نمادینگی نقش ماکیان در منسوجات ساسانی از منظر آیکونولوژی اروین پانوفسکی (مورد مطالعاتی: خروس، مرغابی، طاووس)(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسى ارشد طراحى پارچه و لباس، دانشگاه معمارى و هنر پارس، تهران، ایران

2 استادیار، عضو هیأت علمى گروه طراحى پارچه و لباس، دانشکده هنرهاى کاربردى، دانشگاه هنر، تهران، ایران

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.6.3.5

چکیده

اروین پانوفسکی در بررسی تصویر، سه مرحله درنظر می گیرد: گام اول به توصیف آیکونوگرافیک/ پیش شمایل نگارانه مشهور است. در گام دوم یا تحلیل آیکونوگرافیک (آیکونوگرافی)/ شمایل گردانی، معنای مکنون در یک اثر محل توجه قرار می گیرد و سرانجام در گام سوم؛ یعنی آیکونولوژی، محقق با تفسیر آیکونوگرافیک یک نقش‌مایه، نسبت به کشف محتوای ذاتی آن اقدام می کند. با این رویکرد در مقاله پیش رو، پرسش آن است: از منظر آیکونولوژی اروین پانوفسکی، نقش ماکیان پرتکرار در منسوجات ساسانی چگونه تحلیل و تفسیر می شود؟ فرضیه آنکه، این نوع پرندگان به رغم بی بهرگی از جلوه های ترکیبی و غریب، بر مفاهیم فراتری دلالت می کنند که هم سو با شکوه و حشمت سلطنت ساسانی است. نتیجه به روش تحلیلی تاریخی، با استفاده از مطالعات اسنادی و گزینش سه قطعه پارچه به شیوه هدفمند نشان می دهد نقش ماکیان پر کثرت در پارچه های ساسانی به خروس، مرغابی و طاووس ارجاع می دهد. هر کدام از این نقوش با معانی قراردادی خاصی خویشاوندی دارد که به ترتیب در قالب نویدبخش روشنایی، آب های پاک و حیات مجدد قابل تعریف است. در بحث تفسیر ارزشهای نمادین نیز می توان مدعی بود هر سه مورد با مفهوم فرّه ایزدی، اقبال و نیک بختی سلطنتی، قرابت معنایی برقرار کرده و پایداری و فزونی آن را برای دارندة خود تمنّا می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(A Study on Symbolic Meaning of Poultry Motifs in Sassanid Textiles from the Standpoint of Erwin Panofsky’s Iconology (Case Study: Rooster, Duck and Peacock Motifs) ……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • nastaran saberi 1
  • Ameneh Mafitabari 2
1 M.A. Degree in Textile and Fashion Design at Pars University, Tehran.Iran.
2 2Assis tant Professor, FacultyMember of Textile and Clothing Design, Faculty ofAppliedArts, University of Art, Tehran.Iran.
چکیده [English]

As the prime exponent of the iconology approach in image analysis, Erwin Panofsky proposes three steps for the approach: the first step, termed “pre-iconographic description,” is to gain an overall understanding of a given artwork; in the second step, namely iconographic analysis, the hidden meaning of that piece is investigated; and finally in the third step, the iconology itself, the researcher tries to explore the intrinsic content by means of iconographic interpretation of a motif. The approach is used in this paper to discuss the poultry motifs found in Sassanid textiles, because on the one hand, bird motifs in this context are a frequent theme which has not been studied from that standpoint, and on the other hand, poultry may seem to have failed to adopt deep, mystical meanings due to their lack of evident mythical qualities. Therefore, this research tries to answer the following: “How are the bird motifs in Sassanid textiles analyzed and interpreted through Erwin Panofsky’s iconology?” The hypothesis is that because these birds lack any unusual, crossover qualities in their appearance, they have come to represent higher notions in line with the glory of the Sassanid Empire. Through a review of existing documents and a study of three handpicked textiles, this analytical, historical research showed that the most frequently used poultry motifs in Sassanid textiles are those of roosters, duck and peacocks. According to the belief system of Sassanid era, these birds, unlike their natural and earthly appearance, are congruent in meaning with promising light, purifying waters, and rebirth, respectively. In discovering and revealing the innate content, this type of poultry is frequently grouped with motifs that indicate “Khvarenah” (Persian: Farrah-e izadi) —divine royal glory and fortune—implicitly and the intrinsic presence of such a symbolic concept amplify their enigma. Circle, halo, water lily, ring, the sun, pearl, and raised ribbon are instances that emphasize the realization of Khvarenah for these birds and as a result the owner of the fabric. Therefore in analytical terms, each bird is associated with a specific conventional notion, namely the harbinger of light, clean waters, and rebirth respectively. In terms of interpretation of symbolic values, one can argue that all three are close in meaning to the Zoroastrian concept of Khvarenah and act as a wish for the persistence and increase of the Khvarenah for those who already have it. In fact, although rooster, duck, and peafowl fauna motifs are defined in the form of natural birds, they are devoid of mythological aspects in appearance and are not able to fly to the celestial world. However, each of them refer to a greater concept and are finally consistent with other cultural motifs with the theme of realization of Khvarenah and related concepts such as good fortune and felicity. Therefore, it could be claimed that the Sassanid artists envisaged the richness of mythological concepts even in imagining material objects in applied arts such as flightless birds drawn on textiles; they also used other ritualistic concepts alongside tangible instances and consciously or unconsciously elucidated symbolic concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanid Empire
  • Textile
  • Iconology
  • Erwin Panofsky
  • Poultry Motif
اخوان‌اقدم، ندا.(۱۳۹۳).تفسیر شمایل‌نگارانه صحنه‌های شکار در ظروف فلزی ساسانی.کیمیای ‌هنر، ۳ (۱۲)، ۵۰-۳۳.
----------- (۱۳۹۶). بررسی ظروف فلزی ساسانی از دیدگاه نمادشناسانه. تهران، فرهنگستان هنر.
ادهم، نیما و حسینی، مهدی. (۱۳۹۸). شاپور هفت‌ دست فیل‌پا یا زحل؟ (خوانش آیکونوگرافیک نقش‌مایه‌ای از اسکندرنامه نقالی ۷۴- ۱۲۷۳ ه.ق). مطالعات تطبیقی هنر، ۹ (۱۷)، ۷۴-۵۹.
امامی، مونا و حسامی، منصور. (1394). کاربرد میراث کهن ساسانی در طراحی نشانه. هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، 20 (3)، 24- 17.
آورزمانی، فریدون. (۱۳۹۳). هنر ساسانی، تهران، پازینه.
بوسایلی، ماریو؛ امبرتو، شراتو. (۱۳۸۹). هنر پارتی و ساسانی. مترجم یعقوب آژند، تهران، مولی.
پانوفسکی، اروین. (۱۳۹۳). شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی: مقدمه‌ای بر مطالعه هنر رنسانس. مترجم رباب فغفوری. کتاب ماه هنر، (۱۸۷)، ۷۱-۶۴.
پورداوود، ابراهیم. (1392). وندیداد. کتاب سبز، تهران.
تدین‌‌نجف‌آبادی، نجمه. (۱۳۹۵). الگوی شمایل‌نگاری شیعی با تکیه بر بررسی شمایل‌نگارانه نسخه خاوران‌نامه فرهاد نقش. شباک، ۲ (۳)، جلد ۴، ۱۹-۷.
جلالیان، مینا. (۱۳۹۷). ارتباط ایزد باد (وای) با نوارهای در حال اهتزاز ساسانی. هنر و تمدن شرق، ۶ (۲۲)، ۱۸-۵.
جوادی، شهره و بستار، عفت. (۱۳۸۳). عناصر منظر در هنر ساسانی. باغ نظر، ۱ (۲)، ۲۴-۱۶.
حسامی، منصوره و احمدی‌توانا، اکرم. (۱۳۹۰). مطالعه تطبیقی نگارگری ایرانی و نظریه شمایل‌شناسی اروین پانوفسکی؛ بررسی موردی نگاره پادشاهی جمشید از شاهنامه بایسنقری. مطالعات هنرهای تجسمی، ۲ (۲)، ۹۶-۸۱.
دیاکنوف، م؛ کریستن‌سن، آرتور؛ مینورسکی؛ آوری، پیتر؛ فرای، ن؛ زرین‌کوب، عبدالحسین؛ مشکور، جواد؛ شمیم، علی‌اصغر؛ بیانی، شیرین و هروی، جواد (۱۳۹۱)، به کوشش: حسینی، ندا. تاریخ ایران از نگاه مورخان. تهران، ژرف.
ریاضی، محمدرضا. (۱۳۸۲). طرح‌ها و نقوش لباس‌های و بافته‌های ساسانی. تهران، گنجینه هنر.
زمانی، عباس. (۱۳۹۰). تأثیر هنر ساسانی در هنر اسلامی. تهران، اساطیر.
زمردی، حمیرا. (1388). نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و منطق‌الطیر. تهران، زوار.
سودآور، ابوالعلاء. (1383). فره ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان. هوستون آمریکا، میرک.
شهبازی‌شیران، حبیب؛ معروفی‌اقدم، اسماعیل؛ ستارنژاد، سعید و طهماسبی، فریبرز. (۱۳۹۷). مظاهر و کارکردهای آناهیتا، الهة زن در ایران باستان (مطالعة نقش‌مایه‌های ظروف زرین و سیمین ساسانی حاوی نقش این الهه). زن در فرهنگ و هنر، 10 ( 2)، ۲۶۲-۲۳۷.
صادقی‌نیا، سارا و پوزش، سارا. (۱۳۹۵). بررسی تأویلی و نمادشناسانه نقش طاووس در هنرهای ایرانی. ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی، ۱ (۲)، ۶۲-۵۳.
طالب‌پور، فریده. (۱۳۹۴). تأثیر نقوش ساسانی بر منسوجات اندلس. مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ، ۷ (۲۵)، ۷۲-۴۵.
عبدی، ناهید. (۱۳۸۷). بررسی تحلیلی نگارگری ایران در مکاتب هرات و تبریز از منظر آیکونوگرافی. رساله دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران.
------------- (۱۳۹۱). درآمدی بر آیکونولوژی نظریه‌ها و کاربردها. تهران، سخن.
غیبی، مهرآسا. (۱۳۹۵). هشت هزار سال پوشاک اقوام ایرانی. تهران، هیرمند.
قلی‌زاده، خسرو. (1388). فرهنگ اساطیر ایرانی. تهران، نشر پارسه.
کریمی، شکیلا. (۱۳۹۸). نمادشناسی نقش مرغابی‌سانان در آثار هنری ایران. هنر و تمدن شرق، ۷ (۲۶)، ۴۰-۲۱.
کیپنبرگ، اچ. جی. (۱۳۷۲). شمایل‌نگاری و دین. مترجم مجید محمدی. نامه فرهنگ، (۱۶)، ۱۴۷-۱۳۹، تهران.
معین، محمد. (۱۳۸۶). فرهنگ معین. تهران، زرین.
ملک، مهران و مختاریان، بهار. (۱۳۹۱). آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد)، مجله انسان‌شناسی، ۱۰ (۱۷)، ۱۹۵-۱۶۳.
موسوی، بی‌بی‌زهرا؛ آیت‌اللهی، حبیب‌الله. (۱۳۹۰). بررسی نقوش منسوجات در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی. نگره، (۱۷)، ۵۸-۴۷.
نامجو، عباس و فروزانی، مهدی. (۱۳۹۲). مطالعه نمادشناسانه و تطبیقی عناصر نقوش منسوجات ساسانی و صفوی. هنر علم و فرهنگ، ۱ (۱)، ۴۲-۲۱.
نصری، امیر. (۱۳۹۲). خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی. کیمیای ‌هنر، ۱ (۶)، ۲۰-۷.
------------ (۱۳۹۷). تصویر و کلمه؛ رویکردهایی به شمایل‌شناسی. تهران، چشمه.
هینلز، جان‌راسل. (۱۳۸۳). شناخت اساطیر ایران. مترجم باجلان فرخی. تهران، اساطیر.
Bussagli, Mario & Scerrato, Umberto (1959), Encyclopedia of Word Art ,Myers, Bernard S. (1959). Encyclopedia of word art. New York, McGraw-Hill.
Dyakonov. M and Others. (2012). History of Iran From the historians'point of view, Tehran, Jarph.
Hinnells, John Russell. (1973). Persian Mythology. United Kingdom, Hamlyn.
Kippenberg, H. G. (1987). Iconography as Visible Religion. Encyclopedia of Religion. Marmillan Publishing Company, 2-7.
Malekzadeh Bayani. (1971). The Fine Arts of Iran in the Sasanian Period. Tehran. Published by the Central Council of the Celebration of the 2500th Anniversary of the founding of the Persian Empire by Cyrus the Great, June.
Panofsky, Erwin. (1939). Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. England, Oxford.
URL1: daultonart.com/silkroadtextile1.html, Access Date: 03/19/2020.