیده

جایگشت روایت‌های دینی از کلام به تصویر و خوانش آنها یکی از موضوعات رایج در عرصه نقد هنر و نقاشی محسوب می شود. برخی از فرهنگ‌های شمایل‌گرا بیش از سایر فرهنگ‌ها به ترجمه کلام به تصویر پرداخته‌اند. به همین دلیل هنرمندان مسیحی در این خصوص از سابقه‌ای طولانی و تنوعی قابل توجه برخوردارند. قضاوت سلیمان یکی از روایت‌های کوتاه اما بسیار جذابی است که هنرمندان برجسته بسیاری به خصوص نقاشان به آن توجه نموده و برخی از زیباترین آثار نقاشی مسیحی را به خود اختصاص داده‌اند. این روایت از قابلیت‌های ویژه‌ای برای تصویرپردازی و نقاشی برخوردار است. به عبارت دیگر علاوه بر پند و اندرزی که در این گونه پاره روایت‌ها وجود دارد، از نظر قابلیت تصویری سازی هم به خصوص برای هنر نقاشی بسیار مناسب است. مقاله حاضر قصد دارد برخی از برجسته ترین نقاشی‌های یاد شده با مضمون قضاوت سلیمان را با نظریه «میل تقلیدی» که انسان‌شناس و فیلسوف معاصر رنه ژیرار طرح کرده است مورد مطالعه قرار دهد. این نظریه به تقلیدی بودن میل و چگونگی شکل‌گیری خشونت و نقش قربانی در حل آن می پردازد. «میل تقلیدی» یکی از نظریه های ارجاعی برای بسیاری از تحلیل‌های روایت‌ها و رقابت‌های مذهبی-اسطوره ای و سیاسی-اجتماعی محسوب می گردد. ژیرار خود به تفسیر روایت اشاره دارد اما هیچگاه به نقد نقاشی‌های این روایت با نظریه خود نپرداخته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Girard‘s reading of Solomon’s judgment and his paintings emphasizing the role of the Sacrifice ……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Bahman Namvar Motlagh 1
  • Leila Isavand 2
1 Associate Professor Member Of Shhid Beheshti Univercity
2 Graduated in Political Science from Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Relation narratives of transposition from the speech is one of the current issues in the field of art criticism and painting .some of the iconoclastic cultures translate speech to image more than other cultures. For this reason Christian artists have long history and considerable diversity in this field. Solomon ‘s judgment is one of the short narrative but very attractive that many prominent artists specially painters have paid attention to it and have devoted some of the most beautiful Christian painting works.These narrative has speech sufficiency for illustration and painting .In other words in addition to the advice in such narratives it is also very convenient especially for painting. The article intends to peruse some of the most prominent paintings of Solomon judgment with the theory of »imitation desire« of René Girard, the contemporary anthropologist and philosopher. This theory propound imitation of desire and how formation of violence and in solving the role sacrifice.
«imitation desire» is one of the reference theories for many analyzes of narratives and religious mythical and social-political competition. According to this theory the desire is not internal matter or completely internal but is formed following one the desire. Therefore, the desire of one person or group is imitated by the desire of another or others. This desire, which first begins as an imitation of a pattern, over time leads to the imitation and the pattern relationship becoming a competitive relationship between the two to obtain the desired object. According to this theory, desire is not internal or completely internal, but is formed following another desire. When competition intensifies, it becomes violence and the crisis begins. Because crisis means an unsolvable situation. According to Girard’s theory, the only way to prevent complete destruction of all need a sacrifice. The sacrifice of society transforms “all against all” into the society of “all against one” and leaves the crisis by sacrificing. Girard himself refers to the interpretation of the narrative, but has never criticized the paintings of this narrative with his theory. The subject of Solomon’s judging painted by prominent artists such as Vicar Jean-Baptiste, Paul Gustave Doré, Nicolas Poussin, Raffaello Sanzio, Julius Schnorr von Carolsfeld, Gaspar de Crayer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Victim
  • Painting
  • Rene Girard
  • Suleiman’s Judgment
  • Imitation Mill Theory
René Girard (1978). Des choses cachées depuis la fondation du monde. Recherche avec J.-M. Oughourlian et Guy Lefort. Grasset.
René Girard (1972). La violence et le sacré. Editions de Bernard de Grasset.
Marie-Christine Villanueva (1995). Des ménades et de la violence dans la céramique attique. In La violence dans les mondes grec et romain. Edition de la Sorbonne.
Claudio Tarditi (2004). Manque d’être, désire et liberté : pour une comparaison entre Jean-Paul Sartre et René Girard. Le Philosophoire.
http//www.crain.info/revue-le-philosoire-2004-2-page-238.htm
Alain Jauvion (1998) Mimesis et violence chez René Girard. La revue d’Hermes. 1998/1 n22 Pages 47 à 52.
Wolfgang Palaver (2013). Rene Girard’s mimetic theory. Editor William A. Johnsen.