تأویل پد ید ارشناختی معنا د رنگاره ها؛ نمونه مورد ی: نگاره ی نیایش «معراجنامه میر  حید ر»(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترى فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال

2 دانشیار و عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال

3 دانشیار وعضو هیأت علمى دانشگاه هنر اصفهان

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.7.3.79

چکیده

تأویل یکی از روش های شناختی متن های تصویری است سؤال اساسی د ر این پژوهش این است که آیا می توان چنین روشی را با رویکرد ی پد ید ار شناختی د ر نگاره ی نیایش د نبال نمود ؟ برای پاسخ به این پرسش از میان کتب تصویری د وره تیموری کتاب «معراجنامه میر حید ر» و نگاره نیایش که سفر حضرت محمد (ص) را  د ر فرآیند خاص به تصویر کشید ه را براساس نظریه د اد ه مبنا تأویل نمود ه است. هد ف پژوهش یافتن معانی د ر پس عناصر موجود  د ر تصویر به روش تأویلی وبا رویکرد  پد ید ار شناسی است .پژوهشگر با استناد  به گزاره های اسناد ی و متن تصویری مفاهیم را با اتکا به فلسفه حاکم برذهن پد ید آورند ه آشکارسازی نمود ه است. نتایج حاصل از این پژوهش: ابزارهای معنی ساز د ر نگاره ها شامل ساختارنگاره، رنگ، اعد اد ، تصویر ابد ان و اشیاء و متن مکتوب  است. مرتبت د ر نگاره از جمله ساختارهای سلسله مراتبی است که نه تنها تقد م و تأخر زمانی،که مفهوم سازی سینوپتیکی معنی را نیز میسور و وحد ت د ر هد ف انبیاء را نیز آشکار می سازد . حضور هفت پیامبر نمود ی از رمزگان عد د  هفت د ر فلسفه مبشران وحی ورنگ جامگان و نحوه جلوس هر یک از انبیاء، نماد ی از مرتبت آنها د ر سازمان هد ایت بشری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological Meaning Tavel Case Example: Negara Mir Haidar ……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Maryam Feizollahi 1
  • Ali Moradkhani 2
  • Alireza Khajeh AhmadAttari 3
1 Learned the Philosophy ofArt Department of Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, North Tehran Branch.
3 Associate Professor and Faculty Member of Isfahan University of Arts
چکیده [English]

Interpretation is one of the cognitive modalities including visual text. This method has long been used in Islamic wisdom and art. Interpretation is the language of ges tures and worship and revealing the principle and how it is unders tood. Exploring the nature of unders tanding and explaining the conditions for its attainment and enumerating the factors influencing the research. Meaning reading has different perspectives and approaches, periphras tic is the knowledge to open the horizons of meaning and to obtain the rules of interpretation, and is a way to avoid misunders tanding, but it differs from concepts such as interpretation, interpretation, explanation, and so on Since ancient times, this method has been used unconsciously in various communities. The fundamental ques tion in this research is whether such a method can be applied phenomenologically to the cognitive image of prayer. To answer this ques tion, among the pictorial books of Shahnameh Baysneghari, Kalilah Vednah, Khamseh Nezami, Khavarannameh, Haft Aurang Jami, Al-Bian Hafez, Saadi Bus tan, Logik al-Tayr Attar and Goles tan Saadi, Mir Heydar’s Book of Miracles Has been chosen and selected because it uses all the elements of interpretation from color to text in this book. The book, which is preserved in the National Library of Paris by poet and letter writer Mir Haidar, has been translated into Turkish by Shahrokh Timur, in Arabic, in the year AH, and has been translated by the Heratian owner into the Uyghur script. The “Prayer” iconography, which is the firs t image-book of Mir Haider’s As trology, is a narrative of a s tory out of objective reality that can be evaluated as an interpretation by the author.The prayer image depicted by Prophet Mohammad (PBUH) along with six other prophets in the Ascension Night is based on a particular process based on the data theory of its interpretation. The purpose of this research is to find meanings behind the elements and images in this image and to read through the phenomenological approach and to read the meaning beyond the quantitative variables such as the seven prophets, the seven lamps, the color of their gems tones, and the way the prophets went forward. The citation of the documentary s tatements and the visual text reveal its concepts and meanings on the basis of the philosophy that governs its origin. The results of this s tudy, taken from a doctoral dissertation, show that The meaningful tools in the paintings include the five components of picture s tructure, color, numbers, eternal image, and written text. Each of them in the painting requires aris tocratic knowledge of religious culture. Miratheir’s painting is one of the hierarchical s tructures that not only illuminates the primacy and time when it also reveals the synoptic conceptualization of meaning as well as the unity in the purpose of the prophets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paraphrase method
  • Miniature
  • Phenomenology
منابع فارسی
آژند ،یعقوب(1387)، مکتب نگارگری هرات. فرهنگستان هنر، چاپ اول.
ارد لان، ناد ر و بختیار(1389)، حس وحد ت. ترجمه حمید  شاهرخ. تهران: سازمان زیبا سازی شهرد اری تهران . 
بلخاری قهی، حسن(1390)، مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی. چاپ د وم. تهران: سوره مهر.
بلخاری قهی،حسن(1394)،  قد ر نظریه هنر و زیبایی د ر تمد ن اسلامی. چاپ اول. تهران :سوره مهر.
پاکباز، رویین(1396)، نقاشی ایران از د یرباز تا امروز. چاپ 13. تهران: زرین وسیمین.
خاتمی، محمود (1390)، پیش د رآمد  فلسفه ای برای هنر ایرانی. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
خرازیان، نغمه؛ مرتضوی، مرجان و نوبخت، عباس(1395)، روایت شرقی معراج نامه میر حید ر. کیمیای هنر. سال پنجم (21).
د مرچلی، خد یجه(1395)، مطالعه تأثیر اند یشه ابن عربی بر آثار کمال الد ین بهزاد . پایان نامه کارشناسی ارشد . وزارت علوم د انشگاه هنر اصفهان، د انشکد ه صنایع د ستی.
د اماسیو، آنتونیو(1391)، خطای د کارت عاطفه، خرد ، و مغز انسان. ترجمه رضا امیر رحیمی. تهران: مهر ویستا.
د شتگل، هلنا شین(1383)، ‌‌‌مـتن‌ نوشتاری‌ نسخه‌ی معراج نامه میرحید ر. کتاب ماه هنر.(72-71)، 68-77.
رستم نژاد ، ظاهره. مبانی پرد ازش نور ورنگ د ر معماری مساجد  صفوی. پایان نامه کارشناسی ارشد . د انشکد ه اد یان و  تمد ن ها اصفهان.
رزسگای، ماری(1385)، معراجنامه سفر معجزه آسای پیامبر (ص). ترجمه مهناز شایسته فر. چاپ اول. موسسه مطالعات هنر اسلامی، چاپ اول .
سمائی د ستجرد ی، معصومه(1395)، هنرمند ان و صنعتگران د ر د وره تیموریان. چاپ اول. سازمان فرهنگی تفریحی شهرد اری اصفهان.
سمنانی، علاءالد وله(1383)، مصنفات فارسی به اهتمام نجیب مایل هروی. چاپ د وم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
سهرورد ی، شهاب الد ین(1375)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق. تصحیح و مقد مه هانرى کربن و حسین نصرو نجفقلى حبیبى. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
شایگان، د اریوش(1373)، هانری کربن آفاق تفکر معنوی د ر اسلام ایرانی. ترجمه ی باقر پرهام. تهران :نشر و پژوهش فرزان روز.
صد ری، مینا(1392)، نگاره های عرفانی مطلعه تطبیقی معانی عرفانی ونگارگری. چاپ اول. تهران: علمی و فرهنگی .
صفا، ذبیح الله(1366)، تاریخ اد بیات د ر ایران. جلد  سوم ،چهارم. تهران: انتشارات فرد وس.
طباطبایی، محمد  حسین. المیزان فی تفسیر القرآن. جلد  13؛35-5. جلد  19؛35-30
کربن، هانری(1390)، واقع انگاری رنگ ها و علم المیزان. مترجم انشالله رحمتی. واقع انگاری انگاری رنگ ها و علم المیزان، تهران: سوفیا.
کربن، هانری(1380)، تاریخ فلسفه اسلامی. ترجمه جواد  طبا طبایی.چاپ سوم.
کربن، هانری(1379)، انسان نورانی د ر تصوف ایرانی. ترجمه ی فرامرز جواهری نیا. چاپ اول. تهران: انتشارات گلبان.
لاری زاد ه، پویان(1395)، تحلیل و بررسی جایگاه تأویل عرفانی د ر آثار سنایی غزنوی. رساله د کتری زبان و اد بیات فارسی، گرایش اد بیات عرفانی، د انشگاه اصفهان.
محمد ی اشتهارد ی، محمد (1378)، سیمای معراج پیامبر اسلام علیه السلام از د ید گاه های گوناگون. تهران: موسسه انتشارات نبوی.
معین، محمد (1327)، هفت پیکر نظامی. شماره هفت. تهران: انتشارات مجله پشوتن .
موسوی  بجنورد ی،  محمد کاظم(1367)،    د ایره المعارف   بزرگ اسلامی. نسخه فارسی و عربی مرکز. چاپ اول.