مطالعه تطبیقی نظریه لوسی لیپارد با آثارآیینه کاری منیر شاهرودی فرمانفرماییان (نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه نقاشی، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده هنر، تهران، ایران

2 استادیار گروه نقاشى دانشکده هنرهاى تجسمى، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 دانشیار گروه نقاشى، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.5.2.27

چکیده

در دوران معاصر افزایش حضور زنان در عرصه هنر بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. افزایش حضور زنان در عرصه هنرهای تجسمی بخصوص نقاشی در دهه‌های اخیر شاهد تحول و رشد فراوانی بوده است. افزایش حضور زنان در عرصه هنرهای تجسمی بخصوص نقاشی میدانی برای بررسی می‌گشاید تا بتوان نقش زنان را در عرصه هنرهای تجسمی دوران معاصر بررسی کرد. زنان معمولاً"مضامین جنسیتی را در آثار خود استفاده می‌کنند و از آثار خود برای نشان دادن هویت و بازنمایی خود و جنسیت بهره می‌گیرند. در این پژوهش به مطالعه آثار منیر شاهرودی فرمانفرماییان هنرمند معاصر ایرانی پرداخته می‌شود که در عرصه بین‌المللی فعالیت درخشانی داشته است. آثار او به شیوه آیینه‌کاری سنتی بر مبنای هندسه و شکست آینه‌ها صورت می‌گیرد، از این لحاظ می‌تواند با نظریه حفره لوسی لیپارد نظریه‌پرداز معاصر در حوزه جنسیت مورد تطبیق قرار گیرد که بر مبنای شکست بنانهاده شده است. در این پژوهش مبانی نظری در حوزه جنسیت و نظریه لیپارد به‌عنوان گرایش نظری مورد مطرح می‌شود و سپس آثار منیر فرمانفرماییان با این دیدگاه مورد مطالعه و واکاوی قرار می‌گیرد. محتوای پژوهش حاضر کیفی است و براساس روش‌شناسی توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری اطلاعات به‌ صورت کتابخانه‌ای صورت گرفته است. این سوالات در این پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد: جنسیت زنانه در آثار فرمانفرماییان چگونه تعریف می‌شود؟ آثار منیر فرمانفرماییان با نظریه لوسی لیپاردچگونه تحلیل می‌شود؟ نتایج یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که آثار منیر فرمانفرماییان دارای بار زیبایی‌شناسی ایرانی اسلامی است و مبنای اصلی آثارش برمبنای شکست آینه‌ها و نظم هندسی آن در آثارش است. شکست و حفره در آثار او  رکن اصلی اثر هنری است و متأثر از هنجارهای زیبایی‌شناسی ایرانی اسلامی در هنر آینه‌کاری است. شکست در آثار او در تکامل فرآیند نهایی اثر کامل می‌شود و از این منظر مهم‌ترین تحول در جایگاه آثار هنری او شکست آینه‌ها است و فرآیند استحاله سنتی ابژه و تصویر استعاری و شکست در آینه‌ها اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Lucy Lipard’s Theory with the Works of Monir Shahroudi Farmanfarmaian ……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Elahe Panjehbashi 1
  • Jamal Arabzadeh 2
  • Mansour Hessami 3
1 Assis tant Professor Department of Painting, Faculty of Art, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Painting, Visual Arts Faculty University of Art, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the contemporary era, the increasing presence of women in the international art scene has been considered. The increasing presence of women in the visual arts, especially painting, has witnessed a great development in recent decades. The increasing presence of women in the field of visual arts, especially field painting, opens up the possibility of exploring the role of women in the field of contemporary visual arts. Women usually use ‘gender themes’ in their work and use their work to express their identity and representation and gender. This study examines the works of contemporary Iranian artist Mounir Shahroudi, who has been active in the international arena. His work is based on traditional mirroring based on the geometry and fracture of mirrors, so that it can be compared with the contemporary theory of gender-based theorist Lucy Lippard, which has been restated on the basis of failure. Lipard’s theory as an artis t A theoretical perspective is presented and then the works of Munir Farmanfarians are studied and analyzed with this view.The content of the present study is qualitative and based on a descriptive-analytical methodology and the method of data collection is library-based. How is feminine gender defined in the writings of Monarchs? How is Monir Farmans’ works analyzed with Lucy Lipard’s theory? Neha and its geometric order are in his works. Failure and cavity in his works is the main pillar of the work of art and is influenced by the norms of Iranian Islamic aesthetics in mirror art. Failure in his works completes the evolution of the final process of the work, and in this respect the most important development in his work is the failure of mirrors, and the process of traditional object transformation, metaphorical image, and failure occurs in the mirror. The mirror is used as the main element that symbolizes femininity and reflection. In his works, the composition of his works is arranged in an orderly and irregular manner, influenced by his life and worldview. In these works the failure of mirrors challenges the eyes of the audience and is a visual representation of reality. The reflection and repetition of her work can be a symbol of femininity. Unfortunately, good written works in this field were not found in Persian sources and most of the text is translated from Internet sites. As noted in the article above, the works of militarists as one of the most prominent contemporary Iranian artists have always been considered. His work is influenced by Iranian-Islamic art and traditional Iranian architecture. He was a modern artist who used traditional mirror material as a tool to show an abstract and modern approach to his work. The works of the Commanders are geometrical works based on precise geometry and mathematics.It is fragmentary and emphasizes the personal life of the artist, femininity and reproduction, as can be seen in the work of Monir Farman and emphasizes the assumption that her work has a feminine aesthetic and is based on repetition and formality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Woman
  • Failure
  • Mirror
  • Gender
  • Lucy Lipard
  • Munir Farmanfarmaian
بلخاری قهی، حسن(1389)، زن و هنر، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال 4، ش7، دوره 12، ص171-196.
چراغی کوتیانی، اسماعیل(1390)، هنر و زیبایی شناسی فمنیسم، مجله معرفت فرهنگی اجتماعی ، سال سوم، ش1، ص54-29.
دادور، ابوالقاسم، دالایی، آزاده (1395)، مبانی نظری هنرهای سنتی (ایران از دوره اسلامی)، تهران: الزهرا و مرکب سپید.
کمالی دولت‌آبادی، رسول(1396)،   بازخوانی عرفانی مبانی هنرهای تجسمی، تهران: سوره مهر.
کشمیر شکن، حمید(1396)، کنکاشی در هنر معاصر ایران، تهران: نظر.
گات، بریس، لوییس، مک آیور(1389)، دانشنامه زیبایی شناسی، تهران: فرهنگستان هنر.
شاطریان، رضا(1390)، تحلیل معماری مساجد ایرانی، تهران:نورپردازان.
مصطفوی،شمس الملوک، علمدار، سمیه(1391)، لیندا ناکلین و نقد مفهوم سبک هنری متمایز زنانه، کیمیای هنر، سال 1، ش6، ص 63-74.
میر،کارولین(1390)، فمنیسم و زیبایی شناسی: زن در تحلیل ها و دیدگاه های زیبایی‌شناختی، ترجمه: افشنگ مقصودی، ج2، تهران: گل‌آذین.
ماینر، ورنن هاید(1393)، تاریخ تاریخ هنر، ترجمه: مسعود قائمیان، تهران: سمت.
هام، مگی و دیگران(1382)، فرهنگ نظریه‌های فمنیستی، ترجمه: فیروز مهاجر، تهران: توسعه.
 منابع لاتین
Anon (2018). “Artist, Curator & Critic Interviews”. !Women Art Revolution - Spotlight at Stanford. Archived from the original on August 23, 2018. Retrieved August 23, 2018.
Bonin, Vincent. Materializing Six Years: Lucy R. Lippard and the Emergence of Conceptual Art. Cambridge, MA: MIT Press, 2012. ISBN 9780262018166
Carrillo,Jesus.(2013).Lucy R.Lippard s Numbers Shows and the Dilemmas of Contemporary Curating,translated by: Yaiza Maria Hernandez Velazquez,Textes de Cornelia Butler.Pip day,Lucy R. Lippard,Bibligor.Index .ISBN 9783863351021.
Hamel-Schwulst Mary.(1995). Towson State Univ, Md Copyright , Reed Business Information, Inc.
Shahroudy Farmanfarmaian, Monir(2007).Heartches ,Nazar Publishers.ISBN10: 9646994539.
Shahroudy Farmanfarmaian, Monir.(2008)Mosaics of Mirrors, Nazar Publishers ISBN10:964699446
-Lippard,Lucy ,R.(1971).Changing essays in art criticsm,New York,E.P.Dution and Co.ing
www.guggenheim.com
www.nytimes.com
www.cnn.com
www.nytimes.com
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-female-patrons-shaped-art-history