عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری هنر انتزاعی ناب نئوپلاستیک پیت موندریان (نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترى تاریخ هنر و زیبایى شناسى، دپارتمان هنرهاى تجسمى، دانشکده مرکز فرهنگى، دانشگاه یو ام مالزى

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.6.3.57

چکیده

این مقاله به بررسی عوامل تاثیرگذار بر پیدایش هنر انتزاعی ناب نئوپلاستیک نقاش هلندی پیت موندریان  (1944-1872) می پردازد. علیرغم اهمیت و نقش موندریان در به کمال رساندن نقاشی انتزاعی، محققان رغبت کمتری برای کاوش عوامل مختلف در شکل گیری نقاشی و تئوری نئوپلاستیک در قیاس با دیگر هنرمندان نشان داده اند. از این جهت، هدف این مقاله در قدم اول ارائه تفحصی برعوامل اصلی (سبک گرایانه، تئوریک، فلسفی) در شکل گیری تئوری هنر نئوپلاستیک موندریان که در اواخر دهه دوم قرن بیستم تبلور یافت، می باشد. علاوه بر این، در این مقاله واژه نئوپلاستیک و مفاهیم هارمونی و زیبایی هنر نئوپلاستیک بر اساس تحلیل نوشته های تئوریک موندریان و منابع انگلیسی تبیین شده اند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد، بدینگونه که تحقیق محصول تحلیل نظرات مولفان خارجی و تفسیر نوشته ها و نقاشیهای نئوپلاستیک موندریان می باشد. در این مقاله خواهیم دید که پایه های اصلی تئوری و نقاشی نئوپلاستیک عمدتا حاصل تحلیل شخصی موندریان از تعالیم فیلسوفان و اندیشمندان (بخصوص هگل و تئوزوفی) و تاثیرات تئوریک و سبکی (بویژه کوبیسم و د استایل) هنرمندانی است که موندریان از آنها تاثیر پذیرفت. در این نوشتار در می یابیم که بسیاری از مفاهیم جدیدی - هارمونی جدید (تعادل)، عناصر سازنده نقاشی  و حتی واژه نئوپلاستیک  - که موندریان در نوشته ها و نقاشیهای انتزاعی ناب هندسی خود بکار برده است، برگرفته از تعالیم فلسفی، تئوریک-هنری فیلسوفان و هنرمندان در دو دهه اول قرن بیستم (بویژه بین سالهای 1919-1909) بر این نقاش هلندی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influential factors on formation of Piet Mondrian’s pure abstract art of Neo-Plasticism ……. Research Paper

نویسنده [English]

  • Ali Fallahzadeh
Ph.D. in art his tory and aes thetics, VisualArt Department, Cultural Center, 50603 Kuala Lumpur, University ofMalaya, Malaysia.
چکیده [English]

Dutch painter Piet Mondrian (1872-1944) is considered as one of the most prominent and influential artists in the history of Modern Art in the first half of the 20th century. He developed and perfected artistic theories of modern abstract artists into its end. His pure abstract style called Neo-Plasticism, proposed after 1919, was the result of his contemplation on many philosophical and artistic theories and concepts as well as his consistent experimentations on canvas in the second decade of the 20th century.
Mondrian was not only an influential painter, but also a prolific writer of his artistic theories. Throughout three decades, from 1914 till 1944 (his death), he wrote his Neo-Plastic theories in more than one hundred pieces of writings such as articles, notes, exhibition catalogues, autobiographies, and essays. In his writings, he talked about his theories and principles of Neo-Plasticism in relation to wide ranges of topics such as society, culture, morality, politics, and art. In his belief, the principles of pure abstract style of Neo-Plasticism derived from ancient laws of nature and universe notably a universal equilibrium and unity. Therefore, he considered his artistic theories as social and moral rules for creating a utopian life (earthy paradise) filled with moral values such as brotherhood, unity, equivalence, justice, and peace. In a nutshell, Mondrian believed that his principles of Neo-Plasticism should be implemented in society in order to enhance the moral and physical wellbeing of mankind.
In spite of crucial role of Mondrian for perfection of non-representational painting in the history of Modern Art, scholars showed scant attention to the analysis of his Neo-Plastic theory and paintings. In the previous publications, scholars overly examined Mondrian’s art and life through a historical or philosophical lens. Moreover, scholars (especially in Iran) investigated his theory of Neo-Plasticism in relation to other fields, most importantly modern architecture. Lastly, Mondrian’s Neo-Plastic terms and principles have not discussed in relation to his paintings and writings. To fill this gap, in this article, pivotal factors involved in the formation of Piet Mondrian’s Neo-Plastic painting are examined. The main aim of this paper is to explore various philosophical, stylistic, and theoretical factors which they were seminal for the emergence of Neo-Plastic art in the end of the 1910’s. In addition, in this article concepts ‘equilibrium’ (new term for harmony), beauty as pure truth, as well as terms ‘Neo-Plastic’ are elaborated. In this article, a descriptive-analytical approach is used as method of analysis in a way the article is written based on synthesis of viewpoints of scholars and examination of Mondrian’s writings and paintings. At the end of this article, we will realize that the very foundation of Neo-Plasticism is mainly derived from philosophical and theoretical teachings of philosophers and artists on Mondrian. We will see that many of new terms such as ‘equilibrium’, ‘beauty as truth’, as well as term ‘Neo-Plastic’ are indeed derived from teachings of artists and philosophers whose ideas were dominant on Mondrian’s artistic vision in the second decade of the 20th century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piet Mondrian
  • Neo-Plasticism
  • Neo-Plastic art
  • pure abstract painting
حبیبی دستجرد، رؤیا؛ سعید خوش نیت (۱۳۹۶). استعاره از آثار نقاشی پیت موندریان و رهیافت به خلاقیت در خلق فضاهای معماری مدرن، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران، دانشگاه اسوه - تهران - دانشگاه شهید بهشتی، https://www.civilica.com/Paper-CICEAUD01-CICEAUD01_1615.html
رمضان پور، عباس (1397). بررسی رابطه بصری، نقاشی و معماری در دوره مدرن با تأکید بر آثار پیت موندریان، لوکوربوزیه و لوئیس باراگان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد.
غفاری، الهام (1388). طبیعت و انتزاع در نقاشی‌های پیت موندریان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
قره‌باغی، علی‌اصغر(1379). پیشگامان امروز نقاشی جهان، موندریان: نقاش عارف. ماهنامه گلستانه، شماره 20، صفحه 29-25
مجتهدی، سارا؛ معتضدیان، فهیمه (1397). تأثیر کمپوزیسیون نقاشی‌های موندریان بر معماری خانه شرودر. ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران. https://www.civilica.com/Paper-UMCONF06-UMCONF06_050.html
نوروزی طلب، علیرضا؛ مقبلی، آناهیتا و جودت، شهرناز (1393). روانکاوی تحولات نقاشی و معماری در بستر تاریخی جنگ جهانی اول تا جنگ دوم. فصلنامه باغ نظر، شماره 31، سال یازدهم. صفحه 32-17
همایون، غلامعلی (1347). نفوذ هنر شرق در پیت موندریان. بررسی‌های تاریخی، شماره 6، سال سوم. صفحه 126-121
Barasch, M. (1998). Theories of art: 2. From impressionism to Kandinsky. New York and London: New York University Press.
Blotkamp, C. (1994). Mondrian: The art of destruction. London, England: Reaktion Books Ltd Rathbonc Place. New York: Abrams.
Bois, Y. A. (1994). The iconoclast. In Y. A. Bois, J. Joosten, AZ Rudenstine, H. Jansen (Eds.), Piet Mondrian (1872-1944) Piet Mondrian, 1944, (pp. 313-372). Boston, New York, Toronto, and London: A Bulfinch Press Book.
Carmean, E. A. (1979). Mondrian: the diamond compositions [Exhibition catalogue]. Washington, D.C., USA: National Gallery of Art. Retrieved from https://www.nga.gov/research/publications/pdf-library/
mondrian-the-diamond-compositions.html
Champa, K. S. (1985). Mondrian studies. Chicago and London: University of Chicago Press.
Chandler, A. (1972). The Aesthetics of Piet Mondrian. San Francisco: California State University.
Cheetham, M. A. (1991). The rhetoric of purity: Essentialist theory and the advent of abstract painting (pp. xi-xxiii). Cambridge, New York, Post Chester, Melbourne and Sydney: Cambridge University Press.
Cooper, H. (1998). Mondrian, Hegel, Boogie. October, 84, 119-142. doi:10.2307/779211
Deicher, S. (1999). Piet Mondrian, 1872-1944: structures in space. Koln, London, Los Angeles, Madrid, Paris, and Tokyo: Taschen.
Edwards, S. and Wood, P. (2004). Art of the avant-gardes. New Haven: Yale University Press in association with the Open University.
Fauchereau, S. (1994). Mondrian and the Neo-Plasticist utopia. London: Rizzoli Academy Editions.
Golding, J. (2000). Paths to the absolute: Mondrian, Malevich, Kandinsky, Pollock, Newman, Rothko and Still. London: Thames & Hudson.
Harrison, C., & Wood, P. (Eds.). (1992). Art in theory, 1900-1990: an anthology of changing ideas (Vol. 3). Oxford: Blackwell.
Holtzman, H., and James, M.S. (1986, Eds. and trans.), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian. London: Thames and Hudson.
Jaffé, H. L. C. (1985). Mondrian. New York: Harry N. Abrams.
Janssen, H., & White, M. (2011). The Story of De Stijl: Mondrian to Van Doesburg. Lund Humphries.
Milner, J. (1992). Mondrian. London: Phaidon.
Mondrian, P. (1917). Part I: The De Stijl Years: 1917-24: The New Plastic in Painting. In H. Holtzman, & M.S. James (1986, Eds. and trans.), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian (pp. 27-74). London: Thames and Hudson.
________. (1919-1920). Part I: The De Stijl Years: 1917-24: Natural Reality and Abstract Reality: A Trialogue (While Strolling from the Country to the City). In H. Holtzman, & M.S. James (1986, Eds. and trans.), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian (pp. 82-123). London: Thames and Hudson.
________. (1921). Part I: The De Stijl Years: 1917-24: The Manifestation of Neo-Plasticism in Music and the Italian Futurists' Bruiteurs. In H. Holtzman, & M.S. James (1986, Eds. and trans.), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian (pp. 148-155). London: Thames and Hudson.
________. (1929). Part II: After De Stijl 1924-38: Pure Abstract Art. In H. Holtzman, & M.S. James (1986, Eds. and trans.), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian (pp. 223-225). London: Thames and Hudson.
Neet, J. (1987). Mondrian's" Chrysanthemum". The Bulletin of the Cleveland Museum of Art, 74(7), 282-303.
Seuphor, M. (1956). Piet Mondrian: life and work. New York: HN Abrams.
Sweeney, J. J. (1945). Piet Mondrian. The Bulletin of the Museum of Modern Art, 12(4), 2-12. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/4058123

Threlfall, T. (1978). Piet Mondrian: His life's work and evolution, 1872 to 1944 (Order No. U443543). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (301377983). Retrieved from http://ezproxy.um.edu.my:2048/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.um.edu.my/docview/301377983?accountid=28930
Veen, L. A. (2017a). Piet Mondrian: The Complete Writings: Essays and Notes in Original Versions. Leiden, Netherlands: Primavera Pers.
Veen, L. A. (2017b). Piet Mondrian on the Principles of Neo–Plasticism. International Journal of Art and Art History, 5(2), 1-12. doi: 10.15640/ijaah.v5n2p1
White, M. (2003). De Stijl and Dutch Modernism. Manchester University Press.