اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین ساعی

ارتباطات و رسانه ریاست دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
saeisoore.ac.ir
02166378947

سردبیر

یعقوب آژند

تاریخ و فرهنگ ایران, استاد دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
yazhandut.ac.ir
02166378947

اعضای هیات تحریریه

یعقوب آژند

تاریخ و فرهنگ ایران, استاد دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
yazhandut.ac.ir
02166378947

کامران افشار مهاجر

پژوهش هنر استاد، عضو هیأت علمی گروه ارتباط تصویری، دانشگاه هنر

www.art.ac.ir
afsharart.ac.ir
02166759381

عفت السادات افضل طوسی

هنر و طراحی دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

www.alzahra.ac.ir
afzaltousialzahra.ac.ir
02185692525

اشرف السادات موسوی لر

پژوهش هنر استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

www.alzahra.ac.ir
a.mousavilaralzahra.ac.ir
02188035801

مهران هوشیار

صنایع دستی دانشیار گروه هنر اسلامی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
houshiarsoore.ac.ir
02166378947

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان بلوچستان

www.usb.ac.ir
hosseinabadiarts.usb.ac.ir
054-31136483

عباس اکبری

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

www.kashanu.ac.ir
abbaskbrikashanu.ac.ir
03155912547

ناصر کلینی ممقانی

طراحی صنعتی دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir
koleiniiust.ac.ir
02177240467

علی وندشعاری

دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

a.vandshoaritabriziau.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

علیرضا طاهری

پژوهش هنر استاد، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir
artaheriarts.usb.ac.ir
054 -33447433

مدیر داخلی

زهرا عسلی

تصویرسازی- فلسفه هنر استادیار گروه تصویرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

www.soore.ac.ir
z.asalisoore.ac.ir