تحلیل گفتمان تبلیغات شهری سازمان هنری رسانه‌ای اوج از منظر میشل فوکو (نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته ى پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره تهران.

2 استادیار دانشکده هنر و معمارى، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.5.2.61

چکیده

در عصر حاضر با توجه به  نقش تبلیغات در تعیین سبک زندگی افراد، کسب آگاهی هرچه بیشتر درباره‌ی چگونگی عملکرد آن‌ها امری ضروری بوده و منجر به شناخت بهتر جامعه می‌شود. یکی از کارکردهای اساسی تبلیغات شهری، نقشی است که در شکل‌گیری گفتمان عمومی در جامعه ایفا می‌کنند؛ که در این پژوهش به این مهم پرداخته شد. در پژوهش کیفی حاضر که رویکردی توصیفی تحلیلی دارد، تبلیغات شهری سازمان هنری رسانه‌ای اوج که به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده‌ بودند، از منظر میشل فوکو و به روش تحلیل گفتمان مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش روش گردآوری داده‌ها اسنادی- مشاهده‌ای است. هدف از پژوهش حاضر کسب نحوه‌ی صورت‌بندی مفهومی- تصویری گفتمان سازمان هنری رسانه‌ای اوج در پرتو شبکه دانشی موجود بود. بر اساس یافته‌های پژوهش، هدف از طرح مفاهیمی همچون شهادت، همبستگی، بخشندگی، مذهب و عرق ملی در‌ تبلیغات این سازمان، می‌تواند ایجاد باور و بازگشت به آن ارزش‌ها، بازتولید گفتمان‌های موردنظر و جلوگیری از حذف آن‌ها باشد؛ که این امر از طریق استفاده از عناصر بصری در جهت به تصویر کشیدن شیوه‌های بودنِ انسان در گفتمان موردنظر، استفاده از نمادهایی که در بستر تاریخی آن گفتمان معنادار شده‌اند، امحاء مرز میان گفتمان‌ها به لحاظ زمانی/ مکانی و به‌کارگیری گزاره‌های معنادار و صادق در گفتمان موردنظر، صورت می‌پذیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Owj Arts and Media Organization’s Urban Advertis ing from the Perspective of Michel Foucault ……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Mahla Farid Afshar 1
  • Javad Alimohammadi Ardakani 2
1 MA Student in Art Research, Art Faculty, Sooreh University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Art and Architecture Faculty, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, each person is exposed to a large amount of advertising every day. Given the role these ads play in determining people’s lifestyle, it is essential to gain greater awareness of how urban advertising works. It causes a greater control over environment and a better understanding of the society. One of the essential functions of urban advertising is the role it plays in shaping public discourse in society and this study investigates this important issue. In present study, enjoying a descriptive-analytical approach, Owj Arts and Media Organization’s urban ads, selected purposefully, were studied and analyzed from Foucault’s perspective, using discourse analysis. Discourse understanding is a tool for understanding different streams of knowledge leading to the emergence, change, dissolution, or displacement of an object in the context of power or knowledge. In fact, what makes Foucault’s approach comparable to artistic research is his understanding of object production, which is parallel to form production in visual art in which urban advertising is like the forms of discourse. Therefore, the method of data collection is documentary-observational. This study aims to understand the conceptual-visual formulation of Owj Organization’s discourse in the light of the existing knowledge network and it seeks to answer these questions. How are the world, social reality, subjects and objects constructed in Owj Organization’s advertising discourse? How do the visual elements contained in Owj Organization’s advertising define the audience within discourse structures? Since in discourse analysis, in order to understand how subjects and objects are constructed in discourse structures, it is the discourse itself which is analyzed, the analyst in the study did not seek to find precise answers to research questions or discover the truth. Therefore, the performance of the discourse structures is analyzed only to illustrate how discourses shape human understanding of reality and how the boundaries between truth and error are drawn. The research generally shows that although the subject is constantly changing in the organization’s advertising and the audience is exposed to a variety of social, religious and family themes, what is always preserved is the use of images and themes which the viewer is familiar with and can communicate with. According to the research findings, concepts such as martyrdom, solidarity, generosity, religion, and patriotism are reproduced in the organization’s common discourse. The aim of this reproduction is to create belief and return to those values as well as to reproduce the desired discourses and prevent their removal. This is achieved through the use of visual elements to depict the human beings’ presence in the desired discourse, the use of symbols which have become meaningful in the historical context of that discourse, the elimination of the boundary between discourses in terms of time and place and the meaningful and truthful statements in common discourse. Examining the visual elements and form analysis, extracting the statements and analyzing the written texts indicate that the individuals, within the discourse context and through discourse structures, become involved in their roles and become subjects according to the object of each discourse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Advertising
  • Media
  • Owj Arts and Media Organization
  • Discourse
  • Michel Foucault
کتاب‌ها
ازکیا، مصطفی؛ احمدرش، رشید و پارتازیان، کامبیز(1396)، روش های تحقیق کیفی از نظریه تا عمل. تهران: شرکت انتشارات کیهان.
حقیقی، شاهرخ(1393)، گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار و دریدا. (ویراست دوم). تهران: نشر آگه.
داندیس، دونیس(1398)، مبادی سواد بصری. ترجمه‌: مسعود سپهر. تهران: انتشارات سروش.
دلوز، ژیل(1396)، فوکو. ترجمه‌: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.
شعیری، حمیدرضا(1396)، تجزیه‌ و تحلیل نشانه - معناشناختی گفتمان. تهران: نشر سمت.
فوکو، میشل(1397آ)، ملاحظاتی درباره‌ی مارکس: گفت‌وگوهایی با دوتچو ترومبادوری. ترجمه‌: امیرهوشنگ افتخاری راد. تهران: نشر چشمه.
فوکو، میشل(1397ب)، ایران: روح یک جهان بی ‌روح. در مهتاب بلوکی (ویراستار)، ایران: روح یک جهان بی روح و 9 گفت وگوی دیگر با میشل فوکو ( ص. 53-68). ترجمه‌: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.
فوکو، میشل(1397پ)، دغدغه‌ی حقیقت. در مهتاب بلوکی (ویراستار)، ایران: روح یک جهان بی روح و 9 گفت وگوی دیگر با میشل فوکو (ص. 197-212). ترجمه‌: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.
فوکو، میشل(1397ت)، دیرینه‌شناسی دانش. ترجمه‌: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.
فوکو، میشل(1396)، تئاتر فلسفه. ترجمه‌: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.
میلز، سارا(1397)، میشل فوکو. ترجمه‌: مرتضی نوری. تهران: نشر مرکز.
میلز، سارا(1936)، گفتمان. ترجمه‌: فتاح محمدی. زنجان: نشر هزاره‌ی سوم.
یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز(1397)، نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمه‌: هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
مقالات
حاجلی، علی(1395)، فوکو، گفتمان، تحلیل گفتمان. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. 13(42)، 63-88.
سلیمی نوه، اصغر(1383)، گفتمان در اندیشه میشل فوکو. ماهنامه کیهان فرهنگی. 21(219)، 50-55.
صالحی زاده، عبدالهادی(1390)، درآمدی بر تحلیل گفتمان میشل فوکو؛ روش‌های تحقیق کیفی. فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی. 2(3)، 113-141.
فتاحی، سیدمهدی(1387)، گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو. دانشنامه(واحد علوم و تحقیقات). 1(4)، 65-73.
مقداری، صدیقه سادات و سبحانی، مرجان(1395)، تحلیل گفتمان بیلبوردهای تجاری-تبلیغاتی از منظر تحلیل چند رسانه‌ای. دانشگاه فردوسی مشهد. مجله زبانشناسی و گویش‌های خراسان. 8(15)، 95-120
منابع لاتین
Anegrmuller, J. (2014). Poststructuralist Discourse Analysis: Subjectivity in Enunciative Pragmatics. UK: Palgrave Macmillan.
Davila, J. (1993). Foucault’s Interpretive Analytics of Power. Systems Practice. 6(4), 383-405.
Foucault, M. (1980). Truth and Power. In C.Gordon (ed.), Power/ Knowledge: Selected interviews & other writings 1972-1977 (pp. 109-133). New York: Pantheon Books.
Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language. New York: Pantheon Books.
Qian, W., & Bing, X. (2016). Visual Communication Power Construction and Multimodal Discourse Analysis of Tobacco Control Advertising. Vinci 2016. 16(9), 154-155.
Salomo, F. (2015). A Discourse Analysis of Metropolitan and Sanlam Namibia’s English Print Advertisements in the Namibian Newspaper: a Comparative Study (Master’s thesis). University of Namibia.
Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2018). USA: Stanford University. Retrieved From https://plato.stanford.edu/entries/foucault/
Wagler, R. (2009). Foucault, the Consumer Culture and Environmental Degradation. Ethics, Place & Environment: A Journal of Phiosophy & Geography. 12(3), 331-336.
منابع اینترنتی
تاریخ ایران. (1398). عراق نیروگاه بوشهر را بمباران کرد. بازیابی شده از http://tarikhirani.ir/fa/calendar/444
جام جم آنلاین. (1393، 18آبان). تاریخچه برج آزادی. بازیابی شده از
http://jamejamonline.ir/online/1713363971726462580
خبرگزاری تسنیم(بی‌تا)، اوج/ سازمان هنری رسانه‌ای اوج. بازیابی شده از
اوج-سازمان-هنری-رسانه-‌ای-اوج/
https://www.tasnimnews.com/fa/keyword/1703
همشهری آنلاین(1398، 27آذر)، آشنایی با مسجد جامع خرمشهر- خوزستان. بازیابی شده از
https://www.hamshahrionline.ir/ photo/215608