مطالعة تطبیقی تذهیب قرآن‌های ابراهیم سلطان تیموری و عبد الله طباخ هروی (محفوظ د ر کتابخانة آستان قد س رضوی) (نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسى ارشد تاریخ هنر جهان اسلام، دانشکده هنرهاى تجسمى، دانشگاه تهران، تهران، ایران

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.7.3.49

چکیده

د ر عصر تیموریان د و مرکز عمد ة کتاب آرایی ایران شهرهای هرات و شیراز بود ند  که تحت حمایت د و شاهزاد ه، «بایسنقرمیرزا» و «ابراهیم سلطان»، شکوفا شد ند . اگرچه این د و کتابتخانه د ر ارتباط با هم بود ند ، تفاوت هایی د ر شیوة کتاب آرایی د اشتند  که بیان ویژگی های خاص هر یک نیازمند  تحقیق و بررسی است. هد ف از این تحقیق مقایسة د و اثر د رخشان از این د و مرکز است تا از این طریق بتوان به طور د قیق تر ویژگی های تذهیب هر یک از این مراکز را تعیین کرد . بد ین منظور یک قرآن از شیراز و یکی از هرات محفوظ د ر کتابخانة آستان قد س رضوی به منزلة نمونه هایی از سبک تذهیب این د و شهر انتخاب شد . نسخة شیراز برگزید ه شانزد ه سوره قرآن(827ق) به خط ابراهیم سلطان تیموری و نمونة هرات قرآنی جامع به خط عبد الله طباخ هروی(845ق) است. د ر این مقاله به روش توصیفی تذهیب این د و نسخه د ر سه بستر نقش، رنگ و ترکیب بررسی و سپس بر اساس اصول مقایسه تطبیقی ویژگی های د و اثر مقایسه و تحلیل شد . نتیجه تحقیق نشان می د هد  نقوشِ قرآن  ابراهیم سلطان(به ویژه د ر صفحات افتتاح) بیشتر از نوع ختایی است و نقوش اسلیمی عمد تاً د ر سرسوره ها و لوح ها کاربرد  د ارد . د رحالی که تناسب یکسانی بین میزان اسلیمی و ختایی د ر قرآن عبد الله طباخ هست. د ر رنگ پرد ازی اگرچه گسترة رنگی هر د و نسخه یکسان است، د ر قرآن شیراز تکیه ‌بر لاجورد ی است اما د ر قرآن هرات بر اُخرایی. د ر ترکیب صفحات افتتاحِ قرآن شیراز تکیه‌بر سه عنصر متن، لوح و کمند  است اما د ر قرآن هرات حاشیه سازی و اجرای جد اول جد اکنند ة مکرر، رُکنی مهم است و به‌اند ازه د یگر ارکان صفحه اهمیت د ارد .  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Camparison S tudy on the Qur`ans Copied by Ibrāhīm Sultan Timurī and Abdallāh Tabbākh Hiravī (Held by As tan Quds Raḍawi) ……. Research Paper

نویسنده [English]

  • Narges Sibouyeh
Graduated with a MA in His tory ofArt Islamic World, School of Visual Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Timurid era is one of the well-known time of artis tic and artichetural developments in the his tory of Persian arts from the point of form and content. His torians believe that the prosperity of the arts and architecture originate with the special procedure of Timur and his successors to patronage of Persian artis ts and architect. Hirat and Shiraz through Timurid era were the main centers of the art of Book that thrived under patronage of the Timurid princes Baysunghur (d. 837AH / 1434 AD) and Ibrahim Sultan (d. 837 AH / 1434 AD). Although the two scriptoriums of Hirat and Shiraz liased, there were different s tyle in the art of book. Although illus tration of the poetic books has been s tudies extensively for the form, content, as tis ts and schools, the other diciplines of the arts of book among them paper-making, illumination, and book-bonding have not been well s tudied. The main purpose of the article is a comparison s tudy on two significant Qur`an manuscripts in order to determine the main features of Illumination in the two centers of book-making. Two significant Qur`ans copied in Shiraz and Herat held by As tan Quds Radawi selected as indicators of Illumination S tyle: firs t one is a selected suras of Qur`an copied in Shiraz by Ibrahim Sultan in 827 AH/1424 AD. The Qur`an endowed to Imam Riza Shrine by Ibrahim Sultan. The second one is the Qur`an copied by Abdallah Tabbakh Hiravi, the well-known calligrapher of timurid era in 845 AH/ 1441 AD. He copied the Qur`an for the library of Alaʿal-Dawla ibn Baysunghur in Hirat. In this descriptive article the main variant of illumination including motives, colors, and composition of elements in the beginning pages and other elements among them sura-headings, verse dividers, and verse conters compared and analysied. The ques tions of the s tudy are: What are the features of motives, colors, and composition of illumination in the Qur`an of Ibrahim Sultan and Abd allah Tabbakh?
What are the differnces and resembalances of motives, colors, and composition in illumination of the Qur`an of Ibrahim Sultan and Abd allah Tabbakh?The conclusion shows that in the beginning pages (safahāti iftitāh) of Ibrahim Sultan`s Qur`an Khatā`ī is the main motif and Islimi is used in sura-headings and lawhs. Additionally, the form of khata`i is compeletly different from Hirat s tyle. The s tyle with the very fine pedicals and leafs backed to the illuminations of Qur`ans copied after 772 AH/ 1372 AD under patronage of Muzaffarids in Shiraz. Khata`i and Islimi have used in equally in Abd-allāh Tabbākh`s Qur`an. The s tyle used in the form of leafs is different as well. Colored flowers between khata-is is another feature of Hirat s tyle. Although, number and type of colors used in the both manuscripts is similar, surface level assigned to each color is different particularly in the use of azura and ochre. In Ibrahim Sultan Qur`an surfave level assigned to azura is much more than Abdallah Tabbbakh Qur`an since the background of mos t elements of illumination, particularly in the beginning pages (Safahāti iftitāh), is painted with azura. While the background of margins and sura-headings in Abdallah Tabbakh`s Qur`an is dedicated to ochre. In composition of the pages, in particular the beginning pages, both illuminitors palces emphasis on the 3 elememts of matn (the surface assigned to the text), lowh (the horizontal shape contained a cartouch and motive) and kamand (the three-sided margin which surrounding all the elemets of the page). But the illuminator of the Abdallah Tabbakh`s Qur`an used multiple margins intermediate text and kamand.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illumination
  • Timurid era
  • Abdallāh Tabbākh Hiravī
  • Ibrahīm Sultān Timurī
  • Qur`an
  • art of the book
آژند ، یعقوب؛ (1387)، مکتب نگارگری شیراز، تهران: فرهنگستان هنر.
اتینگهاوزن، ریچارد ؛ (1387)، سیری د ر هنر ایران، ج5، زیر نظر آرتور اپهام پوپ و فیلیپس آکرمن، ترجمه: نجف د ریابند ری، تهران: علمی و فرهنگی.
اورستی، پائولا(1385)، نسخه های خطی اسلامی: ویژگی های ماد ی و گونه شناختی، ترجمه شیرین بنی احمد ، نامه بهارستان، سال ششم و هفتم، ش11 و 12، 35- 74.
جیمز، د یوید(1381)، کارهای استاد انه: قرآن نویسی تا سد ه د هم هجری، ترجمه: پیام بهتاش، تهران: کارنگ.
د ولتشاه سمرقند ی(1366)، تذکره، تهران: پد ید ه.
ریشارد ، فرانسیس(1381)، «نصرالد ین سلطانی، نصیرالد ین مُذهِب، و کتابخانه ابراهیم سلطان د ر شیراز»، ترجمه سید  محمد حسین مرعشی، نامه بهارستان، سال سوم، ش1، د فتر5 (بهار و تابستان)، 131- 140.
شیمل، آن ماری(1382)، خوشنویسی و فرهنگ اسلامی، ترجمه اسد الله آزاد ، مشهد : به نشر.
صحراگرد ، مهد ی(1387)، مصحف روشن: معرفی برخی از نسخه های قرآن موزه های شیراز، قرن هفتم تا نهم هجری)، تهران: فرهنگستان هنر.
صحراگرد ، مهد ی، مجید  فد اییان، محسن عباد ی و علی‌اصغر ناصری(1391)، شاهکارهای هنری آستان قد س رضوی: منتخب
قرآن های نفیس از آغاز تا سد ه نهم هجری قمری، ج.1، مشهد : موسسه آفرینش‌های آستان قد س رضوی.
قلیچ خانی، علیرضا؛ (1388)، فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته، تهران: روزنه.
عظیمی، حبیب الله(1389)، «اد وار تذهیب د ر کتاب آرایی مذهبی ایرانی»، هنرهای زیبا- هنر های تجسمی، ش41(بهار)، 23- 32.
قاضی احمد  قمی؛ (1383)، گلستان هنر، تصحیح احمد  سهیلی خوانساری، تهران: منوچهری.
کاووسی، ولی الله(1389)، تیغ و تنبور(هنر د وره تیموریان به روایت متون)، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.
لینگز، مارتین؛ (1377)، هنر خط و تذهیب قرآنی، ترجمه: مهرد اد  قیومی بید هند ی، تهران: گروس.
ماه وان، فاطمه(1394)، بررسی و تحلیل نقوش تذهیب قرآن ابراهیم سلطان (نسخه محفوظ د ر کتابخانه آستان قد س رضوی)، پاژ، ش17(بهار)، 151- 158.
مایل هروی، نجیب(1373)، کتاب آرایی د ر تمد ن اسلامی، مشهد : بنیاد  پژوهش های آستان قد س رضوی.
معتقد ی، کیانوش(1387)، «کتابت و کتاب آرایی د ر مکتب شیراز: شکوه خوشنویسی و تذهیب د ر مکتب شیراز (سد ه های هشتم و نهم هجری)، آینه خیال، ش10 (مهر و آبان)، 118- 125.
میرزا ابوالقاسمی، محمد صاد ق؛ (1396)، مصحف ابراهیم: منتخب سوره های قرآن کریم به  خط ابراهیم سلطان، شیراز: د انشنامه فارس.
منابع لاتین
Lentz, Thomas W., et Lowry, Glenn D. (1989), Timur and the Princely Vision: Persian Art and Culture in the Fifteenth Century, Washington-Los Angeles, Sackler Gallery- County Museum of Art.