شرح نسبت میان کمال و زیبایی د ر مشارق‌الد َراری سعید الد ین فَرغانی (تأملی د ر زیبایی‌شناسی عرفانی حکما و عرفای مسلمان) (نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات عالی هنر دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.7.3.5

چکیده

اند یشمند  ان مسلمان بد  ون ترد  ید  د ر حوزه زیباشناسی و زیبایی‌شناسی تأملات جد ی و مهمی د اشته‌اند ؛ هم د ر حوزه مباحثات فلسفی، هم کلامی، هم عرفانی و هم حتی قرآنی و روایی. د ر این میان، حوزة عرفان به د لیل برجسته بود ن مفاهیمی چون عشق و کمال، د امنه فراخ‌تری برای ظهور مباحث علم‌الجمال یا زیبایی‌شناسی د اشته است. رسالة تائیه معروف به نظم‌السلوک یا نظم‌الد ُرّ اثر ابن فارض یکی از شورانگیزترین و د ر عین ­حال عالی‌ترین منظومه‌های عرفانی د ر تمد ّن اسلامی است. ابن فارض د ر این قصید ه هفت­صد وپنجاه بیتی، زیباترین و عمیق‌ترین مباحث عرفانی را د ر پرتو عشق شرح د اد ه است. ازجمله کسانی که به شرح مشارق پرد اخته صد رالد ین قونوی است که شاگرد  نامد اری چون سعید الد ین فرغانی د ارد . شاگرد  بلند مرتبه‌ای که صد رالد ین د ر مقد مة خود  برمشارق‌الد راری، او را افتخارالمشایخ خواند . این کتاب شرح فارسی قصید ة تائیه ابن فارض است. فرغانی د ر شرح ابیات قصید ه، آنگاه که ابن فارض به بیان حُسن و جمال می‌پرد ازد  نکات نغز و ارزشمند ی د ر باب زیبایی ارائه می‌د هد . این مقاله شرح جامع نقطه‌نظرات سه بزرگ حکمت اسلامی است از یک‌سو ابن فارض و از سوی د یگر صد رالد ین قونوی و نهایت سعید الد ین فرغانی. زیرا ترد ید ی نیست فرغانی صرفاً یک ناقل نیست و د ر موارد ی کاملاً رأی خود  را شفاف ارائه کرد ه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation Between Perfection and Beauty in Islamic Mys ticism (Especially in Mashariq al Darari By Said al Din Farghani) ……. Research Paper

نویسنده [English]

  • Hasan Bolkhari Ghehi
Department of Advanced Studies of Art. College of Fine Arts , University of Tehran
چکیده [English]

His tory of thought in Islamic civilization shows Islamic wise men and mys tics have immersed beauty, which have been theological, not aes thetical approach and have created many important and contributed ideas in knowing beauty. One of the mos t important aspects of s tudding beauty in Islamic mys ticism and wisdom is its relation with perfection, from Farabi to Ibn-sina and from Sheikh Ishragh to Ibn-Arabi’s followers. One of the mos t important works in this subject is the explanation of Nazm al suluk or Ghasideh Taeiyeh by Ibn al-Farid or Ibn Farid (Arabic, عمر بن علی بن الفارض `Umar ibn `Alī ibn al-Fārid) (22 March 1181 – 1234) by Said al Din Farghani , who has been Sadr-al-din Ghonawi’s s tudent. The poetry of Shaykh Umar Ibn al-Farid is considered by many to be the pinnacle of Arabic mys tical verse, though surprisingly he is not widely known in the Wes t. Among Iranian mys tical Islamic texts, this book is one of the mos t important and famous works. For this reason, many Sufi elders have described and interpreted it. For example, Sadr al-Din al-Qanooni, who is the greates t s tudent of Ibn Arabi. During his discussions, Sadr al-Din described Nazm al suluk or Ghasideh Taeiyeh. One of Sadr al-Din Qanooni’s great s tudents was Said al Din Farghani. Sadr al-Din praised this s tudent very much in her various speeches. After the death of Sadr al-Din, Saeed al-Din Ferghani, collected the words of her mas ter about the Ghasideh Taeiyeh. he wrote a work on this subject and named it mashariq al Darari. Of course, this book is not only Sadr al-Din’s commentary on Ghasideh Taeiyeh, but also Ferghani’s comments Mashreq is a very important work, especially in Shiite mys ticism. The main focus of the Ghasideh Taeiyeh is the expression of mys tical s tages with a complete emphasis on love. But the important point in Islamic mys ticism is the relationship between love and beauty. Muslim mys tics cannot separate beauty from love. Because God is the absolute manifes tation of love and beauty. Therefore, both Ibn Farid and Sadr al-Din and Ferghani have spoken about the relationship between love and beauty in their works Especially in mashariq al Darari By Said al Din Farghani. Another issue that has been raised in the relationship between beauty and love is the relationship between perfection and beauty. For Muslim thinkers, the relationship between perfection and beauty has been a matter of course. This paper explains the relation between beauty and perfection to Faraghani’s view in expatiation of Nazm al suluk. In this book, she has tried to provide an accurate concept of beauty. Of course, his approach in this work is more of a mys tical and theological approach, But in the sources of Islamic aes thetics, this book is considered an important work In this article, I have tried to explain the mys tical approach to beauty in Islamic civilization, Emphasizing the special view that Muslims have in the divine worldview. Naturally, such research requires research in a wide variety of sources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauty
  • Perfection
  • Islamic Mys ticism
  • Al Farghani
  • Ibn Farid
قرآن کریم(1392). تهران: حُسن‌افرا.
بلخاری قهی، حُسن(1394)، جامعه‌شناسی اخلاقی هنر، تهران: سوره مهر.
بلخاری قهی، حُسن(1398)، د ر باب زیبایی(زیبایی‌شناسی د رفلسفه غربی و حکمت اسلامی)، چاپ سوم، تهران: د انشگاه تهران.
جامی، عبد الرحمن(1376)، تائیّة عبد الرّحمان جامی(ترجمة تائیّة ابن‌فارض، تصحیح صاد ق خورشا). تهران: نشر نقطه
جود ی نعمتی، اکرک(1384)، فروغ رخ ساقی(ترجمه قصید ه تائیه کبری و تائیه صغرای ابن‌فارض)، تهران: مؤسسه فرهنگی اهل قلم.
حافظ، محمد  شمس‌الد ین(1370). د یوان خواجه شمس‌الد ین محمد  حافظ شیرازی. تهران: نشر طلوع.
فرغانی، سعید الد ین سعید (1357ش، 1398ه)،  مشارق‌الد راری ( مقد مه و تعلیقات سید  جلال‌الد ین آشتیانی)، مشهد : انجمن فلسفه و عرفان اسلامی.
فلوطین(1366)، د وره آثار فلوطین(تاسوعات)(ترجمة محمد حُسن لطفی). چاپ اول، تهران: شرکت سهامی ‌انتشارات خوارزم.