تحلیل زمان‌های درهم رونده در عکس‌های یادمانی از منظر آراء برگسون و فروید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد عکاسی، گروه عکاسی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

2 استادیار گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 عضو هیأت علمی گروه تئاتر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

چکیده

تعامل مخاطبین با عکس‌های یادمانی همواره با مفهوم یادمان‌سازی سوژه‌ی از دست‌رفته همراه ‌است که عملاً درهم رفتن زمان‌های گذشته و حضور در زمان حاضر را با فقدان و سوگواری در برابر این‌عکس‌ها پر رنگ می‌سازد. عکس‌های یادمانی انواعی از عکس‌های مرتبط با متوفیان و ازدست‌رفتگان است که در انواع گوناگون خلق شده و با تداعی تجربیات زیست شده‌ی افراد در کنار بازماندگان، یاد آن‌ها را در اذهان زنده نگاه می‌دارد. دربرخی از انواع عکس‌های یادمانی مانند عکس‌شیء‌ها، تجربه‌ی ادراکی منحصربه‌فردی میان تصویرِ شخص غائب ( از زمان گذشته) و شئ یادمانده (در زمان حال) ایجاد می‌شود. بدین‌معنی‌که برای مخاطب خاص در برابر این‌عکس‌ها، زمان گذشته‌ با زمان حال در تداوم و پیوستگی‌است و موجب فهمِ معنایی متفاوت ازحضور در لحظه‌ی اکنون گردیده و انگاره‌ای ذهن‌آشنای زمان خطی معمول‌را متحول می‌سازد. هانری برگسون فیلسوف فرانسوی قرن بیستم زمان‌ را به‌عنوان امری متحول شونده و پیوسته تفسیر می‌کند و برای این‌ویژگی اصطلاحی به‌کار می‌برد: «دیرند». پرسش اصلی اما آن‌است که آیا عکس‌های یادمانی می‌تواند با چنین مفهومی از زمان از منظر برگسون، و نیز مفهوم سوگواری ‌که زیگموند فروید در برابر فقدان عزیز از دست‌رفته مطرح ساخته، هم جهت باشند؟ در این تحقیق به‌‌روشی تحلیلی و براساس آراء هانری برگسون (در مسئله‌ی تعریف زمان‌های درهم‌شونده) و زیگموند فروید (در فرایند سوگ)، برخی‌از انواع عکس‌های یادمانی ‌‌را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه آن‌که عکس‌های یادمانی، علاوه بر عملکردی بت‌واره‌گون در فرآیند سوگواری، نوعی زمان‌بندی تحول‌پذیر و مفهومی را نیز دارا هستند که سبب تحول در ادراکِ تجربه‌ی زیست‌شده‌ی فرد به‌واسطه‌ی تفسیر دیرند در مفهوم زمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Interwoven Times in Memorial Photography from the Perspective of Bergson and Freud

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Maleki 1
  • Mohamad Hasanpur 2
  • Shokoofeh Masouri 3
1 Master of Photography, Department of Photography, Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Handicrafts, Faculty of Art, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
3 Faculty Member of Theater Department, Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Memorial Photography are a variety of photographs related to the dead and the lost, created in a variety of forms and keeping their memory alive in the minds of the survivors by associating the lived experiences of the people with the survivors. which are made personal and unique by memorial objects. Such photos are displayed along with a memorial item related to the missing person (death or absence) in different ways, in the form of a photo of a statue on the wall or as a necklace pendant, etc. On the other hand, commemorative photos are devoted to the association of secret relationships, feelings and memories and accompany the viewer to achieve an understanding of the commemorative object attached to the photo in the continuity of time. In some types of such photographs, such as photographs of objects, a unique perceptual experience is created between the image of the absent person (from the past) and the remembered object (in the present), such as a part of the absent person’s hair or even a brooch. and the concept of time against it is understood in the form of “past-now”. This means that for a particular audience in the face of these images, the past is in continuity with the present, leading to a different understanding of meaning from the present moment and transforming the familiar mindset of ordinary linear time. Confronting memorial photography causes change and evolution in the perception of the lived experience of a person in the context of time, In terms of this issue, Henri Bergson has very important opinions about how time and memory work and its relationship with photography.
Twentieth-century French philosopher Henri Bergson interprets time as constantly transformable and continuous matter, and for this feature, he uses the term: “ Duration” .The main question, however, is whether Memorial Photography can be in line with such a notion of time from Bergson’s point of view, as well as the notion of mourning for Sigmund Freud in the face of the loss of a loved one? Therefore, in the present study, to reach the correct answer to this question, on the one hand, it relies on the views of  Henry Bergson, who interprets time as a continuous truth (Duration). Duration here means that time cannot be separated and divided into past, present and future. Bergson believes that what we understand from time is the flow and sequence of states that are interwoven, so the long term is considered a kind of quality time that is lived inside the human being at this moment and cannot be thought about.
On the other hand, relying on the theories of Sigmund Freud, who provided precise definitions about concepts such as loss, mourning, and idolatry, which are very important in the analysis of memorial photos and the meaning of these types of works. Regarding mourning, he consider it as a reaction to the loss of a loved one or the loss of that which, in an abstract way, replaces him. Therefore, when a person loses a loved one, he experiences grief, which implies a state of incapacity and the lack of ability to choose a new subject or object for affection. In idolatry theory, a person who suffers loss seeks a replacement for absence. For this reason, an alternative is chosen over this lack, which is chosen consciously by the individual. In this process, the bereaved person directs his emotional attachments to the memory object (substitute object) that consoles him for this loss. These objects are not only material and physical objects, but the bereaved person preserves them to express narratives of personal memory that replace that loss. But after some time, over time, his relationship and attachment with the object is cut off and he accepts the truth.
In this research, some types of memorial photos are studied in an analytical way and based on the opinions of Henri Bergson (in the problem of defining entangled times) and Sigmund Freud (in the mourning process). 10th and we come to the conclusion that there is an effect and a sign of the past in the memorial photos, which in addition to an idol-like function in the mourning process, also have a kind of transformable and conceptual timing. Because the meaning of these signs has undergone a transformation through the time (Duration) and causes a transformation in the perception of the lived experience of a person through Duration’s interpretation of the concept of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Henri Bergson
  • Duration
  • Image-Souvenir
  • Sigmund Freud
  • Memorial Photography
  • Photo Object
فهرست منابع فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال اتکینسون؛ جی اتکینسون؛ ای اسمیت، و دیگران (1398)، زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه براهنی، بیرشک، بیک و دیگران، تهران: رشد، چاپ سی و ششم.
بارت، رولان (1397)، اتاق روشن، ترجمه نیلوفر معترف، چشمه، چاپ دهم.
برجر، جان (1398)، درباره‌ی نگریستن، ترجمه فیروز مهاجر، نشر بان، چاپ سوم.
برگسون، هانری (1368)، پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختیار: رهیافتی به نخستین داده‌های وجدان، ترجمه علی قلی بیانی، تهران: انتشار. چاپ اول.
برگسون، هانری (۱۳۷6)، تحول خلاق، ترجمه علی قلی بیانی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.
خبازی کناری، مهدی (1389)، «ردّ» بر فراز تقابل‌های دوگانه در اندیشه ژاک دریدا، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 1/62، صص 41-82.
دُ دوو، تی یری (1396)، عکس‌برداری آهسته و عکس فوری: عکس به مثابه‌ی پارادوکس، ترجمه فرید دبیر مقدم، حرفه هنرمند، شماره 63.
فتح طاهری، علی؛ پارسا، مهرداد (1395)، هستی، زمان و سینما بررسی تأثیر هانری برگسون بر فلسفه سینمایی ژیل دلوز، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره 21، شماره 1، صص 35-50.
فروید، زیگموند (1382)، ماتم و ماخولیا، ترجمه مراد فرهادپور، ارغنون، شماره ۲۱، صص ۸۳- ۱۰۲.
نجفی افرا، مهدی (۱۳۹۵)، حرکت و زمان در فلسفه، تهران: انتشارات روزنه، چاپ دوم.
ورنت، مارک (1392)، بت‌واره (فتیش) در نظریه و تاریخ سینما، نشریه اطلاعات حکمت و معرفت، سال هشتم، شماره 6، صص 39-42.
فهرست منابع لاتین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Arias, R. (2020). Sensoriality and Hair Jewellery in Neo- Victorian Fiction and Culture. Lectora: Revista de dones i textualitat. Published by: University of Barcelona. Catalonia in Spain.
Barthes, R. (1984). Camera Lucida: reflections on photography. Translated by Richard Howard. Farrar, Straus and Giroux publication. New York.
Batchen, G. (2004). Forget Me Not. Published by: Princeton Architectural Press. New York.
Freud, S. (1914). Morning and Melancholia. Translated frome the German under the General Editorship: James Strachey. Published by: The Hogarth Press. London.
Reineman, J. (2011). Between The Imaginary and the Real: Photographic Portraits of Mourning and of Melancholia in Argentina. the International Journal of Psychoanalysis. Publisher: Taylor & Francis. United Kingdom.
Renken, S. (2021). The Performativity of Hair in Victorian Mourning Jewellery. Published by: The Coalition of Masterʼs Scholars on Material Culture.
Sapikowski, L. (2013-2014). The Faceless Portrait: Anonymity and Identity in Andres Serrano’s the Morgue. Harts & minds: the Journal of Humanities and Arts. United States.
Venturini, A. (2020). Augmented Portraits: An Alternative Approach to Seventeenth Century Mourning Jewellery. Editor:Chadour, Beatriz and Sampson. Jewellery Studie, the Journal of the Society of Jewellery Historian. registered in England.
Whitmore, L. (2018). A Matter of lndividual Opinion and Feeling: The Changing Culture of Mourning Dress in the First World War. Publisher: Routledge. United Kingdom.
فهرست منابع الکترونیکی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://designyoutrust.com/2019/03/sweetheart-grips-wwii-soldiers-would-make-clear-grips-for-their-pistols-to-display-their-sweethearts/##
www. luminous-lint.com##
www.artmuseum.princeton.ed##
www.flickr.com##
www.donttakepictures.com##