نویسنده = احد حسن پور
کارکرد کنشی (عملی) محصولات در فرآیندهای طراحی صنعتی

دوره 6، شماره 3، آبان 1402، صفحه 103-113

10.22034/ra.2023.562892.1255

یاسمن حاجیان فروشانی؛ احد حسن پور؛ بهزاد سلیمانی