نگرشی تحلیلی بر بهره گیری از ‌‌‌‌‌‌هنرهای سنتی در مجموعه انیمیشن جوانمردان(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع د ستی، د انشکد ه هنر د انشگاه سوره، تهران، ایران.

2 استاد یارگروه هنر اسلامی و صنایع د ستی، د انشکد ه هنر، د انشگاه سوره، تهران، ایران.

چکیده

مجموعه انیمیشن جوانمردان، یکی از تولیدات ساخته شده به سفارش مرکز پویانمایی صبا است. فصل اول آن در سیزده قسمت، به روایت حمله مغولان به ایران و ایستادگی و مقاومت گروهی به نام جوانمردان در مقابل آنان می پردازد. در این پژوهش سعی شده است، با توجه به بازه زمانی این مجموعه، یعنی حمله مغول به ایران که در اوایل قرن هفتم ه.ق اتفاق می افتد، این امر مورد بررسی قرار بگیرد که تا چه اندازه از هنرهای سنتی همزمان با دوره این انیمیشن، یعنی سلجوقی و خوارزمشاهی استفاده شده و این استفاده بیشتر در چه زمینه هایی بوده است. هدف از این پژوهش بررسی واقعیت نگاری تاریخ در تصویرگری امروز است. نوع پژوهش، بنیادی و روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، میدانی، مشاهده ای و مصاحبه انجام شده است. نتیجه این پژوهش نشان داد که در طراحی این مجموعه هیچ توجهی به دوره تاریخی آن نشده و تنها به خلق فضایی با نگرش اسلامی بدون توجه به موقعیت جغرافیایی و تاریخی آن پرداخته شده است. بخش های کمی از تزئینات آجرکاری و کاشی کاری، ساختار شهری، معماری بازار و لباس مردان را با این دوره میتوان منطبق دانست، هرچند در این بخش ها نیز تناقضاتی در جزئیات و تزئینات به چشم می خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Review of Traditional Arts in Javanmardan Computer Animated Series……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Zahra lotfi 1
  • Abdolkarim Attarzadeh 2
1 Graduate Master in Islamic Arts, Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Handicraft, Islamic Arts, Calligraphy and Miniature Painting Department, Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Javanmardan computer-animated series is one of the series produced by the order of Saba Animation Center. The first sequence of this series is produced in 13 episodes of 20 minutes. The story of this series revolves around an imaginary character named Shahab al-Din, who was the commander of the Iranian corps during the Mongol invasion of Iran and was defeated in battle due to the betrayal of one of his troops. After losing his troops, Shahab al-Din with entrance to the city called Gharan decided with the help of several people and his close friend, Murad, to forme a group called Javanmardan, and to defend the people in the face of the Mongol oppression. This animation is produced in computer three dimensions, directed by Ali Ahmadi and produced by Elham Ebrahimi. In this research, considering the period of this series, ie the Mongol invasion of Iran, which takes place in the early seventh century AH, it has been tried to examine to what extent the traditional arts coincide with the period this animation, that is, Seljuk and Khwarazmian, has been used, and in what fields has this use been more? The purpose of this study is to examine the historical realism-graphy in today’s figuration. The type of research is basic and the research method is descriptive-analytical and data collection is done in the form of library, field, observation, and interview. Due to the short life of the Khwarazmian government and the few works of that period, in addition to the art of the Khwarazmian period, the art of previous governments, especially the Seljuks, was also studied because the eastern Islamic lands between 391 and 617 AH., have a common artistic language and the art of the Seljuks, Buyid, Ghaznavids, Ghourid, Qara Khitai and Khwarazmian are mixed. In this research, the traditional arts used in the Javanmardan animation series are divided into several categories. Urban planning, architecture, architectural elements, pottery, textiles, carpets, and metalworks.
The result of this research showed that in the design of this series, no attention has been paid to its historical period and only space with an Islamic attitude has been created, regardless of its geographical and historical location. In other words, an attempt has been made to use a beautiful Iranian face, and in this way, they have even used the art of more recent periods, such as Safavid and Qajar. During the comparison and study of the arts used in this series with historical examples of the sixth and seventh centuries, AH, only a few parts of the brickwork and tiling decorations, inlaid doors, urban structure, market architecture, and men’s clothing can be considered consistent with this period, although in these sections there are contradictions in the details and decorations in such a way that in some cases. Still, the existence of these works in that period cannot be ruled out with certainty, there are no obvious signs of the art of that time to represent the artistic richness of that time.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animated Film
  • Traditional Arts
  • Khwarazmian dynasty
  • Seljuk Empire
  • Javanmardan Animated Film
  • Islamic Architecture
اکبری، پریوش(1377)، معماری مساجد دوره خوارزمشاهی در خراسان، مجله اثر، شماره 29 و30، ص 160-163.
پوپ، آرتور اپهام و موریس آکرمن(1387)، سیری در هنر ایران. ترجمه: نجف دریابندری و دیگران. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
پیرنیا، محمدکریم(1381)، مصالح ساختمانی(آژند، اندود، آمود)، تالیف زهره بزرگمهری. تهران، انتشارات میراث فرهنگی.
پیرنیا، محمدکریم(1395)، معماری ایرانی(چاپ ششم). تالیف غلامحسین معماریان. تهران: مولف.
پیرنیا، محمدکریم(1398)، سبک شناسی معماری ایرانی(چاپ  بیست و یکم). تالیف غلامحسین معماریان.تهران: انتشارات گلجام.
چیت ساز، محمدرضا(1379)، تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام تا حمله مغول. تهران: انتشارات سمت.
حاتم، غلامعلی(1379)، معماری ایران در دوره سلجوقیان. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
حبیبی، سید محسن(1397)، از شار تا شهر (چاپ هفدهم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
حسن، زکی محمد(1388)، هنر ایران در روزگار اسلامی (چاپ دوم). ترجمه: محمد ابراهیم اقلیدی.تهران: انتشارات صدای معاصر.
دادور، ابوالقاسم و الناز حدیدی(1392)
. بررسی نقوش منسوجات قرون اولیه اسلامی، جلوه هنر، دوره 3، شماره 2، ص 15-22.
زرینکوب، عبدالحسین(1383). تاریخ ایران بعد از اسلام (چاپ دهم). تهران: انتشارات امیرکبیر.
شکفته، عاطفه، حسین احمدی و امید عودباشی(1394)، تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی.پژوهش های معماری اسلامی، دوره3، بهار، شماره 1 (پیاپی6)، ص 84-106.
طاهباز، منصوره و شهربانو جلیلیان(1390)، اصول معماری همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مساجد. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
غیبی، مهرسا(1395)، هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی (چاپ ششم).تهران: هیرمند.
قندی، سیاوش(1382)، نقش کاشی در معماری ایرانی، هنرهای تجسمی، شماره 20، ص 183-186.
کیانی، محمدیوسف(1376)، تزئینات وابسته به معماری دوران اسلامی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
کامبخش فرد، سیف الله(1392)، سفال و سفالگری در ایران: از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر(چاپ پنجم). تهران: انتشارات ققنوس.
کیانی، محمد یوسف(1365)، نظری اجمالی به شهرنشینی وشهرسازی در ایران. تهران: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.
گاردنر، هلن(1385)، هنر در گذر زمان(چا پ هفتم). ترجمه:محمدتقی فرامرزی. تهران: انتشارات آگاه.
لک پور، سیمین(1375)، سفید روی. تهران: سازمان میراث فرهنگی.
هیلنبرند، رابرت(1395)، معماری اسلامی(چاپ هشتم). ترجمه: باقر آیت اللهزاده شیرازی. تهران: انتشارات روزنه.
هیلنبرند، رابرت(1394).هنر و معماری اسلامی(چاپ چهارم)  ترجمه: اردشیر اشراقی. تهران: انتشارات روزنه.
یاوری، حسین و فروهر نورماه(1393)، نگرشی بر تحولات صنایع دستی در جهان(چاپ پنجم). تهران: انتشارات سوره مهر.
منابع لاتین
-Stone, peter f. (2013). Oriental Rugs: An Illustrated Lexicon of Motifs, Materials, and Origins. www.tuttlepublishing.com