مطالعه پیکرک های انسانی شمال شرقی ایران باستان و آسیای میانه در عصر مفرغ از منظر ریخت‌شناسی(نوع مقاله پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 د انش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، د انشکد ه هنر و معماری، د انشگاه سیستان و بلوچستان، زاهد ان، سیستان و بلوچستان، ایران.

2 استاد د انشکد ه هنر و معماری، د انشگاه سیستان و بلوچستان، زاهد ان، سیستان و بلوچستان، ایران.

چکیده

دوره­ ی مفرغ یکی از مهم‌ترین ادوار باستانی در ایران است. در این عصر رابطه­ ی بازرگانی و تجاری گسترده ­ای بین شمال شرق ایران باستان و آسیای میانه بوجود آمده بود. در جریان این تعاملات ارتباطات قابل‌توجه فرهنگی و هنری بین این دو منطقه دیده می‌شود. پیکرک­ های انسانی در قبور مناطقی در شمال شرقی ایران باستان و آسیای میانه یافت شده­ اند که به‌صورت تجریدی و انتزاعی از جنس گل و سنگ با قطر کم ساخته ‌شده و از ظرافت و دقت زیادی برخوردارند که می‌تواند بازگوی ارتباط و برهم کنش‌های این دو منطقه در عصر مفرغ باشد. هدف از پژوهش حاضر، یافتن پاسخ این پرسش است که: پیکرک‌های انسانی شمال شرقی ایران باستان و آسیای میانه از لحاظ ریخت و کاربرد چه رابطه ای با هم داشته اند؟ در دوره مفرغ بیشترین پیکرک­ های پیداشده را زنان تشکیل می ­دهند. این آثار ازلحاظ ساختار و فرم بدن به شیوه انتزاعی و با لطافت، دقت و ظرافت قابل ‌ملاحظه‌ای در اندازه ­های کوچک از جنس سنگ و گلِ‌ رنگی ساخته شده ­اند و بر اندام­ های مادینگی تأکید داشته ­اند. این پیکرک ­ها علاوه بر کاربرد مذهبی و آیینی، به مفهوم باروری و زایش اشاره دارند. پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های کتابخانه ­ای و به روش تطبیقی ـ توصیفی انجام‌گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Human Statuettes from Northeast of Ancient Iran and Central Asia in the Bronze Age from the view of Morphology……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Samira Nasr Esfahani 1
  • Alireza Taheri 2
1 Graduate Master in Art Research, Faculty of Arts and Architecture, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Sistan and Baluchestan, Iran.
2 Professor, Faculty of Arts and Architecture, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Sistan and Baluchestan, Iran.
چکیده [English]

In the Iranian plateau, technological advances have always been evolving. The beginning of the third millennium for most parts of Iran shows the process of extensive socio-cultural changes, which are often considered as signs of the beginning of the early Bronze Age. The most important of these changes, based on archaeological evidence, are technological and demographic changes, trans-regional trade relations, and the formation of the first government-based societies. The invention of the bronze complemented the method of creating and studying metal objects, and the demand for raw materials increased. This source of wealth made Iran one of the most important producers of copper, tin, lead, wood and stone among the nations. From the third millennium to the first centuries of the second millennium BC, there was a trade relationship between Afghanistan, Turkmenistan, Iran, and Mesopotamia. Thus, the civilization and culture of this region of the world have in many cases been in close and direct contact with each other. Discovering alloy, humankind recitative tools had evolved in life, religion, business and art. In the Bronze Age, northeast of ancient Iran and Central Asia had great similarity in culture and art. In these two region, human Statuettes had been built from the stone and copper with little dimension in abstract method and had remarkable nicety and delicacy which can be indicated the relevance and interactions of northeast of ancient Iran and middle Asia in the Bronze Age. The purpose of this project is finding the answer of this question that: how was the similarity rate of human Statuettes from northeast of ancient Iran and middle Asia from the view point of form and usage? In the Bronze Age, the gender of many founded Statuettes had been built of women. These women Statuettes had been built with delicacy, subtlety and nicety from the view point of construct and body form in abstract method and condensate. They also had enforced on female organs with little tridimensional content in small size. These statuettes had religious usage which referred to the fertility and birth and had found in the burial bed. In the Bronze Age, communication and social interactions between northeastern ancient Iran and Central Asia were widespread, and accordingly, significant interactions can be seen in the culture and art of the people of these regions. These interactions and similarities are very noticeable in the human bodies found in the burial bed. Most of these statuettes are female. The statuettes of Hesar and Tourang in northeastern ancient Iran are similar in structure and form to Altin, Namazgah and Gnoor that made in a concise and abstract style with elegance, softness and emphasis on femininity and with open arms to the sides. It should be noted that in Central Asian sculptures, despite simplification in body shape, there is more reference to decorations, hair and clothing, however, in Turang, in spite of these cases, the tendency towards realism is also seen in some cases. This research has been done in comparative-descriptive method by using library data resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Statuettes
  • Northeast of Ancient Iran
  • Central Asia
  • Bronze Age
  • Morphology
اکبری، پریوش(1377)، معماری مساجد دوره خوارزمشاهی در خراسان، مجله اثر، شماره 29 و30، ص 160-163.
پوپ، آرتور اپهام و موریس آکرمن(1387)، سیری در هنر ایران. ترجمه: نجف دریابندری و دیگران. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
پیرنیا، محمدکریم(1381)، مصالح ساختمانی(آژند، اندود، آمود)، تالیف زهره بزرگمهری. تهران، انتشارات میراث فرهنگی.
پیرنیا، محمدکریم(1395)، معماری ایرانی(چاپ ششم). تالیف غلامحسین معماریان. تهران: مولف.
پیرنیا، محمدکریم(1398)، سبک شناسی معماری ایرانی(چاپ  بیست و یکم). تالیف غلامحسین معماریان.تهران: انتشارات گلجام.
چیت ساز، محمدرضا(1379)، تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام تا حمله مغول. تهران: انتشارات سمت.
حاتم، غلامعلی(1379)، معماری ایران در دوره سلجوقیان. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
حبیبی، سید محسن(1397)، از شار تا شهر (چاپ هفدهم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
حسن، زکی محمد(1388)، هنر ایران در روزگار اسلامی (چاپ دوم). ترجمه: محمد ابراهیم اقلیدی.تهران: انتشارات صدای معاصر.
دادور، ابوالقاسم و الناز حدیدی(1392)
. بررسی نقوش منسوجات قرون اولیه اسلامی، جلوه هنر، دوره 3، شماره 2، ص 15-22.
زرینکوب، عبدالحسین(1383). تاریخ ایران بعد از اسلام (چاپ دهم). تهران: انتشارات امیرکبیر.
شکفته، عاطفه، حسین احمدی و امید عودباشی(1394)، تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی.پژوهش های معماری اسلامی، دوره3، بهار، شماره 1 (پیاپی6)، ص 84-106.
طاهباز، منصوره و شهربانو جلیلیان(1390)، اصول معماری همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مساجد. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
غیبی، مهرسا(1395)، هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی (چاپ ششم).تهران: هیرمند.
قندی، سیاوش(1382)، نقش کاشی در معماری ایرانی، هنرهای تجسمی، شماره 20، ص 183-186.
کیانی، محمدیوسف(1376)، تزئینات وابسته به معماری دوران اسلامی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
کامبخش فرد، سیف الله(1392)، سفال و سفالگری در ایران: از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر(چاپ پنجم). تهران: انتشارات ققنوس.
کیانی، محمد یوسف(1365)، نظری اجمالی به شهرنشینی وشهرسازی در ایران. تهران: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.
گاردنر، هلن(1385)، هنر در گذر زمان(چا پ هفتم). ترجمه:محمدتقی فرامرزی. تهران: انتشارات آگاه.
لک پور، سیمین(1375)، سفید روی. تهران: سازمان میراث فرهنگی.
هیلنبرند، رابرت(1395)، معماری اسلامی(چاپ هشتم). ترجمه: باقر آیت اللهزاده شیرازی. تهران: انتشارات روزنه.
هیلنبرند، رابرت(1394).هنر و معماری اسلامی(چاپ چهارم)  ترجمه: اردشیر اشراقی. تهران: انتشارات روزنه.
یاوری، حسین و فروهر نورماه(1393)، نگرشی بر تحولات صنایع دستی در جهان(چاپ پنجم). تهران: انتشارات سوره مهر.
منابع لاتین
-Stone, peter f. (2013). Oriental Rugs: An Illustrated Lexicon of Motifs, Materials, and Origins. www.tuttlepublishing.com