حمزه‌نامه و شکل گیری مکتب نگارگری گورکانیان هند(نوع مقاله پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 د انش آموخته کارشناسی ارشد ، رشته تاریخ و تمد ن ملل اسلامی، د انشکد ه الهیات و معارف اسلامی، د انشگاه تهران، تهران، ایران.

2 د انشیار گروه تاریخ و تمد ن ملل اسلامی، د انشکد ه الهیات و معارف اسلامی، د انشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی مکتب نگارگری گورکانیان با شکل گیری اثر حمزه نامه است که هنرمندان ایرانی در ایجاد آن سهم مهی داشتند. در این کنکاش در پی آنیم که: عوامل مؤثر در شکل گیری مکتب نگارگری گورکانیان کدامند؟ ساختار این مکتب هنری برگرفته از کدام مکاتب است؟ نگارگری ایرانی در این مکتب چه تأثیری داشته است؟ به عنوان یافته ای این پژوهش می توان چنین اظهار نمود که حضور هنرمندان ایرانی در دوره دوم حکومت همایون گورکانی(962-963 هـ) در هند سبب تأثیرگذاری هنر ایرانی بر هنر هندی شد و هسته اولیه مکتب نگارگری گورکانی پدید آمد که در آن متعاقبا نگرش و رویکردهای قابل توجهی دیده می شود که جای واکاوی و تعمق دارد. سرانجام به عنوان نتیجه حاصل شده باید گفت که علاقه و تمایلات سلاطین گورکانی از دیگر سو، و نبود بستر و فضای مناسب برای هنر نگارگری در مقاطعی از دربار صفوی از سوی دیگر سبب شد تا هنرمندان بسیاری به دربار گورکانیان مهاجرت کنند. این مهاجرت عامل اصلی در شکل گیری مکتب نگارگری گورکانیان گردید و به موجب آن معنا و مفهوم فضا در هنر نگارگری در نظر گورکانیان تغییر کرد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و با رویکردی تاریخی، در پی بازخوانی عامل مهم در ایجاد مکتب نگارگری گورکانیان و اولین اثر ارزشمند در آن است. داده های علمی، به شیوه کتابخانه ای از میان آثار تاریخی و هنری در تمدن اسلامی گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hamza-nama and the formation of the Mughal school of Indian painting……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Zeinab Abolhasani 1
  • Mohsen Massumi 2
1 Graduate Master in History and Civilization of Islamic Nations, University of Theran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Dpartment, of History and Civilization of Islamic Nations, University of Theran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of writing this article is to study the Mugals school of painting with the formation of the work of Hamza-namah, in the creation of which Iranian artists had an important role. In this research, we seek to: What are the effective factors in the formation of the Mugals school of painting? The structure of this school of art is derived from which schools? What effect has Iranian painting had on this school? As a finding of this research, it can be stated that the presence of Iranian artists in the second period of Homayoun Mughl’s reign(962-963AH/1553-1554AD) in India caused the influence of Iranian art on Indian art and the core of Mugals school of painting emerged in which subsequently the attitude And there are significant approaches that need to be explored and pondered. . Moghal’s coincidence with the Safavids led to babur to become acquainted with artists such as Behzad, and the Behzad Art School was welcomed at the Moghal court before Iranian artists immigrated to India It should be noted at first, this school was derived from schools such as Herat and Tabriz, but later an eclectic method consisting of Iranian, Indian and European elements emerged, Which later influenced Indian and Iranian painting. But what is known as the Mughal School of Painting was influenced by Iranian painting and schools of painting were established in the Indian states. The presence of these artists, their cooperation and efforts with the Mughal court, created a huge illustrated version such as Hamza-nama and this great work can be considered the beginning of the formation of this school and known as one of the best examples of painting in the Moghal school and the Islamic book designing of India. The existence of some plant, animal and celestial elements has created realistic or, conversely, imaginative scenes that have been very similarly depicted in Safavid schools of painting. One of the important features of Hamza-nama paintings is the abundance of characters in each scene, the painter of which, unlike the usual paintings of the era, completely defines the different moods of the characters. Iranian artists have taken every step in this school None of this was based on coincide and they have used Iranian painting using the method of colors. The story of Hamza-nama is one of the prolific Iranian folk epics in the biography of Amir Hamza, the Prophet’s (pbuh) uncle and his battles, and a mythological description and legend of his heroism and bravery in the face of infidelity, evil and sin, which was admired by the Moghal kings. Various sources have numbered one thousand two hundred and two thousand and four hundred of these paintings, of which one hundred fifty two are left, which were curated by Mir seyyd Ali-e Tabrizi(D.975AH/ 1566AD) and Abdul samad Shirazi(969AH,1560AD). After Hamza-nama, other large illustrated versions such as Babar-nama, Akbar-nama and large Albumes such as Golshan and Golestan were formed, which are very important in their place.Finally, as a result, it should be said that the interests and desires of the Mugals sultans on the other hand, and the lack of a suitable bed and space for painting in parts of the Safavid court on the other hand caused many artists to migrate to the Mugals court. This migration became the main factor in the formation of the Mugals school of painting, and according to that, the meaning and concept of space in the art of painting changed according to the Mugals.The method of this research is descriptive-analytical and with a historical approach, it seeks to re-read the important factor in creating the Gurkanian school of painting and the first valuable work in it. Scientific data has been collected in a library style among historical and artistic works in Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mughals of India
  • Iranian Artists
  • Painting school
  • Hamza-nama
آژند، یعقوب(1367)، مکتب نگارگری تبریز و قزوین – مشهد، تهران، فرهنگستان هنر
آژند، یعقوب(1387)، مکتب نگارگری هرات، تهران، فرهنگستان هنر
احمد، عزیز(1366)، تاریخ تفکر اسلامی در هند، ترجمه: نقی لطفی – محمدجعفر یاحقی، تهران، با همکاری علمی و فرهنگی و کیهان
اسکندربیگ ترکمان(1382)، تاریخ عالم‌آرای عباسی، چاپ: ایرج افشار، تهران، امیرکبیر
اسون دیماند، موریس(1383)، راهنمای صنایع اسلامی، ترجمه عبدالله فریار، تهران، علمی و فرهنگی
امید سالار، محمود(1389)، «حمزه‌نامه»، دانشنامه جهان اسلام، جلد 14، تهران
امیری، کیومرث(1374)، زبان و ادب فارسی در هند،تهران، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی نخستین مجمع بین‌المللی استادان زبان فارسی
انوری، حسن(1386)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن
بدائونی، عبدالقادر بن ملوک شاه(1379)، منتخب التواریخ، تصحیح: مولوی احمدعلی صاحب– توفیق ه. سبحانی،تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
برند، باربارا(1383)، هنر اسلامی، ترجمه: مهناز شایسته فر، تهران، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی
بینیون، لورنس – ج.و.س، ویلکنسیون، بازیل، گری(1378)، سیر تاریخ نقاشی ایرانی، ترجمه: محمد ایران‌منش، تهران، امیرکبیر
پارسانسب، محمد(1388)، «بن مایه: تعاریف، گونه ها، کارکردها و..» فصلنامه نقد ادبی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، شماره 5
پاکباز، رویین(1386)، دائره‌المعارف تاریخ هنر، تهران، فرهنگ معاصر
پرایس، کریستین(1356)، تاریخ هنر اسلامی، ترجمه: مسعود رجب نیا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
جواهر لعل نهرو(1355)، نگاهی به تاریخ جهان، ترجمه: محمود تفضلی، تهران، امیرکبیر.
جهانگیر، نورالدین محمد(1359)، توزک جهانگیری (جهانگیرنامه)، مصحح: محمد هاشم، تهران، بنیاد فرهنگ ایران
حسنی، عبدالحی بن فخرالدین(1410)، نزهه الخواطر و بهجه المسامع و النواظر، هند، دائره‌المعارف العثمانیه
حسینی، مهدی(1384)، «حمزه نامه»، خیال شرقی، کتاب اول، تهران
خواندمیر، غیاث‌الدین بن همام‌الدین(1372)، مآثر الملوک، چاپ: میر هاشم محدث، تهران، رسا
دهخدا، علی اکبر(1377)، لغت نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران
راجرز، ماکولم جنینگز (ام. جی)(1352)، عصر نگارگری مکتب مغول، ترجمه: جمیله هاشم زاده، تهران، دولتمند
رستگار فسایی، منصور(1379)، اژدها در اساطیر ایران، تهران، توس
روملو، حسن بیگ(1357)، احسن التواریخ، چاپ:عبدالحسین نوایی، تهران، بابک
شعار، جعفر(1347)، قصه حمزه، تهران، دانشگاه تهران
شیمل، آنه ماری(1383)، در قلمرو خانان مغول، ترجمه  فرامرز نجد سمیعی، تهران، امیرکبیر
عالی، مصطفی(1926)، مناقب هنروران، استانبول، عامره
عکاشه، ثروت(1995)، التصویر المغولی الاسلامی فی الهند، مصر، الهیئه المصریه العامه للکتاب
علامی، الوالفضل(1887)، اکبر نامه، تصحیح: مولوی آقا احمد علی، کلکته، مظهر العجائب المعروف به اردوگائید پریس
غروی، مهدی(1348)، «حمزه‌نامه: بزرگ‌ترین کتاب مصور فارسی»، مجله هنر و مردم، شماره 85، تهران
غروی، مهدی(1376)، «حمزه‌نامه نهاد آغازین در روابط هنری ایران و شبه قاره»، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، شماره 26 و 27
غلامحسین زاده، غلامحسین(1389)، ذوالفقاری، حسن و فرخی، فاطمه «ساختارشناسی بن‌مایه‌های حمزه‌نامه»، نقد ادبی، شماره‌های 11 و 12
فلسفی، نصرالله(1364)، زندگانی شاه‌عباس اول، تهران، علمی
قمی، قاضی احمد بن شرف‌الدین حسین(1366)، گلستان هنر، چاپ: احمد سهیلی خوانساری، تهران، منوچهری
کرایون، روی سی(1388)، تاریخ مختصر هنر هند، ترجمه فرزان سجودی و کاوه سجودی، تهران، فرهنگستان هنر
کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی(1363)، احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی، تهران، مستوفی
کری ولش، استوارت(1373)، مینیاتورهای مکتب ایران و هند، ترجمه زهرا احمدی و محمدرضا نصیری، تهران، فرهنگ‌سرا
گری، بازیل(1384)، نگارگری ایران، ترجمه عربعلی شروه، تهران، دنیای نو
گلچین معانی، احمد(1369)، کاروان هند (در احوال و آثار شاعران عصر صفوی که به هندوستان رفته‌اند)، مشهد، آستان قدس رضوی
نوایی، عبدالحسین(1350)، شاه‌طهماسب صفوی–مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشت‌های تفصیلی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران
هندرسمن، جوزف(1357)، اساطیر باستانی و انسان امروز، انسان و سمبول‌هایش، ترجمة ابوطالب صارمی، تهران، امیرکبیر
هندو شاه استرآبادی، محمدقاسم(1874)، تاریخ فرشته، بمبئی
یاحقی، محمدجعفر(1375)، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی، تهران، سروش
منابع لاتین
Akhavan, Zahra.f.(1989) The Problems of the Mughul Manuscript: A Reconst ruction Harvard University
Babur Name(1922),Translation, Beveridge, Annette Susannah, New Delhi, Pvt. Ltd
Bahari, Ebadollah(1996),Bihzad Master Of Persian painting, London, I.B. Touris
Brown, Percy(1981), Indian Painting Under The Mughals, New Delhi
Chandra, Pramode(1976), Tuti-Nama of Cleveland Museume of Art, AkademischeDruch-U.VerlaGsanstalt, Graz-Astria
Clark, C. Stanly(1921), Indian Drowing, Twelve MoghalPaintinig of School of Homayun (16 th Century), London
Dye, Joseph.M(2001), The Art Of India, New Delhi, Virginia Museum Of Fine Art
Elgood, Heather(1994), Who Painted Princes Of The House Of Timur?Humaun’s Garden Party, Bombay, Marg
Seyller, John(20002),the Adventures of Hamza, Freer Gallery of Art and Arthur M.sackler Gallery of Art,Washington
SomPrakash, Verma(2005), Painting The Mughal Experience, New Delhi: Oxford University Press
Soudanar, Abolala(1992), The Art of Persian Courts, Newyork, Rizzoli
W.lent’s, Thomas(1989), And Others,Princely Vision Persian Art and Culture in The Fifteenth Century, Washington
www.britishmuseum.com
www.victoria&albetmuseum.com
www.Doha museum of Islamic art.com
www. Metropolitan museum.com